Magyarország bemutatkozik

Bár erről a témáról korábban már írtam, de annyira felháborító, hogy ismét érdemes fölfigyelni rá. Az alábbi írást a Polgári Hírszemle közölte:

Téma: "MAGYARORSZÁG BEMUTATKOZIK"Az Európai Parlament Információs Hivatala kiadott egy "Európa ma és holnap" című nagyalakú, igényes kivitelű brosúrát.

A füzet - több nyelven - 28 mai és jövendő EU-tag ország önbemutatkozását tartalmazza.Összeismertetésük tökéletesen helyénvaló törekvés: a huszonnyolcak között vannak alapító tagok és idén csatlakozók, sőt három reménybéli várakozó is; akad régi gyarmattartó birodalom és vadonatúj független ország; nyugatikeresztény, ortodox és iszlám állam is.

Más-más indulás, más-más gazdasági és kulturális helyzet - és a befogadásra várókról bizony nem sokat tud a Művelt Nyugat...
Az egyes országok maguk állították össze a szöveg- és képanyagot, az előszóban a kiadó a szövegek tartalmáért nem is vállal felelősséget. Így nyilvánvaló, hogy a még nem tag országok bátran festhettek magukról rokonszenves képet saját jól felfogott érdekükben: az európai közvélemény megnyerése céljából.
Az országfejezetek egy rövid, "amerikai típusú" önéletrajzból, és egy valamivel hosszabb, "kifejtő" részből állnak.Ez utóbbiban nemzeti sajátságok, érdekességek szerepelnek.
A 28 ország bemutatkozása három minőségi kategóriába sorolható.
A többség reális történelmi és kulturális tényanyaggal szolgál.
Néhány, az "Európai Unióba igyekvő" ország nemzeti legendáit is a képbe illeszti, a számukra kínosadatokat, folyamatokat vagy elhallgatja, vagy eufémizmusokba burkolja.(Törökország, Szlovákia, Románia sorolható ebbe a kategóriába.).

A harmadik - és egyben döbbenetes - felfogás a magyar.

Lássuk először az önéletrajzunkat!

Az 1990-ig terjedő időszak 14 pontját szóról szóra leírom, csak utána fogom elemezni
- megjegyzem, a románoknak erre az időszakra 34(!) megemlítendő történelmi eseményük akad!

Fontos dátumok Magyarország történelmében:
1000 - a magyar állam megalapítása az ország első királya, István alatt.
1308 - 1437 - A központi hatalom megerősítése.
1541 - a törökök beveszik Budát.
Az ország 3 részre szakad: a Habsburgok elfoglalják (bekebelezik) a nyugati részt, Magyarország középső része a törökök közvetlen ellenőrzése alá kerül, mialatt a Tiszától keletre levő részen az Erdélyi Fejedelemség jön létre.
1711 - 1848 osztrák uralom.
1867 - a körülbelül fél évszázadig tartó Osztrák-Magyar Monarchia létrehozása.
1914 - Magyarország részt vesz az I. világháborúban a német birodalom oldalán.
A Magyar Köztársaság megalapítása november 16-án.1938 - szövetség Nácinémetországgal.
1941 - hadüzenet a Szovjetúniónak.
1944 - az ország elfoglalása a német csapatok által.
Számtalan magyar zsidót deportálnak.
Hadüzenet Németországnak decemberben.
1945 - a Vörös Hadsereg elfoglalja Budapestet és elűzi a németeket.
1949 - a Magyar Népköztársaság alkotmányának elfogadása.
1956 - népfelkelés, a szovjetek erőszakosan leverik, az akkori államfőt, Nagyot halálra ítélik.1989 - Magyarország ismét demokratikus ország lesz.
A szovjet csapatok elhagyják az országot.
1990 - az első szabad választások.Első, futó áttekintésre is hiányosnak tűnik.

Nézzük csak alaposabban!

Feltűnő, hogy 1000 előtt nem volt magyar történelem, sőt a Kárpát-medencében sem történt semmi!
Hiszen Szent István (és nem István) csupán a keresztény államot alapította meg, az első Árpádok ugyan mit is csináltak 895-től?
A többi 27 ország természetesen élt a lehetőséggel.
Lássuk először a fentebb említett "első kategóriát", a tényszerű adatközlőket.
Például Spanyolország a római kor után helyet szorított a vandál és a nyugati gót államnak, majd a mórokénak is; Belgium Caesar galliai hódítását, majd a frank birodalmat is felvette történelmi életrajzába.
A második csoportba soroltak alaposan megragadják a rokonszenv-szerzés lehetőségét: ősi európai kultúrnemzetként mutatkoznak be. Törökország Kr. u. 196-tal, Septimius Severussal kezdi a történetét, majd Nagy Konstantin, illetve a bizánci császárság következik.Szlovákia az amúgy egzakt módon soha nem azonosított Nagy-Morva Birodalommal kezd, majd "Bratislava" első nyomaként említi Árpád utolsó csatájának (szintén nem azonosított) helyszínét.
Románia tovább megy. Idézem: "Kr. e. VI. sz. - a románok őseinek, a dákoknak első említése Homérosz és a nagyantik mesélők által." (Finom elszólás: mesélők...) Kr. e. I. sz. - a rómaiak elfoglalják Dacia területét. A romanizálási folyamat kezdete." (Apró probléma: mindez Kr. u. 106-ban, tehátcsaknem 3 évszázaddal később történik...)
És így tovább.Mi magyarok miért nem említettük a honfoglalást?
Vagy urambocsá: a kettős honfoglalást?
A szlovákok használják fel a 907-es braslauespurchi (pozsonyi? bánhidai? ennsburgi?) győztes csatánkat önigazolásként?
Miért nem említjük meg a frank oklevelekben több százszor előforduló "Hungarus" nevet?
Vagy akár az izlandi sagák Tyrkerét?
A Kr. e. VI. századból a "jürkákat" bemutató Hérodotoszt?527-ből Muagerisz hún királyt említő bizánci krónikát?
Gardizit, ibn Rusztát, Dzsajhánit, Bölcs Leót, Bíborbanszületett Konstantint, vagy 889-ből Regino prümi apátot, akik a türkökkel, szkítákkal azonosítanak így vagy úgy?
A tordosi és tatárlaki rovásírás-leleteket sokszorta több joggal hozhattuk volna fel, mint a törökök emlegetik civilizációjuk őseiként az asszírokat, hettitákat!Iszonyú kártékony ez a torzító elhallgatás!
Lám, a románok tudomást sem vesznek arról, hogy Constantin Daicoviciu, a dákoromán folytonosság ("kontinuitás") elméletének atyja 1973-ban, halála előtt maga fedte fel (a Történeti Intézet, a Történeti Múzeum munkatársainak, és egyetemi kollégáinak, diákjainak) kutatásai hazug voltát.Tételesen sorolta fel saját történelemhamisításait!
Így: a Nestor-krónika nem "oláh"-okat, hanem "frank"-okat ír.
Anonymus "Eac pastores Romanorum" kitétele sem daciai oláhokra, hanem dunántúli, frank fennhatóság alatt éltromanizált pannonokra vonatkozik.
Az ősrománnak titulált "Dridu-műveltség" bulgáriai - az egykor a Kárpát-medence déli harmadát birtokló bulgárokhozták fel hazájukból az itt megtalált elemeit...
A többit nem sorolom.

Mi pedig saját történelmünk elhallgatásával igazoljuk a már dogmává merevült történelmi hazugságokat...No, haladjunk tovább szépen, ...
Úgy tűnik, hogy az Árpád-kor nem létezett!
Nem volt a korszakalkotó politika- és jogtörténeti dokumentum, az Aranybulla, nem volt tatárjárás, nem volt Szent István, Szent Imre, Szent László, Szent Margit, Szent Kinga, Szent Erzsébet...
Sorstársaink közül a csehek milyen büszkén emlegetik a Przemysl-, a lengyelek a Piast-házat!Újabb űr: nem találom 1456-ot!
Az egész keresztény világban harangoznak a nándorfehérvári diadallal végződő keresztes hadjárat emlékére - mi meg sem említjük.
Óvatosan fogalmaztam. III. Callixtus az 1456. június 29-i "Bulla orationum"-ban III. Mohamed áprilisi hadrakelése hírére, a török megállításáért való imára buzdító harangozást rendelt el - de hát a törököt bizony Nándorfehérvárnál állította meg, és nem ez az ima, hanem Hunyadi és Kapisztrán.
A törökellenes keresztény összefogás ugyan jellemző módon hézagos volt - az ígért 80.000 fős sereg helyett néhány regensburgi diák, párszáz lengyel és horvát fogott fegyvert mindössze - de nagyon szép "európai gondolat".

Élnünk kellett volna vele! Szemezgessünk tovább! Mátyás humanista birodalma (az egyetlen reneszánsz birodalom) említésre sem méltó?

Hol marad sok évszázados, a magyarságot őrlő "keresztyénség pajzsa" küzdelmünk?
Lám, a török önéletrajzból hiányzik ez a néhány évszázad - ők tudják, miért szégyellik - mi miért nem vagyunk rá büszkék?

Mohács viszont elég jelentős csata lehetett - hisz a szlovákok (sic! a szlovákok! Ismétlem: a szlovákok!) felhozzák saját történelmi eseménysorukban!
Mi nem...
A Habsburgok dehogy "foglalják el" a nyugati részt: Kettős királyválasztás történik, s a két királyi ház megosztozik a török által kettészelt országon.

Az Erdélyi Fejedelemség voltaképpen a magyar állam menedékhelye lesz, fejedelmei közül tán egyedül Székely Mózes tekinthető törzsökös, kizárólagos erdélyinek!
Nem találom a vallásszabadságot világelsőként deklaráló tordai országgyűlést sem! (1568).
Ennek a feltűnően "eurokonform", korát messze megelőző intézkedésnek a mellőzése egyenesen megdöbbentő!

Természetes módon tolakodik elő egy lehetőség.
A kereszténység felvétele, az Árpád-házi szentek, a nándorfehérvári harangozás, a tordai országgyűlésegyüttes elhallgatása egy "kereszténység utáni Európá"-nak tett ostoba gesztus volna?
Ostoba, mert a katolicizmus, a reformáció - a szlovákoknál a huszitizmus - minden ország önjellemzésében megtalálható!

Igen, MINDEN országéban: a muzulmán Törökország büszkén emlegeti Szűz Máriát, Szent Pált, a myrai Szent Miklóst!

Szégyen... Egyetlen árva sort sem érdemelt meg tőlünk a török kiűzetése (1686 - Buda, 1697 - Zenta).

Mint ahogy Thököly és II. Rákóczi Ferenc sem!

Hiányzik a magyar reformkor. Úgy, ahogy van.
Mindenestül.

1848/49-es forradalmunkról sincs egy árva szó se.
Nem baj, a románok felhozzák biz, mint saját forradalmukat!
Az osztrákok is - bár ők meghagyták nekünk...

Ezután egy szépen felépített, épületes baromság következik.
Figyeljünk: Magyarország (és nem az Osztrák-Magyar Monarchia!) vesz részt az I. világháborúban.

Az 1918-as forradalmat nagyvonalúan 1914 novemberére téve (ezt az ostobaságot a "kifejtő" rész megismétli, megerősíti!) ez annyit jelent, hogy az önálló, köztársasági Magyarország egyedül harcolt Németország oldalán, s Trianont ezért kapta büntetésül.
A "kifejtő rész"-ben még toldunk ide egy ostobaságot: állítólag 1/3-nyi (és nem 2/3) területünket vesztettük el...

Ha ez az "építmény" (történelemhamisító tákolmány) nem tudatosította volna a jámbor európaiban, hogy micsoda rettenetes erőszakos, mi több: bűnös nép maradtunk még a XX. században is, akkor jöhet a döntő érv:"1938 - Szövetség Nácinémetországgal" A második világháborúban a környékünkön mindenki a "rossz oldalon" vett részt.

Ennek elmismásolását zseniális találékonysággal oldották meg a magukra valamennyit is adó szomszédaink:
Ausztria: 1938 március: "Anschluss." Kész. Nyilván kimaradtak a háborúból, mert utána csupán a köztársaság 1945-ös kikiáltását említik meg.
Szlovákia: 1939- 45 "rövid függetlenség Nácinémetország uralma alatt."Mesteri, szépségdíjas, zseniális meghatározás! Függetlenség egy uralomalatt, amely ráadásul nácinémet elnyomást sejtet - ez bizony elhatárolódás, sőt nyilván szenvedés is - nem pedig rosszízű "szövetség", mint a mienk...
Románia: 1940. nov. 23. "Románia csatlakozik a hármas szövetséghez."Ez is elegáns: a "hármas szövetség" -et említi.
Ilyen volt, valóban: csakhogy az létrejött 1882-ben, résztvevői az Osztrák-Magyar Monarchia, Németország és Olaszország. Szétbomlott az I. világháború során...(!!!) De ez a "tévedés" elegánsan kikerüli a II. világháborús részvétel kellemetlen emlegetését...
Persze az Antikomintern Paktumnak is három tagja volt eredetileg, - ugyan mit is kötözködöm?
Persze nem említ néhány apró, echte román találmányt ez időkből: a meghalató-vonatokat, a zsidók jég alálövetését vagy akár a favágó tőkén lefejezett szárazajtaiakat, a megtizedelt Köröstárkányt ......
Mi pedig "1938-ban szövetséget kötöttünk Nácinémetországgal" Nos, 1938-ban kötöttünk egy adóügyi pótegyezményt a németekkel (december 10.).
Ezt Ausztria német megszállásának pénzügytechnikai következményei tették szükségessé. Merüljünk el most egy kicsit ebbe a gyanús 38-as évben!
Az Anschluss nemcsak adóügyi pótegyezményt hozott ajándékba, hanem páni félelmet is. Politikusaink nem rokonszenveztek a nácikkal - emlékeztetőül két esetet hoznék fel.
Az első németországi látogatásáról hazatérő Horthy így jellemezte Hitleréket: "Túl sok bennük a vörös!".
Teleki pedig nemegyszer jelentette ki, hogy "a német vereség a mi vereségünk is lesz, de a németgyőzelem a mi pusztulásunk"!
Ez az év nem a németbarátság éve. Horthy és Kánya Kálmán már februárban egy németellenes "horizontális tengely"-ről tárgyal Varsóban.
A történeti hűség kedvéért: olasz-lengyel-jugoszláv-magyar lett volna ez a tengely.
(Hiányzik történelem tankönyveinkből...)
A németek persze ellenzik a lengyel-magyar együttműködést, visszacsatolási törekvéseink épp közös magyar-lengyel határt eredményeznének! Augusztusban két - németellenes élű - magyar siker: a bledi konferencia a Kisantanttal (jelentős enyhülést hozott), illetve a titkos lengyel-magyar gentlemen's agreement a szoros együttműködésünkről.
November - az első bécsi döntés - voltaképpen Németország engedett! Aztán decemberben Ciano jön Pestre, melegen ajánlja az Antikomintern Paktumba való belépésünket.
A tengely kontra horizontális tengely kérdés eldőlt... 1939-ben pedig beléptünk az Antikomintern Paktumba.
És ugyanebben az évben megvalósul a magyar-lengyel határ - szeptemberben nem is engedtük át a német csapatokat Lengyelország hátába, - ez közismert - és a németekhez lelkesen csatlakozó(!) szlovák csapatokat sem - ez kevésbé közismert. A szlovák változat persze érthetően elhallgatja, hogy a lengyeleket hadüzenet nélkül, náci módon megtámadták - mi pedig: "1941 - Hadüzenet a Szovjetúniónak."

Hogyan is volt? Üzentünk mi hadat?
A kassai, rahói, körösmezői stb. bombázások után megállapítottuk: ez bizony hadiállapot.
Ennyi.
Ennek a kérdésnek hatalmas irodalma van, elégedjünk meg annyival, hogy a nemzetközi jog élesen megkülönbözteti a hadüzenetet és a hadiállapot tudomásul vételét.
Románia mindenféle indok nélkül, minket jócskán megelőzve már 1941. június 22-én hadat üzent a Szovjetúniónak - írják a román bemutatkozók?
NEM.
Más kérdés, hogy az akkoriban szintén EU-várományos Bulgária sosem üzent hadat a dicső Szovjetúniónak, mégis ugyanazt kapta jutalmul, mint mi büntetésül! Amúgy a hadüzenettel szovjet barátaink nálunk sokkal rosszabbul állnak.
Elfelejtkeztek erről a jogintézményről Finnország, a balti államok, Lengyelország, de még Bulgária esetében is.
Öt országot tiportak le 1941-ig, hadüzenet nélkül - ez nyilván eszébe juthatott a kassai bombázás után mindenmagyarnak... "1944. - Számtalan magyar zsidót deportálnak" Helyes állítás, igaz. Helyesen köti össze az életrajz a német megszállással. Csupán egyetlen bajom van: a zsidóüldözés egy szóval sem szerepel sem a román, sem a szlovák, sem az osztrák,
de még a német (ismétlem: a német, még egyszer: a német) anyagban sem! Próbálom kikövetkeztetni a holokauszt (soá) kérdésében írásokból és filmekből igazán járatossá vált átlag EU-s olvasó gondolatmenetét: - Végülis lehet, hogy ezek minden aljasságra elszánt a magyarok működtették Auschwitzot? Rendben van, mi gerincesen vállaltuk.

De az 1944 nyári csendőrpuccsot (és ezzel magyarországi zsidók teljes kiirtását) megakadályozó Koszorúsezredesnek vagy urambocsá: magának Horthynak köszönhető, hogy egyáltalán maradt zsidóság Közép-Európában!

Így teljes az igazság s "a részigazság egyoldalú közlése súlyosabb bűn a legaljasabb rágalomnál...

1956. Eufemisztikusan, "reformkommunista módra" népfölkelés. De nekünk, magyaroknak forradalom és szabadságharc.
Egy "csillagóra", amely megvilágosította a félrevezetett Európát, amely előkészítette a kommunista rendszerek bukását és amely rövid időre visszaadta nemzetünk (tudatosan tönkretett) önbecsülését és megbecsülését. "Nagy" (minimálisan elvárható illendőséggel és európai módon: Nagy Imre) pedig nem államfő volt, hanem miniszterelnök.
A "kifejtő" részben, önmagának is ellentmondva már helyesen írja a szerző.

Az 1990. utáni életrajzból a terjedelemre tekintettel csupán egy érdekességet villantok fel.
1991. jún. 19. " az utolsó szovjet katonák elvonulása. Nos, pillantsunk csak egy kicsit feljebb!
A 13. életrajzi dátumnál ez szerepel: "1989 - a szovjet csapatok elhagyják az országot."

Erre már nincs mit mondani... E befejező életrajz-részből tán még hiányolhatnánk, hogy olyan, az Európai Unió koncepciójába szorosan illő esemény, mint a vasfüggöny lebontása (elsőként!), nem szerepel.
Nyilván nem véletlen az eset: ugyanígy hiányzik a kötet bevezető, kedvcsináló dekoratív képesbevezetőjéből is, ezt pedig Brüsszelben, az EU Információs Hivatalában írták
...Most pedig - záró fejezetként - lássunk néhány gyöngyszemet az általam "kifejtő"-nek nevezett részből.
"Magyarország lakossága Európa legszínesebben kevert népeihez tartozik. 10 millió lakója között számos nemzetiséget találunk: német nyelvűeket, szlovákokat, románokat, délszlávokat
(bosnyákokat, horvátokat, szerbeket, szlovénokat és szorbokat).
A szintik és romák, akik a népességnek nem jelentéktelen részét alkotják (500.000), nemrégiben etnikai kisebbségként lettek elismerve."
No, kezdjük!Magyarország "sokszínű, kevert népességű", soknemzetiségű. Érdekes: ezt a kitételt nem alkalmazza önmagára a valóban fele-fele arányban "többnemzetiségű" Belgium, Litvánia, Észtország, Lettország. Csak mi, ahol egyelőre még a magyar etnikum a meghatározó.
Bár fogyunk - az egyszerű újságolvasó is ki tudná számítani a határon túli népszámlálások és különböző hazai források alapján, hogy 1985-től máig a Kárpát-medence őshonos magyarsága több, mint 2 millióval (!!!) fogyott.
Nem ez a témánk, de utána lehet nézni, az "önbemutatkozás" írója vélhetőleg nagyon is ismeri ezeket az adatokat. Van itt más baj is - rosszabbak, mint az egyszerű ostobaság. Bosnyákok sosem éltek Magyarországon.
A szorbok említése még hajmeresztőbb. Tudálékosan a déli szlávokhoz sorolja a szerző őket. Nos, a szorbok nyugati szlávok, Spreewaldban élnek, a buzgó térképböngészők Lübbenau környékén találhatják meg őket.
Népi kultúráját büszkén művelő százezres népcsoport, megtekintésüket ajánlom a szerzőnek, még a helyszín is politikailag korrekt: a néhai kommunista NDK területe. A nagy kérdőjel a félmilliós szinti (és roma) kisebbség.
A szinti szó nyomára többhetes lázas kutatás után jutottam.
Ez a kifejezés egyike azoknak, amellyel Európában a cigányságot megnevezik: cigány, manus, szinti, zingari, roma - és egy kivételesen nevetséges finomkodás: "utazó népesség" travellers, illetve gens du voyage.

Vagyis a szerző a sznob (és műveletlen) "campingtábor"-típusú szamárságot követi el. Voltaképpen azt volt képes leírni, hogy nálunk nemcsak romák, hanem még romák is élnek.
Szerintem a félmilliónál többen. És tisztelettel megjegyzem: tán ide lehetett volna írni,
hogy ezidáig egyedül Magyarországon ismerik el etnikai kisebbségként a romákat
- Óh, bocsánat! A romákat és a romákat...

"Magyarországot több alkalommal elfoglalták, különösképpen a törökök a XVI. században és az osztrákok a XVIII.-XIX. században, és függetlenségét csak 1914-ben nyerte el.
Az I. világháborúban a Német Birodalom szövetségeseként vett részt.
A trianoni szerződéssel államának területe 1/3-ával lett redukálva."
Jó, valóban vitatható, hogy a kiegyezés függetlenséget hozott-e. Jómagam függetlennek tekintem azt az országot, amely világelső volt vasútközlekedésében (Baross Gábor
előterjesztését fogadta el épp ezért az 1892-es genfi vasútügyi konvenció!), gabonafeldolgozó-iparában (2. helyezett: USA), a maga korában (szintén) világelső oktatási- és nemzetiségi törvényeket alkotott és érvényesített, önállóan vett részt nemcsak az olimpiákon, hanem magának az olimpiai mozgalomnak a megteremtésében is. Nem sorolom.

A többi ostobaságról pedig már fentebb írtam."A híres gulyásnál lényegében egy mindennapi ételről, egy levesről van szó, amely a magyarok által pörköltnek nevezett húsragunak felel meg."Ezt a zagyvalékot - tréfaként - Jókai már kitalálta egyszer: - "Úgy elnézem ezt a kulacsot, azt hittem: kenyér, pedig hát sajt"

Összegezve:
Hivatalos szerveink jóváhagyásával bemutattak Európa (bennünket a térképen meg sem találó) nyugati nemzeteinek, mint egy hol bűnös, hol pedig szánalomra méltó, úgy általában pedig, mint egy semmirekellő népet és országot.

Fűszerezve a gonoszságot ostobasággal és szolgalelkűséggel. Nyíltan magyarellenes, divatosan: rasszista förmedvény. Akik írták - és akik külföldön hozzájutottak (15 euróért, bármely könyvesboltban, vagy akár EU-s munkahelyükön, hivatásszerűen ) és nem emeltek szót: azok a magyarok esküdt ellenségei.

Ez a legaljasabb hazaárulás minősített esete.

Sárközy Csaba tanár,
a MAG (Magyar Alkotók és Gondolkodók) tagja.

Nincsenek megjegyzések: