1956. november 4.

A szovjet csapatok általános támadása
4.15-kor megindul a Szovjet Hadsereg általános támadása. A fővárost a - különleges hadtest alárendeltségében harcoló - 2., 33. gépesített és 128. lövész gárdahadosztály támadja. A 2. gárdahadosztály a főváros észak-keleti és középső részén, a 33. gárdahadosztály a Rákóczi úttól délre, Dél-Pesten, a 128. gárdahadosztály pedig Budán harcol. A Dunántúlon a - 38. hadsereg kötelékébe tartozó - 17., 27., 39. gépesített és 61. légvédelmi tüzér hadosztály harcol. Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon a - 8. gépesített hadsereg kötelékébe tartozó - 11., 32., 35. gépesített, 60. légvédelmi tüzér hadosztály, 70. lövész gárdahadosztály és 31. harckocsi hadosztály harcol.

november 4. 4:30
A Szovjet Hadsereg általános támadásáról Király Béla vezérőrnagy telefonon jelentést tesz a Parlamentben tartózkodó Nagy Imrének, és utasítást kér. Nagy Imre nem ad parancsot az ellenállásra.A Nemzeti Kormány nem ad ellenállási parancsot

Münnich Ferenc beszél. Hallgassa meg!Az ungvári rádió - magát meg nem nevezve, budapesti keltezéssel - 5.05-től közvetíti a Kádár János vezette ellenkormány felhívásait.
Először Münnich Ferenc olvassa fel a magyar dolgozó néphez intézett nyílt levelet, amelyben Apró Antal, Kádár János, Kossa István és saját nevében bejelenti, hogy 1956. november 1-jén a Nagy Imre-kormánnyal minden kapcsolatunkat megszakították, miniszterként is kiléptek e kormányból, és kezdeményezték a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakítását. Ezt követően Kádár János miniszterelnökként ismerteti kormánya névsorát: Münnich Ferenc, Marosán György, Dögei Imre, Apró Antal, Kossa István, Rónai Sándor, Horváth Imre. Marosán, Dögei, Rónai a rádióadásból értesülnek megbízatásukról.

november 4. hajnal
Kádár János munkához lát...

A Kádár-kormány megalakulását bejelentő közlemény
A népfelkelés ellenforradalomba torkollott5.10-kor az ungvári rádió - magát meg nem nevezve, budapesti keltezéssel - a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánynak az SZKP KB Elnöksége előző esti ülésén megszövegezett felhívását közvetíti.

A nyilatkozat szerint az "október 23-án megindult tömegmozgalom, melynek nemes célja a Rákosi és társai által elkövetett párt- és népellenes bűnök kijavítása a nemzeti függetlenség és szuverenitás védelme volt (...) fasiszta ellenforradalomba torkollott", ez indokolta az új kormány megalakítását.
"Veszélyben van a munkások és parasztok hatalma, a szocializmus szent ügye. (...) Az ellenforradalmárok egyre arcátlanabbak. Kegyetlenül üldözik a demokrácia híveit, nyilasok és más vadállatok gyilkolják a becsületes hazafiakat, és a mi legjobb elvtársainkat. (...) Kezet emeltek a mi népi demokratikus rendszerünkre. Ez azt jelenti, hogy a gyárakat és az üzemeket vissza akarják adni a kapitalistáknak, a földet a nagybirtokosoknak. Már el is indították Horthy zsandárjait, börtönőreit, az egész átkozott és gyűlöletes elnyomó és kizsákmányoló rendszer képviselőit, hogy a nép nyakára üljenek. (...)
A reakciós elemek (...) igen sok becsületes dolgozót - különösen az ifjúság nagy részét - tévesztették meg, akik a mozgalomba becsületes, hazafias szándékkal kapcsolódtak be. Éppen ezért helytelen és bűnös eljárás, ha valaki vádolja ezeket azért, hogy a mozgalomban részt vettek. Emellett nem szabad szem elől téveszteni, hogy felhasználva Nagy Imre kormányának gyöngeségét ellenforradalmi erők garázdálkodnak, gyilkolnak és rabolnak az országban, és attól lehet félnünk, hogy felülkerekednek. (...)
Véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek garázdálkodásának. (...) Mi ezért alakítottuk meg a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt." Az új kormány programjában a nemzeti függetlenség biztosítását, a szocialista vívmányok védelmét, a béke helyreállítását, egyenrangú külkapcsolatokat, életszínvonal emelést, lakásépítést, a bürokrácia visszaszorítását, a munkás-önigazgatás támogatását, a kötelező beszolgáltatás és az erőszakos téeszesítés megszüntetését, a kisipar és kiskereskedelem támogatását, a nemzeti kultúra fejlesztését, a szovjet csapatok kivonásáról szóló tárgyalások haladéktalan megkezdését ígéri.
Bejelenti, hogy "azzal a kéréssel fordult a szovjet parancsnoksághoz: segítsen népünknek a reakció sötét erőinek szétverésében" és csatlakozásra szólítja fel "a magyar haza minden önzetlen fiát".


november 4. hajnal

Hallgassa meg Nagy Imre felhívását!Nagy Imre rádiószózata
5.20-kor hangzik el először Nagy Imre rövid, drámai hangú rádióbeszéde, amelyet 8 óráig többször megismételnek:

"Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével." A felhívás után a rádió a Himnuszt, majd a Szózatot sugározza.


Hallgassa meg a Nagy Imre újabb üzenetét!

Újabb drámai hangú felhívás hangzik el a rádióban.
A miniszterelnök kollégáit keresi, a szovjetekkel tárgyaló delegáció tagjait keresi az éter hullámain:
"Nagy Imre, a nemzeti kormány miniszterelnöke felhívja Maléter Pál honvédelmi minisztert, Kovács István vezérkari főnököt, továbbá a katonai küldöttség többi tárgyalásra indult tagjait, akik tegnap este 10 órára mentek ki a szovjet hadsereg-parancsnokság színhelyére és eddig még nem tértek vissza, hogy haladéktalanul jöjjenek és vegyék át hivatalaik vezetését!"

november 4. 5:56
Maléter nem tért vissza


Rendkívüli hírek - hallgassa meg!

6 óra 24 perckor az Associated Press soron kívüli hírben közölte, az ENSZ központjának keltezésében, hogy az Egyesült Államok vasárnap korán reggel kérte, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa tartson rendkívüli vasárnapi ülést és foglalkozzék a Magyarországon végrehajtott új szovjet támadásokkal.

Nagy Imre és társai a jugoszláv követségre menekülnek
6 és 8 óra között a jugoszláv nagykövetségre érkezik Nagy Imre, Donáth Ferenc, Losonczy Géza, Lukács György, Szántó Zoltán - az MSZMP (alapító) Intéző Bizottságának tagjai, valamint Fazekas György, Haraszti Sándor, Jánosi Ferenc, Rajk Lászlóné, Szilágyi József, Tánczos Gábor, Ujhelyi Szilárd, Vas Zoltán és családtagjaik. Összesen 43 személy kap menedékjogot. Vásárhelyi Miklós, Nádor Ferenc ezredes, a légierők parancsnoka és Erdős Péter újságíró Vukmirovic ezredes, jugoszláv katonai attasé lakásán kapnak menedéket.

Felhívás két nyelven. Hallgassa csak!

"Szabad Kossuth Rádió, Budapest és Szabad Petőfi Rádió, Győr.
7 óra 14 perc. Figyelem! Figyelem! Fontos felhívást olvasunk fel. A magyar kormány felkéri a szovjet hadsereg tisztjeit és katonáit, hogy ne lőjenek, kerüljük el a vérontást. Az oroszok barátaink, és azok is maradnak."Vnyimanyije! Vnyimanyije! Govorit Budapest, Sztancia Szvobodnij Kossuth. Vnyimanyije! Vnyimanyije! Govorit Budapest, Sztancia Szvobodnij Kossuth. Vengerszka pravityelysztvo proszit szovetszkij szaldat i oficerov komangyirov nye sztreljajtye v mirnoje naszelenyije. Russzkij narod nasi druzja i tak imi osztanutszja.
Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr

7:30
A 2. szovjet gépesített gárdahadosztály különleges osztaga a HM és BM elfoglalását követően körülzárja a Parlamentet. Derestey Sándor alezredes tárgyal a megadás feltételeiről a téren, majd Grebennyik KGB-s vezérőrnaggyal tér vissza az épületbe. Czottner Sándor, Csergő János, Dobi István, Kristóf István, Rónai Sándor, Zsofinyecz Mihály a szovjet tábornokot és kíséretét megmentőjükként üdvözlik. Megállapítják, hogy kudarcot vallott a Nagy Imre-kormány letartóztatására tett kísérlet.

A HM megtiltja az ellenállást

november 4. reggel

A HM-ben tartózkodó Janza Károly altábornagy, Uszta Gyula, Váradi Gyula, Kovács Imre vezérőrnagyok megtiltják a Magyar Néphadsereg csapatainak az ellenállást. 6.30-kor a 108. szovjet ejtőernyősdeszant ezred osztaga akadálytalanul elfoglalja a minisztérium épületét. A magyar hadsereg szinte teljes vezetését, 13 tábornokot és 300 magas rangú tisztet ejtenek foglyul. A vezetőket - Uszta Gyulát és másokat - Tökölre viszik Malinyin tábornokhoz. (Usztát és az együttműködést vállaló tiszteket másnap Szolnokra szállítják.)

A magyarországi szovjet katonai invázió hírére hajnalban összehívják az ENSZ Biztonsági Tanácsa ülését, ahol szavazásra bocsátják az előző nap beterjesztett amerikai határozati javaslat némileg módosított változatát. Ez felszólítja a Szovjetuniót, hogy tartózkodjon Magyarországon bárminemű katonai akciótól és haladéktalanul vonja ki csapatait az országból. A javaslat elismeri a magyar nép jogát arra, hogy szabadon választott kormánya legyen; felkéri az ENSZ főtitkárát annak megvizsgálására, hogy a magyar népnek milyen élelmiszer, gyógyszer és egyéb segélyre van szüksége, és az ENSZ tagállamait ezen ellátmányok összegyűjtésében való közreműködésre szólítja fel.
A javaslatot a Szovjetunió megvétózza (9 igen szavazat, Jugoszlávia tartózkodik), majd a kérdést amerikai javaslatra "az egyesülés a békéért" eljárás keretében rendkívüli közgyűlés elé utalják.

A szovjetek körülzárják a Parlamentet

8.00
A Parlamentet őrző magyar tisztek és sorkatonák a Kossuth Lajos téren leteszik a fegyvert. A szovjetek megszállják az épületet.


A Parlament őrsége leteszi a fegyvert

8.07

Miután a Parlamentet elfoglalták a szovjet egységek, a Szabad Kossuth Rádió adása bejelentés nélkül, zene közben megszakad. Rövidhullámon váltakozva a Himnuszt és a Szózatot sugározzák.
A Szabad Kossuth Rádió adása megszakad


Rádióadás délután"
a világ szabad nemzeteihez! Fejtsetek ki minden erőt a szabadságharcunk megsegítésére!
[...]
a világ szabad nemzeteihez! Fejtsetek ki minden erőt a szabadságharcunk megsegítésére! Az utolsó csepp vérünkig harcolunk. A magyarok istene velünk van. Figyelem, figyelem! Figyelem, figyelem! Szabad Európa Rádió figyelem! Ha veszitek adásunkat, értesítsetek róla! Figyelem, figyelem! Szabad Európa Rádió figyelem! Ha veszitek adásunkat, azonnal értesítsetek róla"

Mivel - különösen az első napokban - a szovjetek senkiben sem bíztak néhány politikuson és a hadseregük mellett fegyveres szolgálatot vállaló egykori ÁVH-sokon és pártfunkcionáriusokon kívül, a letartóztatottakat nem magyarországi, hanem a határon túli, ukrajnai börtönökbe szállították. A deportáltak között voltak politikusok, döntő többségükben azonban fiatalokkal, a fegyveres harcok résztvevőivel töltötték meg a börtönöket. November 15-én már 846 Szovjetunióba hurcolt foglyot tartottak nyilván, köztük 68 kiskorút és 9 kislányt.


november 4. este

November 4-én, a nap folyamán a szovjet csapatok Magyarországon tovább folytatták a települések megtisztítását a lázadók itt-ott még ellenállást tanúsító elszigetelt csoportjaitól.


Nincsenek megjegyzések: