Kali JugaKali Juga, azaz a sötét kor.
Az óind védikus tanítás az emberiség jelenlegi korszakát illeti e nem épp hízelgő titulussal. A hagyomány szerint Krishna eltávozásának évével (i.e. 3102) vette kezdetét ez az időperiódus, hogy aztán a végső megtisztulással érjen majd véget akkor, amikor a bűn már szinte minden lelket hatalmába kerített ezen a megnyomorított Földbolygón.

A prófécia szerint a Kali Juga idején az utolsó bölcseket, látókat (bhaktákat) kinevetik, elüldözik, az ősi tudás és az erkölcs pedig feledésbe merül, s csak a materialista ösztönélet marad hátra annak megannyi fonákságával egyetemben.
Háborúk, természeti katasztrófák és betegségek fogják tizedelni a rossz útra tért embertömegeket, milliók jajszavát fogja visszhangozni az éter.

A Kali Juga korszak vége maga lesz a szenvedéssel és kínokkal teli pokoljárás, végül azonban egy monumentális összecsapás után visszatér majd a hajdanvolt dicső aranykor, melyet a győzedelmes Kalki (Visnu 22. reinkarnációja) eljövetele fog reprezentálni.

Ugye látod kedves olvasó, hogy az üzenet igencsak összecseng a Jelenések Könyvének mondanivalójával...?!
Aki kicsit is járatos a görög-római mitológiában, az tudja, hogy már az antik források is - az óind eposzokhoz hasonlóan - korszakokra osztották fel az emberiség történetét. Hésziodosz "Az istenek születése" című művében beszéli el azt a nagyon régi hagyományt, mely szerint az aranykor az istenek első generációjának a kora, az ezüstkor és a bronzkor Zeusz uralmának ideje, melyet a héroszok kora követ, végül pedig a leghitványabb periódus, a vaskor (azaz a jelenkor) zárja le az idősík elképzelt vonulatát.

Megtudjuk a fejtegetésből, hogy ebben a vaskorban micsoda hitvány alakká züllik le az emberiség, s miféle bűnöket követ majd el mindenféle lelkiismeretfurdalás nélkül. Az antik elképzelés - de használjuk nyugodtan a jóslat szót - bizony kristálytisztán egybecseng a Kali Juga-próféciával.

Térjünk is vissza az indiai jövőbelátó sorokhoz!
Mindenekelőtt azt kell szemügyre vennünk, hogy miképpen jellemzi a Lingu Purána (egy óind vallási irat) a Kali Juga idejét?
Lássatok a sorok mögé barátaim, ne csak olvassatok!
"A tolvajok királyok lesznek és a királyok tolvajok."
"Sok lesz a hontalan, egyik országból a másikba vándorolnak."
"A magzatokat megölik az anyjuk méhében."
"Az emberek szívesebben választanak helytelen ideákat."
"Az emberek éheznek, félnek, a föld alatt keresnek menedéket."
"A leggazdagabb lesz hatalmon."

Mindennapjaink elevenednek meg ezen borzasztó fejtegetések mögött, a Kali Juga-kor árnyai bizony eltakarják előlünk a tisztesség leghalványabb fénysugarait is. De mégis miképp lesz vége ennek a töménytelen szenvedésnek? Hogyan fog megérkezni az aranykor, s ki lesz a dicsőséges Megváltó? Erre is találunk forrást, elég ugyanis, ha fellapozzuk a Padma Puránát, vagy a Visnu Puránát!
Manu (Mani? manicheusok?) reinkarnációja fogja nemzeni Kalkit, az igazság és az új aranykor elhozóját. A "Megváltó" cselekedeteiről ezután a következőképpen ír a Visnu Purána: "Helyreállítja a dharmát a földön, fölébreszti azokat, akik a Kali-korszak végén élnek, elméjük olyan tiszta lesz, mint a kristály. Ezek a megváltozott emberek lesznek a következő nemzedék magjai, olyan nemzetség származik tőlük, amely a Krta- (Szatja-) juga, az Aranykor törvényeit követi. Ahogyan mondják, az Aranykor akkor tér vissza, amikor a Nap, Hold, Tisja csillag és Jupiter bolygó ugyanabban a házban vannak."

Azt is eszünkbe kell vésni azonban, hogy a Kali Juga korszak végét lezáró nagy háború (III. világháború) monumentalitása az óind eposzok szerint évtizedekben lesz mérhető, lévén húsz évnyi hadakozásról tesznek említést Kalki esetében a szent iratok.
Fontos, hogy a háború végét a jóslat összekapcsolja a sziddhák (felsőbb dimenzióbéli, magasabbrendű égi nép) visszatérésével is! Így válik teljessé az egykor volt idill minden próféciában megjósolt újraélvezésének lehetősége...

Annyi minden egybevág, annyiféle nép írt közel megegyezőt a jövőről, hogy spirituális beállítottságú személyeknek muszáj hinniük az összecsengésekben... a Kali Juga kora nemsokára bukni fog, bízzunk benne, hogy felragyog még szemünk előtt a régenvolt aranykor vakítóan gyönyörűséges mennyei létsíkja!

torsalqvist.freeblog.hu/

Nincsenek megjegyzések: