Miért vagyunk megint gazdasági világválságban?


Az emberi ürülékre és spermára való hivatkozások, amit a Talmud tanít Jézus Krisztusról, nem tűrnek nyomdafestéket. A Talmud a legszörnyűbb átkozódások tárháza Krisztus ellen és a keresztények elleni gyűlöletre buzdítások gyűjteménye.
A legtartósabb gyűlölet A városközti kutatók nemzsidó-ellenesség-vizsgálata
3. rész

Talmudi szidalmak

A Krisztus, a kereszténység és a keresztények elleni, sőt a minden nemzsidó (gójok) elleni gyűlöletet oltja a zsidók lelkébe és elméjébe. A Talmud aljas tartalma minden kultúrmédiában látható - nem utolsósorban a filmekben. A zsidók uralják a filmüzletet, különösen Hollywood, ennek a médiumnak a megjelenése óta. Ezt a fojtogató szorítást fölerősíti a tengerparttól tengerpartig terjedő TV hálózatok teljes zsidó uralma az Egyesült államokban. Valójában zsidók uralják a filmeket, TV-t és a médiákat az egész nyugati világban. A talmudi gyűlölködés legutóbbi példája a Krisztus utolsó kísértése c. film, melyben Krisztust 'bolond, kontár, szellemileg fogyatékos embernek ábrázolják, aki semmire sem alkalmas".
"Az alapvető júdaizmus keresztényellenes", -A zsidó világ, 1923 márciusa

A zsidó filmrendező és forgatókönyvíró, Ben Hecht, könyvében 'Egy szerelmes zsidó'-ban így fejezi aki a zsidók Krisztusgyűlöletét: "a legjobb dolog, amit a csőcselék valaha tett, Krisztus keresztre feszítése volt; szellemileg ez csodálatos cselekedet volt. DE a csőcselék hibázhat néha. Ha én határoztam volna meg, hogy végezzék ki Krisztust, akkor én másképp csináltam volna. Én Rómába vittem volna és ott az oroszlánokkal falattam volna föl. Darált húsból nem csinálhatnak megmentőt."
El tudja ön képzelni, hogy valaki Hollywoodban vagy a BBC-nél továbbra is forgatókönyvíró maradna, ha hasonló véleményt mondana Mózesről vagy a zsidó történelem bármelyik ismert személyéről?

"A zsidók és hazugságaik"

A talmud a zsidóság gyakorlati cselekvéseinek vezetője. Ez valójában több könyv, a zsidó 'bölcsek' mondásainak gyűjteménye sok éven át. Azt tanítja, hogy minden nemzsidó vadállat, akiket azért teremtettek, hogy a zsidókat szolgálják. Hogy a gójok (a szót a nemzsidóknak írt könyvekben nemzsidónak fordítják, de a szó eredeti jelentése 'barom') minden tulajdona a zsidók jogos tulajdona. Ezt elég nyíltan állítják pl. a Sulhan Arukh Choszen Hamiszpat 388-ban, amely egyfajta összefoglalása a sokkal hosszabb Talmudnak (29 kötet és szójegyzék a soncinói angol nyelvű fordítás esetében).
Luther Márton (1483-1546), a reformáció egyik fő alakja, a héber és arameus nyelv tudósa az egyik első volt, aki megmutatta a Talmud gonoszságát. Ezt utolsó művében tette, a 'zsidók és hazugságaik'-ban, amely alapvetően azzal érvelt, hogy az antiszemitizmus alapvető oka a zsidó gójellenesség.
A Talmud igazol és fölbátorít mindenfajta aljas cselekedetre, többek között a gyerekekkel való nemi közösülésre, hogy ne is említsük a gyilkosságot, lopást és hamis esküt, föltéve ha ezt gójok kárára teszik, akiket a zsidó legendák kétlábúnak neveznek, de nem emberi lényeknek. Luther Márton óta sok tudós mutatta meg a Talmud aljasságát, mint például I.B. Praniatis atya, egy litván római katolikus teológia és héberprofesszor Szent Pétervárott, Oroszországban az 1980-as években, akinek könyve, a Talmud maszk nélkül hivatalos római katolikus nyomtatvány (ennek az angol nyelvű változata kapható a Noontide Pressnél, Suite 183, 1822˝ Newport Blvd., Costa Mesa, California 92627, USA)
Benjamin Freedman, aki maga zsidó volt. könyvében a 'tények tények maradnak'-ban összefoglalja a Talmud otromba és javíthatatlanul gonosz, nemzsidó-ellenes tanításait. Ezt írta: "Jézus születésétől máig soha nem jegyeztek föl erkölcstelenebb és gonoszabb rágalmakat Jézusról, a keresztényekről és a keresztény vallásról bárhol, bárkitől vagy bármikor, mint amit a hírhedt 63 kötetes könyv lapjain, melyek a zsidó vallás alapját képezik. ... El kell hogy nézze a szennyes, trágár, tisztességtelen, züllött és aljas nyelvet, ha elolvassa a hivatalos nem rövidített Talmudfordítást angolul."

A szervezett rossz

Az 1920-as években Henry Ford megmutatta, hogy Amerikában a zsidók voltak sok szervezett rossz mögött. Cikkeit a tárgyról eredetileg a Dearborn Independent adta ki, és később újra nyomták és kibővítették a nemzetközi zsidó c. könyvében. A történész, Nesta Webster, aki kb. Forddal egy időben írt, megmutatta, hogy Európában hasonló a helyzet. Könyve, a titkos társaságok és bomlasztó mozgalmak különösen érdekes. Kutatásai a következő fejezet kiinduló pontja.

A szabadkőműves titkos társaságokat a zsidóság ellenőrzi

Mielőtt Nagybritannia biztonsági rendőrségét áthatották volna a kommunisták, a liberális internacionalisták és a Rothschild család tagjai, Nesta Webster történészt gyakran meghívták hogy oktassa a biztonsági rendőrség tagjait a világot megrontók és a bomlasztók eredetéről. Ő megkereste a nemzetközi kommunista bomlasztás hálózatának alapjait, és ott zsidókat talált. Ismerte azoknak a tanulmányoknak a legnagyobb részét, melyeket a korábbi fejezetekben mutattunk be, melyek címe a "zsidó kommunizmus". Kutatásai eredményeképpen képes volt arra, hogy összekapcsolja a bomlasztás eredetét és technikáját, melyeket a nemzetközi kommunisták végeztek a világ szabadkőműves társaságaiéval.
Valóban be tudta mutatni, hogy mindkét mozgalom alapvetően zsidó alapú volt és kulcsszemélyzetét zsidók alkották. Ha a két mozgalom alapvető céljait együtt szemléljük a zsidó szellemi irányzatokkal, akkor látható, hogy ezek alapvetően ugyanannak a mozgalomnak részei: a zsidó forradalomé a keresztény európai civilizáció ellen.
Nesta Webster elég őszinte volt a zsidó kapcsolatokat illetően. Kimondta, hogy egy másik titkos társaság is van a szabadkőművességen belül, amely számára a látható mozgalom takaróként szolgál. A szabadkőművességen belüli irányító csoportot a zsidó hatalomként azonosította.
Cion bölcseinek protokollja kimondja: "Ez a politika alapozta meg szervezetünket, a titkos szabadkőművességet, melyet nem ismernek és melynek célkitűzéseit még csak nem is gyanítják ezek a gój barmok, akiket azért csalogattunk a nyílt szabadkőműves páholyok seregébe, hogy port hintsünk társaik szemébe. " "A nemzsidó szabadkőművesség vakon szolgál kulisszául számunkra és céljaink számára"
A protokollok mély lenézéssel szólnak a szabadkőművesekről; ezek csak ostoba "gój barmok" akik abszolút nem értik annak valódi céljait és azt, hogy kik alkotják az irányító szervezetet. A szabadkőművesek becsapható parasztok és balekok, akik a nemzetközi zsidóság szolgálatába szegődtek hogy elősegítsék azok céljainak és szándékaiknak a megvalósulását. Ahogy ez a brossúra bemutatja, ez elsősorban a sátáni világkormány és minden nemzsidó faj ás nemzet elpusztítása, különösen a fehér európai fajoké és nemzeteké. Röviden összefoglalva, a szabadkőművesek buzgón dolgoznak saját megsemmisítésükön.
Becslések szerint minden ötvenedik brit férfi szabadkőműves. Sok ismert politikus, a titkosszolgálat, a jogrendszer, a gazdasági intézmények, az oktatás területén is vannak szabadkőművesek. Különösen a rendőrségről ismeretes, hogy mennyire szabadkőműves uralom alatt áll az Egyesült Királyságban.
A zsidó-szabadkőműves irányításról írva amely a világkormányt akarja megvalósítani, Sir Barry Domville tengernagy az "tengernagytól hajósinasig" c. könyvében azt állítja: " Tragédia, hogy a brit nép olyan rosszul van informálva erről az alapvetően fontos dologról, és olyan gondatlan saját kormányát tekintve, hogy megengedi ennek a titkos juntának, hogy ez irányítsa ügyeit. A zsidók csak kisebbség minden országban, és nem tudnák elveiket ráerőltetni a többiekre, csak ha meg tudják kaparintani a kormány tagjainak támogatását. Ezt nyilvánvalóan nem tudják nyíltan megszerezni, mert akkor az egész terv nyilvánosságra kerülne és lelepleződne. Ezért titkos szervezeteket kell fölépíteniük, és mi lenne erre alkalmasabb, mint a szabadkőművesség, amelyben a zsidók vezető szerepet játszanak. Ez egyszerű magyarázat, és csak ki kellett próbálni, és így lehetett a kiválasztottakat a kormányhivatalokba és a rendőrségbe bejuttatni, hogy a gép elindulhasson.

Tervezett káosz

Guy Carr parancsnok, a titkos társaságok életfogytiglani diákja, meg volt arról győződve, hogy a szabadkőművességet fölülről az illumináti szabadkőműves szekta irányítja. Könyvében, a 'parasztok a játékban'-ban leleplezte, hogy az illuminátusok elit titkos társaság, melyet egy zsidó, Adam Weishaupt professzor alapított 1776-ban. A szekta neve ördögre, a sátánhívőkre utal: "Lucifer, az angyali fény". Az illuminátusok tervet dolgoztak ki a nyugati civilizáció lerombolására és sátán földi programjának megvalósítására szemben Isten akaratával. Soha nem dolgoztak a közvetlen siker érdekében, minden tervük hosszútávú volt. Alapító tagjaik közt zsidó bankárok voltak: Itzig, Friedlander és Meyer Amshel, a Rothschild dinasztia alapítója.Guy Carr úgy vélte, hogy az illuminátusok az elmúlt kétszáz év minden baja, nyomorúsága és vérontása mögött hajtóerő voltak, beleértve a forradalmakat, háborúkat és gazdasági válságokat, és ma ők a fajkeverés hajtóerői.
John Robison 1789-ben kiadott figyelemre méltó munkájában, melynek címe: "Európa valamennyi kormánya és vallása elleni összeesküvés bizonyítékai" a következő állítás van Baruel abbétól az illuminátusok ellen: "Egy rettenetes és ijesztő szekta kívánsága szerint még csak az első fokára jutottunk el a tervnek, amely általános forradalmat tervez, amely minden trónt ledönt, minden oltárt, megsemmisíti a tulajdont, minden törvényt hatályon kívül helyez és végül eltörli a társadalmakat."
A Jegyzőkönyvek egy olyan akciósterv vázlata, amely tönkreteszi a keresztény civilizációt és egy világdiktatúrát hoz létre, melyet zsidók irányítanak. A jegyzőkönyvek alapelvei és irányvonalai nem újak. Ugyanez az erkölcs, a "határtalan ambíciók, égő mohóság, kegyetlen bosszúvágy, gyűlölet és rosszindulat" található meg a Talmudban. Ez a motivációja a zsidók cselekedeteinek az évszázadokon keresztül.
1492-ben Chemor, Spanyolország főrabbija tanácsot kért a konstantinápolyi nagy szanhedrintől, amikor szó volt a zsidók kiutasításáról Spanyolországból. A szanhedrin válasza egy 16. századbeli könyvben található meg, melyet La Silva Curiosa írt és Julio Iniguez de Medrano adott ki. Az eredeti és a fordítás fotokópiája megtalálható a Jegyzőkönyvek egyik kiadásában, melyet az Egyesült Államokban adott ki a Sons of Liberty kiadó.
A szöveg és a válasz így néz ki:

A "szeretett mózesi hittestvérek ..."

"Szeretett barátaim Mózesben. Megkaptuk a levelet, melyben aggodalmatoknak és szerencsétlenségeteknek adtok hangot, melyet elszenvedtek. Bennünk is ugyanolyan fájdalmat kelt hallani róla, mint ti magatoknak. A nagy satrapák és rabbik tanácsa a következő:
1. Azt illetőleg, hogy Spanyolország királya arra kötelez benneteket, hogy vegyétek fel a kereszténységet: tegyétek azt, mert nem tehettek másként.
2. Azt illetőleg, hogy parancs van rá, hogy megfosszanak benneteket a tulajdonotoktól: fiaitokból legyenek kereskedők, hogy ok foszthassák ki apránként a keresztényeket.
3. Azt illetőleg, hogy megkísérlik elvenni az életeteket: fiaitokból legyenek orvosok és patikusok, hogy ők vehessék el a keresztények életét.
4. Azt illetőleg, hogy elpusztítják a zsinagógáitokat: fiaitokból legyenek kanonokok és lelkészek azért, hogy elpusztíthassák a templomaikat.
5. A sok más aggodalmat illetőleg: intézzétek úgy, hogy fiaitokból legyenek szószólók és ügyvédek, és ügyeljetek arra, hogy mindig keveredjenek bele államügyekbe, hogy a keresztényeket rabigába hajthassák. Ezáltal uralhatjátok a világot és bosszút állhattok rajtuk.
6. Ne térjetek el ezektől az utasításoktól, amelyeket adunk, mert majd tapasztalatból meg fogjátok látni, hogy bármennyire is megalázottak vagytok, valóságos hatalomra fogtok jutni. (Aláírás) A konstantinápolyi zsidók hercege

Előre megfontolt háborúk

Régen Clausewitz, a haditudományok tudósa és a hadi taktika magyarázója ezt írta: "A modern háborúk más eszközökkel akarják elérni céljukat, amit úgy is ki lehet fejezni, hogy az 'A' és 'B' csoport tagjai harcolnak egymás ellen a 'C' csoport hasznára."
1905-ben Uljanov Lenin a szociáldemokrácia két taktikájában ezt írta: "szövetkezzetek egyik ellenségetekkel és egymás után győzzétek le őket." A zsidók eljárása mindig ez volt.
George Knupffer ezt írta: nem nehéz észrevenni, hogy a szovjetek pontosan ezt a taktikát használják nemzetközi kapcsolatokban. Ebben a fényben kell látnunk a vörösök szövetségét a nácikkal és aztán a nyugattal a második világháborúban.
1952-ben Rabinovitch rabbi az európai rabbik Budapesti zárt ajtók mögötti konferenciáján ezt mondta el: "...most minden rendelkezésünkre álló erővel azon kell dolgoznunk, hogy öt éven belül előkészítsük a harmadik világháborút ...A harmadik világháborút, amely pusztításban minden előtte valót felül fog múlni. Izrael természetesen semleges marad, és amikor mindkét oldal ki lesz merülve és szétverve, akkor mi bíráskodni fogunk és ellenőrzőbizottságokat küldünk minden tönkretett országba. Ez a háború minden időkre be fogja harcunkat fejezni a gójok ellen. "
Ennek a beszédnek a teljes szövegét a Kanadai titkosszolgálat egy folyóirata nyomtatta ki 1952 szeptemberében és körülbelül ugyanakkor az amerikai folyóirat "Józan ész" (Common Sense).
A Le Contemporair-ban 1860 július 1-én Reichorn rabbi ezt írta: "Háborúkba sodorjuk a keresztényeket nemzeti hiúságukat és ostobaságukat kihasználva. Ekkor egymást fogják lemészárolni, így csinálva helyet a mi embereinknek."
A.H. Lane tábornok ezt írta 1938-ban magánúton kiadott könyvében a rejtett kézről: A zsidó világuralom elérésénél hasznos időről időre háborúk fölszítása, hogy a legéleterősebb és hazafiasabb emberek meghaljanak vagy testileg vagy szellemileg nyomorékokká váljanak."
Clemanceau, francia vezető az első világháború idején pontosan ugyanerre a következtetésre jutott. Kis könyvében a "Pied Sinai" címűben (Szinai szállás) ezt írta: "A szemita faj programjában a többi faj kiirtása szerepel és az egész föld benépesítése saját vérrokonaikkal. Annyira megszállottai ennek a gondolatnak, hogy semmi más nem számít szemükben. Ezért a célért semmilyen áldozat nem túl nagy, semmilyen szenvedés nem túl szörnyű."
Kurt Kerlen, Ludendorff tábornok szóvivője az első világháborúban írt az ügyességről, mellyel a zsidók megosztják a többi nemzetet annyira, hogy egymás torkának esnek a zsidók hasznára. (Nesta Webster idézte őt a "boche és a bolsevik" c. könyvében.)
A rejtett zsarnokság c. könyvében Benjamin Freedman azt állította, hogy a zsidók megakadályozták, ahogy az első világháború befejeződjön 1916-ban, amikor a német békeajánlat az angol háborús bizottság asztalán volt, és csak alá kellett volna írni hogy befejeződjön a vérontás: "Nagybritannia gyorsan elfogadta volna Németország 1916 októberi békeajánlatát, ha a világ cionista szervezete nem lépett volna közbe. A brit kormány utasításait a londoni talmudista zsidóktól kapta."

Sok zsidó forrás beismerte, hogy ők álltak a háborúk mögött. A londoni zsidó világ 1916 január 16-án ezt nyilatkozta: "a nemzetközi zsidóság kényszerítette Európát háborúba, nemcsak azért hogy több aranya legyen azután (melyet fegyverekért kaptak és Oroszországi aranybányák megszerzésével), hanem hogy egy új zsidó világot hozzanak létre ennek az aranynak a segítségével."
Az ismert londoni zsidó, Dr. Oscar Levy ezt írta: "Mi zsidók, akik a világ megmentőjének neveztük magunkat, ma a világ megrontói vagyunk, annak tönkretevői, annak lázítói és kivégzői." Dr Levy ezt George Pitt-Rivers (1920) könyvének előszavában írta, melynek címe az orosz forradalom jelentősége.
Henry Ford ezt írta a nemzetközi zsidó c. könyvében: "Tanulmányozta a háború okait és meg vagyok győződve arról, hogy majdnem minden háborúnak az az oka, hogy valaki hasznot akart, és azok, akiknek ebből hasznuk volt és azok, akiknek ma is hasznuk van ebből, azok a nemzetközi pénzügyesek, a zsidók. .. Két nagyon ismert zsidó mesélt nekem a zsidó faj hatalmáról, hogy hogyan irányítják a világot az arannyal, és hogy csakis egy zsidó képes a háború leállítására. [I. vh.]. Részletesen elmesélték nekem, hogy hogyan irányítják a zsidók a háborút. .. Hogy szereztek pénzt, hogy vásároltak föl minden hadifontosságú árut, és olyan sokáig beszéltek, hogy végül meggyőztek igazukról. Azt mondták, hogy a zsidók indították el a háborút és addig folytathatták volna, ameddig tetszett nekik, és amíg ők le nem állították, a háború nem szűnt meg. Gyűjtsd össze a leggazdagabb ötven zsidó tőkést, az embereket", akik saját javukra indították el a háborút, irányították azt, és akkor be is tudod azt fejezni.
Ennek a századnak a testvérháborúi, a színesek bevándorlása, az alapeszmék és értékek bomlása, a perverzió támogatása és a sokfajta degeneráció, a korrupció és a zene leértékelése, a művészeté és irodalomé mind ugyanannak a programnak részei: az angolszász-kelta nép kiirtása Nagybritanniában, a brit nép beolvasztása a világkormányba, melyet ugyanaz a nép irányít, amely a 20. század összes népirtása és bajkeverése mögött áll.

A tényleges konfliktus Irakban

Ha valami bemutatja a zsidók képességét, hogy harcoltassák a nemzsidókat saját céljaik érdekében, akkor az az ENSZ tagok mobilizálása volt azért, hogy rendelkezéseket hozzanak és végül háborút indítsanak Irak ellen azzal az ürüggyel, hogy Irak megtámadta szomszédját, a Kuvaiti királyságot.
Kuvait évszázadokon át Irak része volt a Török Birodalom fennállása alatt. Kuvaitot a brit adminisztráció alkotta meg az első világháború alatt. Önkényes határvonalakat húztak a Közelkelet földjén, valószínűleg iskolai vonalzóval. A leggazdagabb családokat, akik Britanniának szolgáltak a világháború alatt, királyságokkal jutalmazták meg.
A kuvaiti mesterséges királyság szerencséjére nagy olajteknő fölött van. Irak hosszasan próbálta arab szomszédait rábeszélni, hogy hangolják össze olajtermelésüket és racionalizálják a termelést és eladást, hogy fönntartsák a magas olajárat, mert az olaj egy idő után nem ki fog fogyni. Irak azt is akarta, hogy
Irak az arab népeket arra is rá akarta venni, hogy az olajtermelést arra használják, hogy kikényszerítsék az arab világ korrektebb kezelését a nyugattól, különösen a palesztinokét.
Évtizedeken át az arab olajexportáló országok képviselői koordináló szerveik szervezésében összeültek és kialkudtak egy termelési kvótarendszert minden nép számára előre kialkudott árakon. Heteken, néha órákon belül a testület kisebb tagjai, mint például Kuvait királyság (melyeket egy család vagy nemzetség irányított, mint családi vállalatot) nem értettek egyet a kvótával és annyit adtak el, amennyit csak tudtak olyan áron, amilyet kapni tudtak érte.
Gyakran a felelőtlenség fő oka a pénzéhség volt, melyet nyugati kaszinókban és játékbarlangokban költöttek el és hihetetlenül luxussal teli életet folytattak, amikor hazatértek. Kuvaitnak nem volt szüksége ilyesmire, mert világszerte dolgozó beruházásai több jövedelmet hoztak, mint olajtermelésük - de a korábbi kecskepásztorokból lett milliárdosok kapzsisága nem ismer határt.
Az irakiak elkeseredése végül kifakadt, és amikor az irakiak észrevették, hogy a kuvaitiak nemcsak olajukat árulják az OPEC megállapodásának ellentmondó árakon, hanem az iraki tartalékokat is kiszívják határuk mellett. Ez volt az irakiak kuvaiti megszállásának közvetlen oka.
Saddam Husseinnak, az iraki vezetőnek nem volt oka azt hinni, hogy a világ ellene fordul. Az azelőtti évtizedek során a nyugat és a Szovjetunió is támogatta fegyverekkel. Nagybritannia és Amerika az oldalára állt Iránnal folytatott háborújában, amikor azt hitték, hogy Irán jelenti a legnagyobb veszélyt a nyugat és a cionizmus számára. De mikor Irán kimerült a háborúban és új vezetése kevésbé volt fanatikus mohamedán, Irak lett a legnagyobb veszély a nyugat és Izrael számára.
A nyugat sok olajat akar a lehető legolcsóbban. Nem akarja, hogy Saddam Hussein szabályozza a termelést és árakat az arab világban, s a cionisták nem akarják, hogy Irak egyesítse az azelőtt egymás ellen fellépő és zavaros arab világot és Izrael elleni frontot hozzon létre és az olajat fegyverként használja, hogy a világ őt igazságosságra kényszerítse a palesztin néppel szemben.
Így az iraki megszállást Kuvait ellen arra használták, hogy a világot mozgósítsák a 'szegény kis Kuvait megvédésére', hogy 'fönntartsák a demokratikus szabályokat', stb., stb. Mindez természetesen a legteljesebb képmutatás.
A 'világ közössége' nem állt össze és hozott szankciókat és nem üzent hadat Izraelnek, amikor Izrael megtámadta Libanont. A 'világ közössége' ma sem tesz semmit a kínaiak tibeti megszállása miatt és a békés tibeti nép lemészárlása miatt. A nyugat most is támogatja a népgyilkos vörös khmer terroristákat Kambodzsában azok hatalmas mértékű tömeggyilkossága ellenére.
Nyilvánvaló, hogy a 'világ közössége' nem kuvait szabadsága, demokráciája, a civilizáció elvei, a nemzetközi diplomácia elvei vagy más hasonló propagandaelvek miatt fogott fegyvert Irak ellen, hanem hogy fölmorzsolja Irakot, mint a zsidó uralta nemzetközi olajkartell veszedelmét, és mindenek előtt mint veszélyt Izraelre nézve. (A hadi cselekményeket, ha nem is ilyen mértékben, Amerika a lybiai Gadafi tábornok ellen is pontosan ebből az okból alkalmazta.)
Azok számára, akik kételkednek ennek a vizsgálatnak az igazságában, hogy miért morzsolták föl Irakot, idézzük Mitterrand elnök szavait Franciaországból: "garantálom, hogy Franciaország nem fog háborúba menni egy amerikai autóban, melyet Izrael kormányoz."
Meg kell jegyezni, hogy az Irak elleni rendőrakciót ma példaértékűként használják az ENSZ 'felügyelete' alatt. A zsarnoki világkormány pár lépéssel közelebb került hozzánk útjában, melyet Bush elnök 'Új világrendje' egyenget. Azokat a népeket, melyek a zsidó nemzetközi gazdasági érdekeket vagy Izrael államot veszélyeztetik, apró darabokra bombázhatják. A zsidók irányította tömegmédia természetesen igazolja ezeket az akciókat, hogy ezek 'brit érdekek' voltak. (vagy Franciaországban "francia érdekek", az Egyesült Államokban "amerikai érdekek", stb. stb.) és a nemtörődöm gojokat kiterelik, hogy hazafiasan zászlókat lengessenek.
Hogy nevethetnek rajtunk Cion bölcsei!

Az igazság kifordítása a holokauszt csalásban

Winston Churchill azonosította a zsidó vezetőket, mint a kommunizmus mögött álló erőket egy cikkben, melynek címe "cionizmus és bolsevizmus: harc a zsidó nép lelkéért", és az Illustrated Sunday Herald nyomta ki Londonban 1920-ban.
Ahogyan láttuk, a kommunizmus zsidó vezetői kínozták és öltek meg százmillió számra kommunistaellenes keresztényeket. A szakadatlan zsidó propaganda miatt melyet a zsidó média és sajtó önt magából, az átlagos nyugati személy, ha megkérdezik, hogy mi volt a 20. század legszörnyűbb atrocitása, előre beidegzett reakcióval amely a pavlovi kutyáéra emlékeztet, azt felei: "A holokauszt - a 6 millió zsidó rendszeres megsemmisítése a náci koncentrációs táborokban a II. vh alatt."
Noha nem tagadható, hogy zsidókat megöltek a nácik és szövetségeseik a II. vh. során (gyakran bosszúból a zsidó vezetés alatt álló kommunista titkosrendőrség, az NKVD vagy csekisták kegyetlen akciói miatt,), a zsidó halottak száma a koncentrációs táborokban százezres nagyságrendű, de nem milliós, ahogy ezt a holokauszt legenda állítja.
A sovány zsidókról készült filmek a fölszabadított koncentrációs táborokban mint Belsen és Dachau, noha szörnyűek, de nem bizonyítanak "rendszeres gyilkosságokat", hanem éhezést és tífuszt, azaz olyan jelenségeket, melyek egész Németországot és Európa más részeit is érintették a háború végén a szövetségesek masszív bombázásainak következményeként. Több mint két millió német polgári személy halt meg éhezés és tífusz következtében az 1944-1947 években. Ebben a számban nincsenek benne a bombázás által megölt német civilek. Több mint 300 ezer polgári személy halt meg három éjszaka során, amikor Drezdát bombázták, egy nem hadi célpontot, mely tele volt az oroszok elől menekült polgárokkal.
Akik a 'holokauszt' propagandát tanulmányozták az évek során, rég észrevették, hogy a zsidók (mind a kommunista, mind a cionista verzióban) nevetségesen eltúlozták, és sok esetben kitalálták a zsidó szenvedés és megsemmisítés történeteit. Csak meg kell vizsgálni a háború előtti zsidó adatokat a világ teljes zsidó népességéről és összehasonlítani az adatokat a háború utáni zsidó népesség adataival, akkor észrevesszük, hogy lehetetlen az, hogy a világ zsidó népessége egyrészt megtartotta nagyságát, sőt kissé meg is növekedett számban, másrészt elvesztett 6 millió személyt a 'holokausztban'.
A 'holokauszt' legenda terjesztői Németország , Ausztria, Magyarország és más országok kisebb számú zsidó lakosságával operálnak a háború előtt és után. Természetesen valóságban a háború elején és azelőtt zsidók százezrei hagyták el közép és Nyugateurópát az Egyesült Államok , Nagybritannia, Kanada és Dél Amerika irányában; Zsidók milliói vándoroltak Keleteurópából a Szovjetunióba, ahol nagy számban telepedtek meg az Uraltól keletre a háború ideje alatt.
A cionisták arra használják (és teszik ezt ma is) a 'holokauszt' rémtörténeteket, hogy világ előtt igazolják Palesztina megszállását a II. vh után, és más arab területekét azóta. Arra is használják a 'holokauszt'-ot, hogy hatalmas pénzösszegekhez jussanak, kártérítéshez Németországtól, és adományokhoz a lágyszívű és becsapható gójoktól máshol.
A kommunista zsidók arra használják a 'holokauszt' történetet, hogy elvonják a világ figyelmét a tényleges szörnyűségektől, amelyek a szibériai Gulagban játszódtak a hamis történetekkel a német koncentrációs táborokkal.
Apránként a zsidó 'holokauszt' történet egyre elcsépeltebb lett a különféle 'szemtanúk beszámolójával' és a 'tárgyi bizonyítékok' egyre inkább kritika tárgyai lettek, amikor független történészek és tudósok ezeket alaposabban megvizsgálták. A következő példák illusztrálják ezt:
Először, sokan hiszik azt, hogy a legendás Németországi tábor, Dachau az egyik legendás 'haláltábor' volt, amelyben gázkamra rendszer működött a zsidó táborlakók megsemmisítésére. Rögtön Dachau elfoglalása után az amerikai csapatok fényképészeinek megmutatták az egyik ilyen 'gázkamra' ajtaját. A táborban szolgáló német tiszteket vádolták, törvényszék elé állították és fölakasztották 'tömeggyilkosság' miatt, melyet 'gázkamrákkal' követtek el. Évekkel később beismerték, hogy Dachauban az egyetlen működő gázkamra egy kis légmentesen záró helység volt, ahol ruhákat fertőtlenítettek savas hidrocián gázzal. (A tetvetlenítésnek ez a módja akkor általános volt Európában). Ennek a helységnek az ajtaját mutatták a korabeli propaganda fényképek, mint 'gázkamráét', melyet a zsidók 'tömeges meggyilkolására' használtak, egy bűntény, mely nem történt meg, de amely miatt ártatlan embereket akasztottak föl a szövetségesek hadbíróságai! Még Greville Janner képviselő is beismerte az alsóházban tíz éve, amikor ő volt a brit zsidó képviselők tanácsának elnöke: "Mint mindenki előtt ismeretes, Dachauban nem voltak gázkamrák. ..."
Másodszor, sok ember emlékszik vissza a fényképekre, melyek fehér csomós vesenagyságú tárgyakat mutatnak be azt állítva, hogy ez emberi szappan. Ez a Nürnbergi törvényszék hivatalos kiállításának része, ahol ezzel akarták bizonyítani, hogy a nácik emberi testekből szappant főztek. Azóta beismerték még a zsidó 'holokauszt' központok is, hogy soha nem létezett ilyen emberi szappan, és ez a nevetséges szovjet kiállítási darab (melynek eredetiségében egyetlen nyugati bíró vagy ügyész sem kételkedett), propaganda csalás volt.
Nagyon hasonló eset történt az első világháborúban, amikor rémtörténetek terjedtek el a 'császár emberi húsgyárairól', és 'német csapatokról, akiknek lándzsáin belga csecsemők voltak', stb., amelyek hamissága bebizonyosodott, azokat formálisan visszavonták és a brit kormány bocsánatot kért miattuk 1925-ben!
Nem volt ilyen bocsánatkérés a második világháború 'holokauszt' rémtörténetei miatt, noha már 45 évnél több telt el azóta, mert a nemzetközi zsidóság olyan hatalmas hasznot húz ebből, politikailag és gazdaságilag, és a világ nemzsidó lakosságába bűntudatot csepegtet be a 'holokauszt' történetekkel. A zsidóság képes a világ lakóinak nagy részét bolonddá tenni és agymosni, mert ők irányítják a világ bankrendszerét, és kezükben a van a tömegmédiák monopóliuma: a sajtó, a televízió, a filmek, a könyvkiadás, a színház, stb. Médiamonopóliumukat folyamatosan arra használják, hogy élve tartsák a 'holokauszt' legendát a becsapható agymosott gój fejekben, és ilyen módon állandóan jogot formáljanak különféle bűnök elkövetésére, kezdve a nyomorúságos pénzcsalással [pl. a Nagybritanniai Guinness botrány], folytatva a hazaárulással és bomlasztással [a Pollard kémkedési eset Amerikában], a nemzetközi terrorizmus és népirtással [pl. Libanon izraeli megszállása és a nyugati part inváziója]
A zsidóságnak szüksége van a 'holokauszt' legenda politikai fegyverére, ezért nemcsak propaganda szertelenségeket mutat be a televízióban de a nemzetek politikusait is zsaroljam hogy idősebb emberek ellen 'háborús bűnös pereket folytassanak', akik a német haderő kötelékében szolgáltak a II. vh során és azután új életet próbáltak kezdeni Nagybritanniában, az USA-ban, Kanadában, Ausztráliában stb. Nagybritannia jogrendszerét 1991 áprilisában újra korrumpálta az alsóház (a felsőház bátor ellenállása mellett), kizárólag zsidó nyomásra, hogy visszamenőlegesen lehessen kirakatpereket rendezni, amely a zsidó tulajdonban levő médiának alkalmat ad még több propagandahazugság kihozására.
De a zsidók nem kapnak meg mindent úgy, ahogy szeretnének. Eltekintve a fölsőház sok tagjának nagyon bátor ellenkezésétől a zsidó 'háborús bűnös perek'-et támogató körei ellen, nemrégiben megjelent a Leuchter jelentés, egy kutatási eredmény, amely komolyan megrázta a zsidó 'holokauszt' ipart.
Kb. 6 évvel ezelőtt zsidó érdekképviselők följelentették a német eredetű kanadait, Ernst Zündelt, aki eladta a nemzetközi sikerkönyvet, a 'Tényleg hat millióan haltak meg?'-et Richard Harwood tollából. Pert indítottak Zündel ellen a 'hamis hírek terjesztésének' tilalmát kimondó törvény alapján. Ez a törvényt az első világháború (!) idején hozták hogy elrejtsék a polgári lakosság előtt a szörnyűségeket, melyek a csatatéren történtek.
Zündelt elítélték első fokon és mivel a bíró ellenséges volt a vádlottal szemben, új pert rendeltek el.
A védelem koronatanúja a második tárgyaláson Fred Leuchter volt, az amerikai mérnökvállalat, a Fred Leuchter Associates vezetője. Ez a vállalat Amerika és valószínűleg a világ vezető specialistája a gázkamrák tervezésében, üzemeltetésében és karbantartásában. Zsidó érdekképviselők azóta többször megpróbálták megsemmisíteni a céget, de annak sok éves szerződései vannak az Egyesült Államok sok államával, amelyek a halálra ítélteket ma is gázkamrákban ölik meg. Leuchter úr és cége nem foglalkozott azelőtt semmiféle módon politikával.
Zündel második pere előtt Leuchter és emberei sok úgynevezett 'haláltábort' látogattak meg, Auschwitzot, Treblinkát, stb., ahol megvizsgálták a gázkamrákat és a krematóriumokat, hogy megállapítsák, képesek voltak-e ezek emberek millióinak kivégzésére és maradékainak kezelésére, ahogy ezt a holokauszt propagandistái állítják.

A gázkamrákban a tömeges megsemmisítést hogyan írták le a zsidók

Itt érdemes fölfrissíteni emlékezetünket, hogy mit állítanak a 'holokauszt' legenda támogatói, mert csak akkor, ha beszámolóik lényegét fölelevenítjük tudjuk értékelni Leuchter tényeinek rendkívüli fontosságát.
Azt állítják, hogy sokszáz zsidót [és másokat, de főként zsidókat] zsúfoltak meztelenül össze gázkamrákban. Azután kívülről bezárták az ajtót és bizonyos mennyiségű Zyklon-B-t [szilárd labdacsokat, melyek savas hidrocianidot tartalmaznak, amelyből halálos mennyiségű cianid gáz szabadul föl, ha levegőre kerül] öntöttek be a tetőn levő lyukakon át. Kb. egy óra múlva a gázkamra ajtaját kinyitották és kivitték a testeket. A halottak száját rögtön átkutatták aranytömések és aranyfogak után és kihúzták azokat. Más testnyílásokat is kikutattak elrejtett értéktárgyakat keresve. Ezt a munkát táborlakók végezték az SS őrök közvetlen felügyelete alatt. Sem a táborlakók sem az SS emberek nem viseltek gázálarcot vagy másféle védőruhát; sőt, az őrök gyakran szívtelen módon dohányoztak és ettek a szörnyű eljárás közben. Ezután a testeket a krematóriumba szállították, ahol azokat hamuvá égették szokásos kokszfűtéses kemencékben. Olyan napokon, ahol a kemencék nem tudták ellátni a testek elégetését túlterheltség miatt, aknákat ástak, beléjük dobták a testeket és ott égették el őket. Ezt az eljárást napi 24 órán keresztül folytatták évekig. Birkenau esetében, az Auschwitzi táborrendszer részében, állítólag ez az eljárás óránként 1000 embert végzett ki, napi 24 ezret.
Még mielőtt rátérnénk a Leuchter jelentésnek a kanadai törvényszék előtt elmondott részleteire, a zsidó 'holokauszt' történet arcátlan hihetetlensége már akkor is föltűnhet azoknak, akik pár számtani műveletet hajlandók elvégezni: Ha Birkenau-Auschwitz óránként és naponta ezer zsidót végzett ki, akkor ez egy évben 8 760 ezer zsidó halálát jelentené. [1,000 x 24 x 365]. Mivel az a 'halálgyár' állítólag évekig működött, elérkezünk egy 35 milliós számhoz! Ha azt mondjuk, hogy itt keleties túlzásokat alkalmaztak és a Birkenau-Auschwitzi számot 75%-al csökkentjük, még mindig 8 760 ezer halottnál vagyunk. Ez a szám majdnem a világ zsidó lakosságának a fele 1938-ban! És ne felejtsük el a gázkamrákat a többi 'haláltáborban', Treblinka, Chelmno, Sobibor, stb., ahol állítólag szintén zsidók milliói haltak meg.

Mit leplezett le Fred Leuchter tényleírása

Fred Leuchter elmagyarázta a törvényszék előtt, hogy a gázkamrás ölési technikát cianid gázzal az Egyesült Államokban fejlesztették ki a korai 1920-as években. Ezek után ezzel foglalkozó irodalom olvasható volt mindenütt a világon és minden erre vonatkozó műszaki információt a németek is olvashattak volna. Különösen informálva lettek volna a következőkről:
A. Hogy a ciángáz olyan veszélyes, hogy ha nem akarják kitenni magukat annak a veszélynek, hogy az annak működtetőit is megmérgezi, akkor a kamrát légmentesnek kell építeni, és a bejárati ajtót teljesen szigetelni kell.
B. A cianid gáz megmarad a sarkokban és lyukakban, a hajban, a testnyílásokban és hajlatokban sok óráig a halál beállta után. Így szükséges egy szellőző rendszer amely a lehető legnagyobb gázmennyiséget kiszív a kamrából olyan magasságba, hogy a gáz a levegőbe tud jutni úgy, hogy ne mérgezze meg a környéken levő embereket. A biztonság érdekében a testet 24 óráig a szellőztetett gázkamrában kell hagyni, mielőtt a szigetelt ajtót kinyitják. Csak gázmaszkot és védőruhát viselő személyzet léphet be a helységbe, ahol a gázkamra van, ha kinyitják az ajtót. Ezután a személyzetnek öntözni kell a testet és a helységet, hogy megkösse a gáz még esetleg jelenlevő maradékát.
C. Cianidgázt csak a német és francia hadsereg használt az I. vh-ban épületek és ruhák tetvetlenítésére. Mindkét hadsereg felfegyverzett őröket állított az épület köré, attól nagyobb távolságban. 24 óra eltelte után gázkamrát és védőruhát viselő csoportok kinyitották az épület ajtóit és ablakait, de biztonságos távolságba húzódtak a szellőztetés ideje alatt legalább 24 óráig. Ezután a ruhákat, takarókat, kárpitozott bútort kivitték a szabadba és azt gázmaszkot viselő személyzet kiklopfolta, hogy a gázmaradékokat eltávolítsák a tárgyakból. A cianidgáz potenciálisan robbanó, és az azzal dolgozó személyzetet rutinszerűen átkutatták gyufa és más gyúlékony anyagot keresve, mielőtt elkezdték volna a tetvetlenítést.

Leuchter elmondta a bíróságnak, hogy ő és szakértői csoportja meglátogatta Birkenau-Auschwitzot és más állítólagos 'haláltáborokat' Lengyelországban és látta az épületeket, melyeket gázkamraként mutogattak; mintát vettek az állítólagos gázkamrák falaiból későbbi vegyi analízis számára, melyet az Egyesült Államokban végeztek el; megvizsgálták a krematóriumokat és megvizsgáltak más épületeket is és a táborok környezetét is.

A következőket jelentette:
1. Az állítólagos 'gázkamrák' egyikének sem volt szigetelt ajtaja és más szempontból sem voltak légmentes építmények. Has az állítólagos 'gázkamrák' bármelyikében cianidgázt használtak volna, maga a kezelőszemélyzet lett volna annak hamarosan áldozata. Az Auschwitzi 'gázkamra' közvetlenül az SS kórháza mellett volt. A két épület között csatorna volt, melyben a gáz összegyűlt volna és megölte volna a kórházban ápoltakat vagy mérgezéssel vagy robbanással.
2. A 'gázkamrának' nevezett épületek túl kicsik voltak ahhoz, hogy emberek százait beléjük lehessen zsúfolni. Ha tényleg annyi embert beléjük zsúfoltak volna, akkor az emberek megfulladtak volna, noha az ajtók nem voltak leszigetelve, sokkal azelőtt, hogy cianid gázt engedtek volna a helységbe. Ha az állított számú embert zsúfolták volna össze ezekben a helységekben, és azokat cianid gázzal töltötték volna meg, akkor a holttestek kiszállítása során, ha előtte nem szellőztettek volna alaposan, a munkásokat és azok felügyelőit ölte volna meg a gázmaradék, különösen, ha azok nem viseltek védőruhát és gázmaszkot, különösen a holttestek és a testüregek átkutatása során.
3. A krematórium minden táborban hagyományos típusú, koksszal fűtött volt. Néhány krematóriumi kemence (retorta) két test elégetésére volt alkalmas, mások csak egyére. Az ilyen retorták a holttesteket pár csont kivételével elégették, a csontokat utána porrá őrölték, a folyamat pár óráig tartott. E 'megsemmisítő' helyek egyikében sem volt olyan mennyiségű krematóriumi retorta, hogy az állított számú testet elégesse, melyeket az állítás szerint a gázkamrák produkáltak. A táborok a tábori létszámnak megfelelő krematóriumi retortákkal rendelkeztek, akik természetes okokból haltak meg (nem számítva bele a komoly járványokat, mint a tífuszt).
4. A szabad téren való holttest elégetés haszontalan dolog lett volna, mert a megvizsgált táborok vizenyős talajon épültek, ahol a vízszint kb. 50 cm-el volt a talaj szintje alatt. Minden ennél mélyebb gödör hamarosan kis tó lett volna. Testeket nem lehet víz alatt elégetni, még petróleum használatával sem.
5. Leuchter csoportja nem csak az állítólagos gázkamrák falaiból vett mintát, hanem azoknak a helységeknek a falaiból is, melyekben ruhákat fertőtlenítettek tetvetlenítési céllal. Ezeket a mintákat olyan amerikai laboratóriumoknak adták, melyek rendszeresen készítenek analízist amerikai törvényszékek számára. nem mondták meg nekik, hogy honnan származnak a minták és a vizsgálat okát sem. Csak azt kérték tőlük, hogy jelentsék a cianidtartalmat a különféle mintákban. Az analízis eredménye az volt, hogy a helységek falainak cianidtartalma, melyeket tetvetlenítésre használtak, igen magas volt, de azokban a helységekben, melyeket állítólag emberek millióinak megsemmisítésére használtak, nem volt a falaknak mérhető cianidtartalma.
Nagyon kis cianidmennyiséget találtak az állítólagos 'gázkamrák' falaiban is, és ezt az a tény magyarázza, hogy ezeket, mint a tábor más helységeit is rendszeresen tetvetlenítették cianidgázzal azzal a céllal (sokszor sikertelenül, ahogy azt az előzőekben tárgyaltuk), hogy védjék a táborlakókat a tífusztól.

Anna Frank története

Lábjegyzetként a kapcsolódó témakörhöz, azaz Auschwitz kikiáltását 'haláltábornak' és a tífusz okozta halálesetek illusztrálására újra tárgyalhatjuk Anna Frank esetét. Anna Frankot azután küldték Auschwitzba, miután őt és családját a németek Hollandiában megtalálták. Ha a 'holokauszt' történet hihető lenne, akkor Annát a 'gázkamrába' küldték volna, mert túl fiatal volt és nem volt elég erős nehéz fizikai munka végzésére. De a kiadó utóirata, apjának kijelentései a háború után (ő is a 'túlélők' népes csoportjának egyike) és az 'Anna Frank alapítvány' állításai szerint Annát nem gázosították el Auschwitzban. Nem is halt meg Auschwitzban. Valamilyen okból a kegyetlen harmadik birodalom, mely a haláltáborokat pontosan az olyan szerencsétlen áldozatok számára építette, mint ő, vonaton saját költségén odavitte őt, majd életben maradt ott, és rejtélyes módon újra vonatra tették, ezúttal Németországon belül Belsenbe vitték, ahol a háború vége táján, sok más társával együtt tífuszban megbetegedett és meghalt, és sehol nem volt a környezetében gázkamra. (Belsenben nem voltak gázkamrák, ezt még a zsidó propagandisták is beismerik manapság).
Anna halála tragikus volt, de az azt megelőző események további képet nyújtanak és segítenek a 'holokauszt' mese megítélésében.
Úgy gondoljuk, helyes azt állítani, hogy az információ, melyet itt adtunk a Fred Leuchter által elmondott tényekről és Ernst Zündel második peréről Kanadában, csak nagyon rövid összefoglalója az ott eskü alatt elmondott dolgoknak. De azt hisszük, hogy elég tényt soroltunk föl, hogy bemutassuk, hogy ha azt összehasonlítjuk a zsidó propagandával, hogy a 'holokauszt' alapvető ténye legenda, azaz az, hogy a német nácik a zsidó faj rendszeres megsemmisítésére tömegtermelési módon 'gázkamrákat' üzemeltettek 'haláltáborokban', annak semmiféle alapja nincs, és a tények a propaganda ellen szólnak. Az legenda célja, hogy a gójok elfogadják a zsidók minden tettét és azok mint a Föld urai viselkedhessenek, aminek hiszik magukat, vagy úgy vélik, hogy Istenük őket erre szemelte ki. Akik részletesebben akarják Fred Leuchter tényeit tanulmányozni, azok megvehetik azokat 5 fontért: Focal Point Publications, Duke Street London, W1M 5DJ.
Leuchter leleplezései nagy izgalmat okoztak a zsidó 'holokauszt' propagandisták között, de hamar használták fegyvereiket, hogy bebiztosítsák magukat, a világon a tömegmédia sehol nem jelenti ezeket a tényeket és most megpróbálták cégét és megélhetését tönkretenni. De gonoszságuk, és ennek a becsületes és bátor embernek üldözése ellenére a 'holokauszt' hazugság lyukakat kapott. Alapvetően fontos ennek terjesztése, mert ez a legerősebb fegyver s a zsidók csalási fegyvertárában. Ez a nagy hazugság együtt a zsidó bankárok média monopóliumával alapvető fegyver a gójok állandó bűntudatban, félelemben és tudatlanságban tartására.

A zsidókat már kiutasították Angliából

A különféle népek történelme mutatja, akik vendégszeretetét a zsidók nagymértékű beáramlása tette próbára, hamarosan látták, hogy a zsidók hálátlan gójgyűlölő kakukkok a nemzet fészkében és így kiutasították őket.
Első Edward király trónrakerülése után hamarosan észrevette azokat a társadalmi és gazdasági problémákat, melyeket a zsidó közösség okozott uzsorájával. Más vezetőkkel ellentétben akkor és ma, Edward király nem hagyta magát a zsidók cinkosává tenni hogy védje tevékenységüket. Ellenkezőleg, 1275-ben törvényt hozott, melyben megtiltotta, hogy uzsorakamatot szedjenek. A zsidó propagandisták gyakran állítják, hogy őseik csak azért foglalkoztak uzsorával, mert minden más kereskedelem és foglalkozás űzése tilos volt számukra. Ez nem volt igaz Edward Angliájában. Törvényében kimondta, hogy a zsidók pénzüket kereskedelemmel, földműveléssel, iparral vagy katonáskodással szerezhetik - a becsületes foglalkozásokkal, melyeket a gój alattvalók végeztek. De a zsidókat nem elégítette ki ez a törvény, így titokban tovább folytatták uzsorási tevékenységüket, és érmelevágással is foglalkoztak. Levágták az arany és ezüstpénzek szélét, azt beolvasztották és a tömböket eladták külföldön, így téve tönkre az ország gazdaságát.
A király végül elvesztette türelmét és 1290-ben kiadott egy zsidótörvényt, amelyben megparancsolta, hogy minden zsidó hagyja el az ország területét és soha nem térhet vissza. A részletek elolvashatók a zárt tekercsek naptárában, a 18 tekercsben, I. Edward és a kiváltságlevelek, 21 rész, 1290 június 21-én.
A király azért utasította ki a zsidókat, mert erkölcsileg ellenezte uzsorájukat (mint annak idején az egyház is) és megdöbbentette annak erkölcsi következménye, és nem azért, mert zsidógyűlölő megszállott lett volna. Biztosította a zsidóknak a törvény teljes védelmét, míg királyságában éltek, és megengedte nekik, hogy minden tulajdonukat magukkal vigyék. A kiutasítás idején egy zsidó család összes vagyonát ellopta egy becstelen tengerészkapitány, aki Doverben rakta föl a zsidók javait és aztán otthagyta őket a kikötőben hajukat tépve. A király hadihajókat küldött a hajó után. Megfogták és a kapitányt a saját hajókötelére akasztották föl. A zsidók tulajdonukkal együtt kíséretet kaptak, amíg át nem értek Franciaországba. Egy másik zsidócsaládnak nem volt ekkora szerencséje a kiutasításánál. A Temze egy mocsaras partjára rakták ki őket tulajdonuk nélkül apálykor. Mind meghaltak. Figyelemre méltó, hogy noha a történelem mindkét esetről beszámol, a BBC 2 TV-műsora 'dokumentum' adásában 1991 elején a zsidók 1290-i kiutasításáról Angliából csak a második esetről számolt be és szándékosan nem említette az elsőt, mert az jól visszaadta annak az embernek az becsületességét, aki megszabadította országunkat a zsidó uzsorától, és akit általában dicsérnek jámborsága, merészsége és igazságszeretete miatt. Ugyanez a 'dokumentumműsor' a zsidó bankárok kamatlábát, 2 pennyt egy shillingért hetente annyival kommentálta, hogy ezek a kamatlábak akkor szokásosak voltak. Nem utalt a hatás-ellenhatás elvre, az összefüggésre a telhetetlen uzsora, a zsidógyűlölet, mely akkor az angol nép minden osztályában közös volt és a zsidók kiutasítása az országból között. Minden ilyen utalás, ezt fölösleges említeni, antiszemitizmus lett volna, a lehető legrosszabb fajta, mélyen sértő, stb.
Anglia és Nagybritannia szerencsétlenségére, a diktátor Oliver Cromwell megengedte a zsidók újra betelepülését Nagybritanniába. Cromwellnek pénzre volt szüksége mintahadseregéhez és a zsidók minden hitelt megadtak neki azért, hogy újra betelepedhessenek Angliába. Cromwell és az európai zsidósság akkor vezetője, Menasseh Ben Israel levelezésében Cromwell amellett a javaslat mellett foglal állást, hogy a londoni Szent Pál templom (melyet Cromwell azelőtt lóistállóként használt) legyen központi zsinagógájuk. Ez a gonosz levelezés ma is elolvasható a Brit múzeumban.
Ahogy Ramsay kapitány elmondja könyvében, a névtelen háborúban, Cromwellnek, mint nem nemesnek nem volt joga arra, hogy megváltoztassa a zsidóságra vonatkozó törvényeket. A kiutasítást valójában soha nem vonták jogosan vissza. Ennélfogva minden olyan törvény, amit a parlament zsidó tagjai kezdeményeztek [mint a faji kapcsolatok törvénye] amióta újra beköltöztek az országba, törvénytelennek tekinthető.
A jó Erzsébet királynő kiutasította a feketéket.
Ebben az összefüggésben az is figyelemre méltó, hogy I. Erzsébet dekrétuma értelmében minden feketét kiutasítottak Angliából. 1596-ban a szerződő bizottság törvényei között kimondták: "Őfelsége, észrevéve, hogy feketéket is hoztak az országba, kiknek száma túl nagy, figyelembe véve, hogy az ország saját lakossága is állandóan növekszik, elrendeli, hogy azokat az embereket kivigyék az országból."
Noha Edward király és Erzsébet királynő több száz év különbséggel éltek, törvényeik (és életük sok más cselekedete) azt mutatja, hogy ők magukat népük támaszainak látták és észrevették, hogy kötelességük az ország lakosainak érdekeit képviselni, az idegenek érdekei előtt. Röviden, hazafiak voltak. Milyen nagy az ellentét az akkori nagy uralkodók és azok között, akik ma felelősek nemzetünk ügyeiért!

A nagy veszélyek, melyek Nagybritanniát veszélyeztették, eltűntek Edward király és Erzsébet királynő törvényeivel. Ma zsidó uzsorások uralják gazdaságunkat és ferdítik el kultúránkat véleményformáló médiauralmukkal - és afrikai-ázsiai és félvér népességünk eléri a 12 milliót.
Ha a brit nép túl akar élni, akkor bátorságot kell találnia, energiát és vezetést, egyesülnie kell, és újra alkalmaznia kell ezeket a bölcs törvényeket.

--------------------------------------------------------------------------------
A kiadó előszava a függelékhez

Ennek a könyvecskének a megelőző fejezetei olyan témákkal foglalkoznak, melyeket egy könyvtáros a 'politika, pénzügy, történelem, szociológia és filozófia' kategóriákba sorolna be. Noha sokfélének tűnnek, mi úgy véljük, hogy az író azért foglalkozik ezekkel együtt, hogy egységes, értékes és érthető képet adjon arról, hogy mi történt, mi történik ma és mi fog a jövőben történni népünkkel és a világgal, és miért. Amiről beszél, úgy gondolom, mindenki olvasó számára érthető, hátterétől függetlenül, és azt is észreveszik, hogy erős keresztény háttérrel bíró személy írta a könyvecskét.
A következő függelék hangsúlyozza azokat a szempontokat, melyekről a szerző azt hiszi, hogy alapvetően fontosak ahhoz, hogy teljessé tegyék megértésünket a könyvecske alapvető tételéről és hogy fölbátorítsa azokat, akik készek harcba szállni.

A biblia és a többfajúság

A biblia, mely a keresztény hit igaz alapja, sehol nem tanít a fajok egyesüléséről. Amit tanít, az az, hogy Isten alkotta meg a fajok szétválását és hogy ő eredetileg a fajokat a Földön szétszórta, mindegyiknek megadva saját területét. A fajok keveredésének támogatására a vallási miniszterek magukat Isten ellenségeinek oldalára tették. A kommunisták, az illuminátusok, az ENSZ és más válogatott Isten elleni csoportok oldalára, akik Istent és az ő faji rendjét akarják széttörni.
Természetesen mindez nem csoda, mert a nép vallási vezetői már régen nem használják a Bibliát az evolúció és modernizmus hibás tanait illetően, az úgynevezett magasabb kritika nevében. Ezt zsidók alapították meg, akik keresztény hitre tértek át. Sok közülük tanított teológia szemináriumokban Németországban, ahonnan a magasabb kritika kiindult. Arthur Pachkofsky ezt írta Izrael és Júda c. könyvében: Voltaire, Spinoza, Hegel, Kant, Paine óta megkezdődött a Biblia kritizálása. Körülbelül ezzel egyidőben német zsidó kritikusok, mint Straus, Hitzig, Kachne, Wellhausen és Ervald lettek láthatók. Ezek a Biblia minden állítását kérdésessé tették és elkezdték annak tekintélyét lerombolni. Ez a magasabb kritika, mely Németországból indult, nem németektől, hanem Németországban élő zsidóktól.
Ennek következményeképpen milliók botorkálnak vallásuk mellett míg az agymosott és szétzüllesztett papok olyan teológiát prédikálnak, melyeket a zsidók indítottak el magasabb kritikájukkal, vagy a judeo kereszténységről beszélnek szinte üres padsorok előtt. Minden a nagyon régen elindított tervek szerint halad.

A cionisták rossz irányba terelik az oktatást

A Cion bölcseinek jegyzőkönyvei állítják: "Beleszólunk az oktatásba és mi leszünk a szabad létezés sarokkövei."
Állami oktatási rendszerünket szándékosan rossz irányba terelik felülről lefele évek óta. Tanúja voltunk kitűnő falusi iskolák ezreinek tönkretételének és az humán és modern iskolákat alsóbbrendű közép- és főiskolák váltották föl, melyek nagy gyárakhoz hasonlatosak és sokkal könnyebben ellenőrizhetők a hatalmi piramis tetejéről.
A tanárokat alaposan agymosták iskoláikban, hibás és veszélyes elméleteket kell tanítaniuk, melyek előre nem látható módon károsítják gyermekeinket iskoláinkban. Rosszul elnevezett "haladó módszerek az oktatásban" mint a fölfedezési módszer a tanításban (melyet a jegyzőkönyvek az 'igazságtól való eltérésnek neveznek minden esetben' és a bolondok, akik ezt alkalmazzák az 'agytalan fejek') a fegyelem és a tanulás hanyatlását hozták magukkal.
Ha ennek igazolását akarja látni, akkor vegye figyelembe, hogy a diákok ma milliónyi font értékű rombolást okoznak saját iskoláikban, míg az iskolák mind nagyobb számú bolondos alakot, csodabogarat és a társadalomba beilleszkedni képtelent bocsátanak ki ami az olvasást, írást, számolást és az eredmények lemérését illeti. Megalkuvó iskolaigazgatókat választanak ki, akik, ahogy a jegyzőkönyvek javasolják: "szigorúan úgy választjuk ki, hogy képesek-e arra, hogy alázatos szolgáink legyenek", akik nem képesek áttekinteni annak jelentőségét, hogy mi történik, de az oktatási rendszer legfelső irányítói pontosan tudják, hogy mit tesznek. A mai oktatás korrupt rendszerré vált a fiatalok rossz irányítására és nevelésére.
Azok a tökfejek, akik a legkészségesebbnek mutatkoztak arra, hogy magukba szívják és továbbadjanak minden értelmetlenséget és mocskot, azokat rakják vezető helyekre, támogatják és léptetik elő. Ebből a környezetből veszik a fejeket. A "siker" az oktatásban, éppen úgy, mint a politikában attól függ, hogy valaki mennyire szolgálatkész a zsidóság rejtett kezének pusztító irányvonalával szemben. Ahogy a protokollok mondják: "De mindenekelőtt irányítsuk az oktatást, amelynek segítségével olyan eszméket szórunk szét, melyek hasznosak számunkra és a gyerekek agyát olyanná tesszük, hogy az nekünk hasznos legyen." Ez az irányítás most jellemző lett, hála a szabadkőműveseknek, balekoknak és besúgóknak oktatási minisztériumunkban és az iskoláinkban.

A cionista csalás leleplezése

A sok hazugság között, melyeket hazug médiánk és irányított oktatásunk támogat és tol előre, egynek sem olyan mélyreható a következménye, mint az "ember a majomból" mítosznak - az evolúció elméletének.
Cion Bölcseinek jegyzőkönyvei, melyről sok művelt ember állítja, hogy ezek részletesen elmondják a zsidók tervét a keresztény civilizáció tönkretevésére, állítják: "gondoljanak azokra a sikerekre, amelyeket Darwin, Marx, Nietzsche tanításainak rendeztünk. Nekünk zsidóknak minden tekintetben világosan fel kell ismernünk, hogy ezek az irányzatok milyen bomlasztást vittek véghez a gójok fejében. ... Félrevezettük, elszédítettük és elrontottuk a nemzsidó fiatalságot azáltal, hogy olyan elvek és elméletek alapján neveltük, amelyekről tudjuk, hogy helytelenek, de amelyeket mégis a lelkére kötöttünk. ... elengedhetetlen számunkra, hogy aláaknázzunk minden hitet, hogy kiszakítsuk a gójok lelkéből az istenség fogalmát és a szellemét, ... már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának. pillanatától. "
Ennek a figyelemre méltó írásnak egy példányát 1906-ban a Brit múzeumba tettek. Legnagyobb része jóslás erejű, és 95%-a az ott leírtaknak pontosan megvalósult, így kevés kétség férhet ahhoz, hogy aki azt írta, résztvett a 20. század történetének irányításában. Egy New Yorki zsidó ügyvéd, Henry Klein könyvében a "cionizmus uralja a világot - egy zsidó fölfedi a zsidó összeesküvést"-ben azt mondja a jegyzőkönyvekből, hogy azok "a zsidó Szanhedrin világméretű terve, a zsidó cionizmus vezetőié, akik világuralomra vágynak ... ezek vezették a Rothschildeket és a Rockefellereket ... a Szanhedrin irányít minden információforrást. Egy újság sem mentes a cionista ellenőrzéstől. Minden nagyobb rádió és TV lánc irányítása alatt áll .. minden oktatási és vallási rendszer annak az irányítása alatt van."
Intelligens emberek tudatában vannak annak, hogy a háborúkat nemcsak pusztító és gyilkos hadifegyverekkel vívják, de eszmékkel, szavakkal, filmekkel, zenével is. ... valójában a minden médiumból jövő propagandával, amely csak elérheti az emberi elmét. A zsidó kommunisták a propagandaharcot finom és mélyen cinikus művészetté tették, amelyet agykontrollnak is lehet nevezni. Technikájukat Charles Stuckley agymosás c. könyve leplezi le, az orosz pszicho-politikai könyvet 1955 adta ki a College of Scientology, New Yorkban. Az orosz szövegkönyvben a zsidó kommunista tömeggyilkos, Laurentij Berija előszava áll, a szovjet titkosrendőrség vezetőjéé az 1940-es években (melynek másik neve NKVD volt).
A könyv leleplezte, hogy "tudományos úton ... az embert szellemi lényből állati viselkedésűvé kell változtatni. Állandóan azt kell bemutatni neki, hogy az ember mechanizmus egyéniség nélkül. .. a vallásnak ki kell mennie a divatból mutatva, hogy az ember állat. A századforduló óta azért harcolunk, hogy semmiféle keresztény befolyás ne jusson el az emberekhez, és sikeresek voltunk. .. Szét kell vernünk minden hitet a meghódítandó nemzetekben. .. addig kell dolgoznod, míg a vallás rokonértelmű lesz az őrültséggel."
Az evolúció elmélete tanítja, hogy az "ember állat", és az evolúció elmélete tett a legtöbbet azért, hogy aláássa és tönkretegye a keresztény hitet és az Istenbe és a Bibliába vetett hitet.
A fajok eredete c. mű előszavába, melyet Dent adott ki az Everman sorozatban, W. R. Thompson professzor megerősíti, hogy a "keresztény hit hanyatlása nagymértékben Darwin befolyásának következménye." Azok, akik rövid és meggyőző cáfolatot keresnek az evolúció elméletére egy biológus szakembertől, azoknak el kéne olvasni W. R. Thompson professzor bevezetőjét. Sokféle tényt vizsgált meg, melyeket előrehaladott elméletek támogatnak, és egytől egyig megcáfolja őket. Ezt írja: " Nem elégszem meg azzal, hogy Darwin bebizonyította ezt vagy azt a dolgot, vagy hogy az ő tudományos és nyilvános gondolkodása hasznos volt. .. De a tények és magyarázatok, melyekre Darwin alapozott, ma már nem győznek meg. Hosszú vizsgálatok az eredetet és a változatokat illetően aláásták Darwin elméletét. ... Mert senki sem magyarázta meg kielégítő módon, hogy hogyan történhetett az evolúció, így nem érzem szükségét kimondani, hogy az megtörtént." Ez a kivételes biológus az abszolút igazságot mondta ki, amikor azt írta, hogy az evolucionisták úgy próbálták az evolucionizmus elméletét hitelesíteni a nyilvánosság előtt, hogy "elnyomták a kritikát és megszüntették a nehézségeket".

Tény az, hogy az utóbbi években fölfedezések történtek, melyek megmutatják, hogy az evolúció elmélete hamis. Ezek többek között a következők:

1. Cipő és emberi lábak nyomát fedezték föl a Föld legtöbb ősi szikláján. Tökéletes cipőnyomok a kambriai sziklákon, melyekről az evolucionisták azt állítják, hogy 500 millió évesek, és ez nem kétséges, mert kis trilobiták találhatók rajtuk (ősi tengeri élőlények), melyek beléjük vannak ágyazva, és bebizonyítják, hogy akkor álltak elő, amikor a sziklák lágy iszap voltak. Nyomok a perm homokkőben, a carboniferi sziklákban és számos cipőnyom és mezítlábas nyom a krétakori sziklákban, gyakran közvetlen a dinoszauruszok lábnyoma mellett, bizonyítva, hogy az ember egyidőben élt a dinoszauruszokkal, nem azután 80 millió évvel, ahogy az evolucionisták tanítják. Emberek éltek, amikor a geológiailag érdekes sziklák előálltak. Ezeknek a nyomoknak a fölfedezése holdfénnyé teszi az evolúció elméletét.

2. Növényi hímporszemek fölfedezése angiospermikus és gymnospermikus növényeken az Arizonai Grand Canyon minden szikláján fölülről lefele, beleértve a Kambria-előtti sziklákat is, melyekről azt mondják, hogy 1000 millió évesek. Ez bizonyítja, hogy a legtöbb ma létező növény már létezett és virágzott akkor, amikor ezek a sziklák kialakultak. Dr. Clifford L. Burdick, aki sokat dolgozott a Grand Canyoni ősi növénymagokkal, meg akarta eredményeit jelentetni a Natureban, a Scientific American-ban [sic], stb. , de kőfalba ütközött. Az evolúciós elmélettel ellenkező igazságot akarattal elnyomják.

3. Modern csontvázak maradványainak fölfedezése, kifejlett agyú embereké sokkal régebbi sziklákban, mint eddig bármikor gondolták, bizonyítva, hogy az ember nem az evolúció terméke. A calaveras csontváz, melyet ma az Egyesült Államok Harvard egyetemének Peabody Múzeuma őriz, korai pliocén sziklákban találták, az evolucionisták szerint 10 millió évesekben, de ennek nagyobb agya volt, mint a mai európai embereknek. Ezeket az ősi csontvázakat egyetlen könyv sem említi meg, mely a témával foglalkozik. Az evolucionisták úgy tesznek, mintha ezek nem léteznének. De léteznek és bebizonyítják, hogy az evolúció elmélete teljesen csaló.
Sir Cecil G. Wakely, a királyi sebészegyesület volt elnöke azt írta H. Enoch professzor "teremtés vagy evolúció" c. könyvének előszavában: "Az írás eléggé egyértelműen megmondja, hogy Isten teremtette a világot és hogy ez tény és nem elképzelés. Nincs olyan tudományos vagy más tény, amely támogatná az evolúció elméletét, de még mindig ezt tanítják egyetemeinken, általános és középiskoláinkban."

Gondolnunk kéne arra, hogy Marc fölajánlotta Darwinnak, hogy új könyvét a Tőkét neki ajánlja. Az evolúció elmélete az ateista marxista-kommunista és az emberiség sok más izmusának alapkövét, amely a 20. század emberét kínozta. Azt se felejtsük el, hogy Darwin visszaszívta és elutasította az evolúció elméletét halálos ágyán.

Az ördög elpusztítása, a jó győzelme

Mikor ennek a könyvnek egyik írója nemrég Londonba ment, az egyik téglafalon az anarchisták jelét látta ezzel a jelszóval: "Isten halott". Ne kételkedjünk abban, hogy Isten él! Mindenesetre, harcolnunk kell az ördöggel minden erőnkkel. A világ káoszba süllyedt és a környezet és az emberiség be van szennyezve, de a végső kép tiszta. A jog és igazság Istené, és győzni fog végül, mert senki sem tudja Istent legyőzni. A világ jelenlegi helyzete és az idők minden jele arra mutat, hogy Isten újra meg fog jelenni a világon, és Jézus Krisztus Urunk második eljövetele közel van. Az ördög erőe, a titkos földalatti erők, melyek eddig irányították a világot, akkor pusztulásra lesznek ítélve. Ezért fog a zsidó világkormány összeomlani és a rossz emberek és azok segítői le fognak bukni.
"Kardom meg fog jelenni az égben és le fog jönni Edomba, hogy megbuktassa azt az elátkozott fajt"
"Mert eljött az Úr bosszújának napja, és a Cion problémája megoldásának az éve" Ézsaiás, 34. fejezet, 5, 8 , Moffat A.V.

Nincsenek megjegyzések: