Bakos Attila: A Duna evangéliuma /részlet/Téridő sumertől
A Mezopotámiába beszivárgó nomád szemita népek (mint később a románok Erdélyben), ekkor még saját kultúrával nem rendelkeztek, s kezdetben mindent az őket nagyvonalúan befogadó sumeroid népektől kölcsönöztek, majd Egyiptomtól, Perzsiától; stb.
Ezeket a sumérokat a mai palesztinokhoz hasonlóan kirabolták, majd elűzték ősi szülőföldjükről, s ezzel ezoterikus értelemben Júdás nehéz helyzetébe kerültek.
Túl a népirtás fenyegető karmáján, amit később Krisztus tudatosan vállalt megfeszítésével még tetéztek ( Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől; ti lássátok! És felelvén az egész nép , monda: Az ő vére rajtunk és a mi magzatainkon. Máté 27. 24-25), képtelenek voltak eredeti formájában átvenni az irigyen gyűlölt, náluk jellemi és szellemi dimenziókkal magasabb rendű, bár fizikailag megsemmisített Uri-népek vallását úgy, ahogy volt.
Épp elég megpróbáltatás volt számukra, hogy ezer éven keresztül használniuk kellett a legyilkolt ellenség sumér-magyar nyelvét, hogy az ősi tudást valahogy meg tudják kaparintani. Ám e sumér-magyar nyelvet egy sajátos istenszerető belső gondolkodásmód hatotta át, egyfajta harmóniára törekvő vallásos áhitat, amire ez a még nyers, mohó, barbár faj képtelen volt.
A sumér költői hasonlatok, az elragadtatott imák, az intuitív fohászok, szemita átiratban mindig materialista kényszerleszállást hajtottak végre.

(Érdemes ennek jobb megvilágításához a közelmúlt magyar történelméhez visszatérni. A kommunizmus módszere például nagyjából úgy működött, mint a Mezopotámia lerohanását követő szemita vallási átkódolás. A keresztény templomok helyett pártházakat emeltek, a püspökök és papok helyett párttitkárokat neveztek ki, Jézus tanításának könyvei helyett a Tőkét és a Kommunista kiáltványt ajánlották. Szentháromság helyett, Marx, Engels és Lenin "nagyszerűségét" ajánlották az emberek figyelmébe, a lelki mennyország lelkesítő képzete helyett, a kommunizmus, az anyagi egyenlőség és bőség mindenkire kiterjedő illúzióját egy ismeretlen távolságú jövőben, de addig mindenkitől elvárva a lemondást, a "szent kommunista egyház szolgálatát", oltári szentség imádás helyett banditák és démonok szobrainak szertartásos koszorúzását, vallási himnuszok helyett az internacionálét és megannyi megtévesztő szimbólumot.
Miért, mert az ember nem élhet vallás nélkül, s ezt a kommunizmus ördögi ősatyái is tudták.
Az ember nem élhet spirituális cél nélkül, mivel lelkek vagyunk,örökké való szellemi lények, ezért ösztönösen kutatjuk a legfőbb szellemet, vagyis Isten Országát. A kommunizmus kiagyalói ebben s Isten képviselőjében, az időről időre megjelenő istenfiúban, a világ lelki tanítómesterében nem hisznek, de tudják, hogy mi nem élhetünk lelki célok nélkül.
Ezért minden olyan, mintha lélekről szólna, csak éppen átkozott, kegyetlen, önző, ostoba és ez az álvallás lett a lélek gyilkosa, a mai nihilista liberalizmus alapja.)

Más kultúra és vallás a Földön akkoriban nem lévén, politikai gaztetteik igazolásához (lásd Szovjetoroszország történetét és a kommunizmus ideológiáját) át kellett szerkeszteniük a vallást. Ez az átszerkesztett változat azonban nem mutathatott többé a sumérok által ismert és imádott igaz Istenre, hanem csakis a hódító nomádok saját törzsi istenére. Modern szóval illetve, démoni fekete mágiával átkódolták a vallási valóságot, saját politikai igényük szerint, miként az később Krisztus tanításával is történt.
Ettől a pillanattól kezdve viszont az emberiség történelme többé nem csupám és elsősorban az igazi istenkeresés folyamata, hanem a törzsi asszír isten politikai, világuralmi céljainak megvalósítása. Bár az asszír, akkád, vagy zsidó iratok egyértelműen a sumér hagyatékból keletkeztek, hódításuk óta tendenciózusan más iránybe vezetik azt, aki ezeket elfogadja. Gyakorlatilag kizökkentették az aranykori világ időkerekét, helyes életmenetét.
Tehát a Sumér Birodalom vallási hagyatékát a bőségesen fennmaradt ékírásos agyagtáblából és az ezt továbbvivő nagyszerű kaukázusi, indiai és kárpát-medencei sumeriod hagyomány szerint kell rekonstruálni és nem az ezt a nagyszerű emberfajt, irgalmat nem ismerve, hálátlanul kiirtó asszír átiratok nyomán.

Sumér és magyar

Fontos körülmény, hogy a sumér ékírás még Kr.u. 75-ig bizonyíthatóan fennmaradt. Mert még ez időből is találtak ékírásos agyagtáblákat, melyekn Kr.e. 3000 körüli sumér hatásokat mutatnak.

Ezért, térjünk vissza a sumérokhoz.

Tekintettel arra, hogy e meleg éghajlaton és árvízjárta vidéken, a fa és a papirusz, s más efféle adathordozó elkorhadt volna, zseniális döntéssel írásuk szilárd, időtálló hordozójának, az égetett agyagtáblákat tették meg. Így a múlt századi ásatások egész agyagtáblára írt sumér könyvtárakat hoztak a felszínre megdöbbentve az akkori és a mai tudós világot egyaránt.
A világnak egy ismeretlen nyelvet kellett megtanulnia, nekünk magyaroknak pedig, ugyanebből az egyre csak bővülő felfedezési körből, új önbecsülést kell tanulnunk. Mivel ez a sumér-szemere ősnyelv, egyértelműen, semmi más élő és holt nyelvhez nem hasonlítható módon mutat azonosságot, a mi édes, szent magyar nyelvünkkel.
A magyar nemzet és Magyarország tönkretétele összehangolt törekvése az árja-szemita szövetségnek, s az általuk irányított, tézisektől, merev dogmáktól áthatott tudományos világ évtizedek óta nagy bajban van.
Mert a sumér kultúráról bebizonyosodott, hogy a világ első magas civilizációja, fejlett mezőgazdasággal, településrendszerrel, kifinomult vallásossággal, asztronómiával, matematikával, gyógyászattal és egy transzcendentális (nem földi szintű) logikát őrző nyelvvel, ami minden szempontból megállja az összehasonlítást, még a szintén áldott szanszkrit vagy óavesztai nyelvekkel is.
Képzeljük el az európai, amerikai és zsidó tudósok helyzetét, ha egy napon be kell ismerniük, hogy létezik egy ezer sebből vérző tízmilliós kis ország, amit minden évszázad ügyeletes zsarnoka legázolt. Képzeljük el, hogy szembe kell nézniük azzal, hogy fennmaradt akaratuk ellenére egy szelíd, béketűrő nép, akinek minden történelmi hősiességéért az árja és szemita világ Trianonnal, egy tébolyodott és aljas békeszerződéssel fizetett, széttépve Európa legrégibb és leglogikusabb földrajzi, gazdasági egységét.
Képzeljük el, hogy azáltal, hogy megnyíltak a sumér sírok, a sivatag titkos könyvtárai, meg kell állapítaniuk, hogy ez a megvetett, ezerszer elárult magányos ország, Jézus megfogyatkozott népe, a világ legnagyobb műveltségű népének és kultúrájának legközelebbi, s egyetlen élő rokona a Földön. Nyelvének, kultúrájának örököse, sőt, amint látni fogjuk, egyszerre forrása és tovább vivője.
Ez egyben bizonyítéka annak, hogy a magyar a transzcendentális tudás népe, ezért rajtunk a léttisztítás, a lelki-szellemi tudományok művelése, atyáink isteni hagyatékának ismételt birtokba vétele segít.
Ez az elsődleges és nem a nyugati mintájú gazdasági fejlődés. Ezért indítottak a nemzet ellenségei mindig és minden időben általános támadást a magyar szellemi élet fölpezsdülése ellen, legyen az Nemzeti Színház, nemzeti nyelvhasználat, vagy a sumér-magyar rokonság kibontakoztatása.

Ősi transzcendentális tudásunk nélkül, mi is csak úgy viselkedünk majd, mint egy őrült a fehércivilizáció modern Európának nevezett bolondok házában. Hogy mekkora a pánik a "demokratikus" árja tudósok körében, álljon itt egy idézet egy Babelon nevű nyelvészüktől: "nem engedhetjük át a sumér dicsőséget másnak. Ez csak az indoeurópai fajé lehet, különösen nem adhatjuk át ezt, a fehér emberek legutolsó kategóriájának, a megvetett turániaknak".
Több évezredes nyelvi fejlődés van a sumér és a magyar nyelvek mögött, mégis megdöbbentő módon a két nyelv között nem nagyobb a távolság, mint mondjuk a latin és az olasz között.

A sumér-magyar nyelvek nem egészen úgy fejlődtek, mint az indoeurópaiak. Badinyi Jós Ferenc kíváló sumerológus tudósunk hasonlata szerint: "Az örökzöld pálma élettörvénye sem azonos a tölgyfáéval. A tölgy minden évben ősszel lehullatja a levelét és a következő tavaszon csupa egyszínű, egyforma új levelet hajt. A pálma nem ezt teszi, hajt új levelet anélkül, hogy a régit levetné. A pálma eljárása is jogos."
Az árja tudósok azonban sehogy sem tudták bebizonyítani a sumér-indoeurópai rokonságot, ekkor a Bukarestből származó szemita Halevy, aki később Párizsban tevékenykedett, engesztelhetetlen hevességgel támadta a sumér-magyar rokonság tényét, azt a képtelenséget hirdetve, hogy a sumér nép (akiket egyébként a szemiták mészároltak le és kényszerítettek elvándorlásra) nem is létezett, sőt a sumér nyelv, szemita papok mesterséges titkos nyelve. A nyugati tudósok, kevés kivételtől eltekintve azt az állítást készséggel elfogadták, a turáni eredet valóságával szemben. A jeles kivételek között volt az angol Sayce, aki rezignáltan a következőket írta: "az emberiség hozzászokott ahhoz a gondolathoz, hogy Ádám zsidó volt és ettől nem akar tágítani."
Tragikusan - Arany János halála óta soha nem magyar - Magyar Tudományos Akadémia, a szemita Goldzicher Ignác szakmai befolyásának engedve, az elképesztő Halévy elméletet fogadta el és a sumér-magyar rokonság kérdését a tudományos babonák, és a délibábos remények körébe száműzte, utat nyitva a Halévy elméletjez hasonlóan, szintén teljesen képtelen finnugor származás elmélet gőzhengerének.
Hogy ne várassuk az olvasót, a túlontúl sokára felmerülő ok-okozati összefüggések bemutatására, annyit előrevetítünk, hogy ha a sumér-magyar származás elmélet igaz, akkor az ószövetségi keresztény tanítási rendszer alapjaiban hamis, mert ez esetben szó sincs a szemiták származási, vagy szakrális elsőbbségéről és kiválasztottságáról, hanem éppen őáltaluk lett kipusztítva és megsemmisítve az a faj, aki ténylegesen isteni küldetésű és természetű.

Továbbá, ez esetben az is nyilvánvaló, hogy a kereszténység központi alakja, Jézus miért tér el jellemében, testalkatában, filozófiájában és tanítói stílusában a farizeus szemita módszerektől.
A válasz, mert Jézus az ősi sumér-magyar nép fia, akik megjelenésének idején még éltek Galileában, Adiabene Pártus ütközőállam földjén, Róma és Pártus Birodalom közé ékelődve, a goyimok földjén. Összefoglalva, ha az ún. ószövetségi Biblia jórészt a sumér vallás és tudomány szemita célokra kifordított másolata, és ha az Atya egyszülött fia, akit a sumérok vallásukból, jámborságukból adódóan annyira vártak, Jézus nem szemita, nos akkor Európa teljes 2000 éves kereszténysége sok tekintetben hazugságra épült, aminek egyenes következménye az a spirituális tragédia és szellemi leépülés, ami kontinensünket jellemzi.
A kereszténység nyugat-európai története a barbarizmus és gazságok sorozata, amiben kiszemelt szerepe volt a hun-magyar fajú népek irtásának, pusztításának, hiszen ők a fény valódi hordozói, Jézus szellemiségének eredeti örökösei.
A sikeres ásatások kezdetén lelkendezve csak az írásfeltalálók nyelve címmel illették, a sumér írást. Mindaddig, amíg ki nem derült, hogy agglutináló, ragozó szerkezetű ősturáni nyelv. Lenormant szerint ez a nyelv a magyarhoz áll legközelebb, sőt így nyilatkozott. "Ez az ősnyelv lesz a turáni nyelvek közös magyarázója; ugyanaz, mint a szanszkrit az indoeurópai nyelvcsaládban!" Az elfogulatlan tudósok, mint Oppert, Rawlinson, Sayce, Lenormant (és ezen a helyen még nem említjük a zseniális magyar tudósokat) tehát elfogulatlanul megállapították, hogy az írást a turáni fajú sumér nép találta fel.

Trianon és a második világháború után több hullámban ismét utat törő árja és szemita faji gőg elképesztően megrendült ezeknek a tényeknek a felszínre kerülésétől. Ettől kezdődően már nem az volt a kérdés, hogy mi az igazság, csak az, hogy bármi lehet, de ez nem! Megkockáztatom, ez okozta azt a sebességváltást is, ami nemzetünk kiirtásában mutatkozott!

Azóta egy elképesztő versenyfutás vette kezdetét, aminek tétje, hogy felébred-e Magyarország a szellemi, politikai és gazdasági tetszhalálból, vagy sírba hull, mielőtt az igazságról szóló hírek eljuthatnak hozzá, mielőtt a valóság hírei felüdíthetnék.

A kommunizmus nem volt más, mint az önálló gondolkodásra képes nemzeti osztályok és rétegek teljes szétverése, megsemmisítése, majd a maradék életerőnek, egy hatalmas, értelem és cél nélküli masszába gyúrása, minek neve súdra (szanszkrit fogalom a folytonosan sóvárgó, kesergő szolgára), azaz proletariátus. Ez a mesterségesen létrehozott gyökértelen és céltalan, robotisztikus magyar ember-massza a világ legszerencsétlenebb és legrászedettebb embertömege.
A tét óriási, hiszen a keresztény Európa elveszett, még mielőtt megszületett volna. Kétezer év hazugsága ellenére, mégis a sumér-magyar hagyatékból újra és helyesen értelmezhető a Krisztus előtti vallási fejlődés, könnyedén bizonyítható, hogy ez a fejlődés, ez a belső áhitat indította arra e világ Teremtő Istenét, hogy egy élő emberben foglalja össze, az isten-fiúság minden addigi vallási próbálkozásának lényegét.
A méltó személy, Jézus eljöveteléig, méltó nyelv szolgálta az emberiség vallási fejlődését.
Úgy érzem, ide illik a száz nyelvet beszélő zseni - köztük a magyart több nyelvjárásban is - Sir Bowring (1792-1872) magyar nyelvhez írt himnikus üzenete:
"A magyar nyelv eredete nagyon távoli múltba mutat. Rendkívüli módon fejlődött és szerkezetének kialakulása arra az időre nyúlik vissza, mikor még a mai Európában beszélt nyelvek nem is léteztek. Egy olyan nyelv, mi önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött, amiben logika van, rendszer, erő és matézis, harmonikus hangzással és illeszthetőséggel. Az angol ember legyen büszke arra, hogy nyelve az emberi történelem eposzát hordozza, mert eredetén kimutathatók a különböző nemzetektől származó rétegek, melyek összességéből kialakult.
Ezzel szemben a magyar nyelv egy tömör kődarab, melyen az idők viharai csöppnyi karcolást sem ejtettek. Nem az idők változásaitól függő kalendárium. Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem alkudozik, nem ad, és nem vesz el senkitől.
E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb, legfénylőbb emléke. Amit a tudósok nem tudnak megfejteni, azt mellőzik. Ez a nyelvészetben is így van, éppen úgy, mint a régészetben. A régi egyiptomi templomok egyetlen kőtömbből készült padolatait sem tudják megmagyarázni. Honnan, melyik hegységből vágták ki e hatalmas tömböket. Ám a magyar nyelv eredetisége, még ennél is csodálatosabb tünemény. Aki megfejti majdan, az isteni titkokat boncol, annak is az első tételét.
- Kezdetben vala az Ige és az Ige Istennél volt, s az Ige Istenné lett..."

A nyelvészet meghatározása szerint, amelyik nyelv sajátmagában és folyamatosan fejlődött, azt eredeti ősnyelvnek, lingua primogenitumnak hívják.
Tomory Zsuzsa professzor Kárpát-medencei ősmultúnk c. írásában így szól: "...a világteremtés ütemétől kezdve, tudásvilágunk minden kincsét nyelvünk szerkezetébe rejtették őseink; ami nyilvánvalóvá teszi, hogy magyar nyelvünk a teremtés nyelve, a világ ősnyelve".
/Részlet a Duna evangéliuma c. könyvből/

2 megjegyzés:

othalla írta...

Ez nagyon jó könyv.És a legnagyszerübb, hogy sorra vezeti végig benne az Óind és a Magyar közös szálakat.

Morgó írta...

Zseniális könyv! Minden MAGyar embernek olvasnia kellene, hatalmas mű a hazugságok, ferdítések és a tömegméretű elbutítás leleplezésében. Amint fent úgy lent. Semmi sincs véletlenül.

Vegyétek és olvassátok testvéreim!