Te is tudsz tenni

Rengeteg program, szerveződés, csoportosulás ígéri és hiszi ma Magyarországon az "igazi változást". Azonban tudnunk kell, hogy programok támogatása alatt nem különböző csoportosulások cselekvési terveit és egymással szemben történő kijátszásukat kell érteni, mert ezt a méregpoharat már majdnem fenékig üríttették velünk!


Javasolt olvasmányok, előadók:

Pap Gábor, Szántai Lajos, Varga Tibor, Géczy Gábor, Molnár V. József, Tóth Tibor, Grandpierre Atilla, Badinyi Jós Ferenc, Kocsis István, Kiss Dénes, Grandpierre K. Endre.


A világnak szüksége van ránk, a tudásunkra, megőrzött hagyományainkra ahhoz, hogy az eddigi tévelygésből a kiutat segítsünk nekik megmutatni. A középkorban a török hódítóktól védtük Európát testünkkel és vérünkkel, most egy kevésbé felismerhető ellenfél hoz ránk és a világra sokkal nagyobb veszedelmet.
Ez azt is jelenti, hogy bár a világnak szüksége van ránk, de segíteni valószínűleg most sem sokat fog. Ebből pedig az is következik, hogy saját megmenekülésünkkel nem fejezhetjük be a küzdelmet, mert a sárkánynak az összes fejét le kell vágni a győzelemhez.
Atillának nem sikerült, Mátyásnak nem sikerült, mi pedig nem engedhetjük meg magunknak a kudarcot.

Ha a fenti leltár időbeli távlatait megnézzük, láthatjuk, hogy Mezopotámiáig vissza lehet menni, ez pedig 5000 évet jelent az időben.
Azért hívom fel rá a figyelmet, hogy gondolkodjunk el rajta, legalább ennyi időt vett igénybe a magyar nép lelkének, tartásának megtörése, felőrlése. És valószínűleg még mindig mi vagyunk a fenevad számára a legnagyobb falat. Most nyitotta nagyra száját a sárkány, hogy elnyeljen bennünket. Ha nem veszítjük el a fejünket, még megmenekülhetünk.

Ahhoz, hogy a fenti fegyvertár bevethető legyen, minden harcos kezdjen hozzá fegyverzetének élezéséhez, fényesítéséhez! A felkészülésnek nem mellékes területe a szellemi vértek felvétele. Mindaz szóba jöhet, ami nemzettudatunkat erősíti, történelmi ismereteinket gyarapítja, elszántságunkat erősíti.
A Tudás Népének legfőbb fegyvere az ESZE, a TUDÁS. Ez gerillaháború lesz, mert mindenki saját lehetősége és belátása szerinti tervezi el és hajtja végre feladatait. Nem kell reguláris csapatokat szervezni az ellenálláshoz, mert azok belső merevségüknél fogva hatékonyan bomlaszthatók.

Az általam ismert és kevés nyilvánosságot élvező szerveződések:
Magyarok Szövetsége - Vukics Ferenc
MAG - Mintaként Alkalmazott Gondviselés programja - Géczy Gábor

A Magyarok Szövetsége egy választási programot felmutató szervezet, eredményes szervező munkával nyer meg egyre több embert nemzeti összefogásnak. A Kurultaj 2008 eseményei pedig nagyon erős érzelmi töltést biztosítanak a szerveződés további munkájához. /www.magyarokszovetsege.hu/
A MAG program a népi kultúrában megőrzött tudás feltérképezésére, újból történő elterjesztésére, és alkalmazására szervez közösséget. /www.magtar.hu/


Nézzük meg, milyen fegyvertára van a sárkánynak és mit fordíthatunk ellene!

- római katolikus vallás, judeo-krisztianizmus
------------ Szkíta vallási hagyományok és szemlélet megismerése, a katolicizmus kialakulásának, történelmi szerepének és céljának tanulmányozása, felismerése. Nem kell, hogy érintse a hitbéli meggyőződést, de a racionális elmének szüksége van az összehasonlításra. A kereszténység eme fertőzöttségében is nagyon sokat adott az emberiségnek, nem véletlen, hogy a szekularizáció erősítésével igyekeznek csökkenteni pozitív hatásait.

- Talmud törvényeinek előírásai
--------------------- Megismerésük, elemzésük. Az igazság szabaddá tesz titeket. Aki engem követ, nem élhet sötétségben. Mondta Jézus. Luzsénszky Alfonz Talmud szemelvényeit ajánlom.

- materializmus
------------------- benső érzésvilágunk felfedezése, intuíciónk erősítése, elmélkedés az élet értelméről és céljáról. A materialista világkép elméleti meghaladása.

- kamatszedésen alapuló gazdasági rendszer
----------------- a rendszer megismerése, törekvés a pénz szerepének csökkentésére,

- társadalmi kohézió bomlasztása
-------------- közösségek szervezése, működtetése.

- család szétverése, nemzedéki ellentétek szítása
------------------- ha tudjuk, hogy ez egy cél, akkor tenni is tudunk ellene.

- erkölcs züllesztése, a lelkiismeret kikapcsolása
------------------ ha tudjuk, hogy ez egy cél, akkor tenni is tudunk ellene.

- szex, drog,
--------------- lelkiség erősítése, egymásra figyelés, külső hatások kizárására törekvés.- a társadalom atomizálása, műveltségi színvonalának csökkentése

- hajszolt életmód kierőszakolása,

- bizonytalanság érzetének fokozása,

- félelem keltése a fenti módszerekkel,

- fogalmak jelentésének módosítása, relatívizálása. /pl.: másság fogalma: az övékét tűrni kell, a mienk viszont elvetendő!

- megosztás, viszály szítása, intrika, irigység felkeltése, békétlenség ébresztése. Gondoljunk csak a marxizmus elméleti alapjain beindított munkásmozgalomra. Az agitátorok ugyanahhoz a felekezethez tartoztak, ahová a gyártulajdonosok és az eszmekovács is. Ha megnézzük, most is közülük kerülnek ki a közvélemény hangadói és moderátorai. Örökös nyüzsgési és feltűnési kényszer mozgatja őket. (Ismerjük fel és passzivitással álljunk ellen mesterkedéseiknek!)- A háttérhatalom kiépült titkos és nyílt szervezetei- A háttérhatalom szerepe a világpolitika alakításában

- A Cionizmus szerepe és módszerei

- A Szabadkőművesség tevékenysége

- Egyéb titkos társaságok

Javasolt olvasmányok:
Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei, Drábik János írásai a Magyar Elektronikus Könyvtár oldaláról letölthetők.


Végül vegyük számba, mi kell az eredményes küzdelemhez:
1.) Tanulni,
2.) egymást is Tanítani,
3.) a felismeréseket Alkalmazni.
Röviden: TTA

Én úgy gondolom, hogy a reguláris szervezetek mellett igen is szükséges a nemzet legszélesebb rétegeit megnyerni az ellenállás olyan módjának, amely a tanulás és a tudatos életmódváltás lehetőségeinek alkalmazásán alapulnak.Nem szabad elfelednünk, hogy a nemzet minden tagját megfelelő szellemi vértezettel kell ellátnunk, hogy a visszanyert országot meg is tudjuk tartani. Nem érzem, hogy ezzel akármelyik szervezetnek konkurenciát jelentő tevékenységet javasolnék.
Aki akar, az úgyis csatlakozik a Magyarok Szövetségéhez vagy a Jobbik-hoz, a MAG programjaiban való részvétel sem ellentétes a két politikai jellegű tömörüléshez való tartozással, és a tanuláson alapuló önszerveződések hálózata pedig a szükséges és kiművelt szavazóbázist jelenthetné. Demokratikus társadalomszervezési hagyományaink újjáélesztéshez szükséges a megfelelő ismeretekkel rendelkező, a manipulációval szemben felvértezett, nemzeti érzelmű társadalom kialakítása.

Egyetlen cél mögé kell és lehetséges felsorakoznunk, ez pedig a nemzet megmaradása és talpra állása. Eme törekvésünk sikerre viteléhez minden szükséges eszközzel rendelkezünk, hiába próbálták évszázadok óta elhitetni velünk az ellenkezőjét.

Nézzük mik az erősségeink!

- A világ legkiválóbb szürkeállománya, magyar anyanyelvünk matematikai logika szerint történő szerveződése által pallérozottan. A problémamegoldó gondolkodás képessége.

- A magyar közemberek magas műveltségi hagyományai, amint azt népművészetünk, idegen krónikások beszámolói, a székely ABC használatának minden tiltás ellenére történt fennmaradása fényesen bizonyítják. Népünk műveltsége nem hasonlítható az indoeurópai elit művelődési hagyományaihoz, mert nálunk minden ember hozzátehette tudásának eredményét a közös kincshez.

- Magas erkölcsi színvonal, ami az ókori történetírók beszámolóiból fényesen ragyog felénk. Népünk adta a római kereszténység legtöbb szentjét. A tanítás, gyógyítás és a másokért történő áldozat vállalásának általános és történelmileg igazolható gyakorlata.

- Demokratikus jogrend, amint azt az Aranybulla, Werbőczy Hármaskönyve és a Habsburg önkény elleni országgyűlési küzdelmek mutatják. Ennek legfőbb támasza a Szent Korona elméletén alapuló hatalommegosztás. Ettől nem elválasztható ősi hagyományunk a mellérendelő társadalom modelljének fennmaradása a Habsburg uralomig.

- Az eredetmondánkban is kihangsúlyozott egymásért élése a testvérnépeknek. Hunor és Magor példája. Népmeséink tanítása.- A Székelyföldön ma is élő társadalomszervezési modell, amely a mellérendelő társadalom működőképes mintáját szolgáltatja.

- A hagyományainkhoz való ragaszkodás, népi műveltségünk ápolása és gyarapítása segített megőrizni népünk szerves tudását, ami a természettel való harmonikus és egyenrangú viszonyban nyilvánult meg.

- Magas színvonalú filozófiai hagyomány, amely nem zárja ki a női lényeget a világból.

- Korszerű vallási és kozmológiai szemlélet, amely az égi és földi világ lényegi azonosságának felismerésével (Amint lent, úgy fent.) hozta összhangba a korabeli szkíta vallási hitet a legújabb fizikai felfedezésekből körvonalazódó XXI. századi világképünkkel.

forrás: internet

Nincsenek megjegyzések: