Támadás New York ellen


A 2001. szeptember 11-i merénylet asztrozófiai elemzése

Meglepő kijelentéssel kell kezdenem: A szeptember 11-i terrortámadásra felállított képletből semmi lényegeset nem olvashatunk ki, ámbár sok mindent lehet belemagyarázni, ahogy ezt teszik is jó néhányan.
Nyilvánvaló, hogy egy világméretű átalakulás, folyamat részesei vagyunk, aminek egyik drámai epizódja volt a repülőgépes merénylet. Ötszáz éves periódusban alakul át a földi élet. Az ezredfordulóval lezárult egy periódus is. A most kezdődő új világkorszak elején vizsgázik újra az emberiség mikro-, és makroszinten, egyéni-, csoport-, és nemzeti méretekben egyaránt, az Újszövetségben újra elmondott törvényből, a SZERETETBŐL!
Az USA képletének vizsgálatából lehet képet kapni e folyamat Amerikát érintő titkaiból. Az 1500-as években, az Európából átruccanó művelt, felvilágosult értelmiség az őslakosokat kiirtotta, rezervátumokba deportálta, ugye nyilván azért, hogy az új földrészen is végre elterjedjen a tudás, a fény, a kultúra és az áldásos, a természettel szimbiózisban élő civilizáció. Az Egyesült Államok tényleges megszületésének az időpontja: 1776. július 4, 02 óra 13 perc, Philadelphia.

A képletben a pénzcentrikusság, a küzdésképesség és a fejlődés, megújítás igénye jelenik meg a legerősebben.
Az Ikrek jelében együttálló Asc. és Uránusz, a szabadság fontosságát emeli ki, amely a kommunikáció különböző megnyilvánulásai (TV, rádió, újságok, stb.) révén fejlődést eredményez, hiszen az Uránusz a továbblépés, fejlődés területét is uralja. (9. és X. ház)
A képlet tetőpontján, az MC-vel együttálló Hold mutatja, hogy a lélek megtisztítása és felemelése válik az ország karmikus feladatává.
A Vízöntő csillagkép múlt, vagyis a Bak fölé ömlő tisztító vize utal erre elég egyértelműen. Földi szinten a Hold a pénz területét (2. ház) uralja, így a gazdagság elérése jelenti - alacsonyabb szinten - a célt. A pénz, a biztonság fontosságára utal az is, hogy a leghangsúlyosabb terület a pénz háza, a 2. ház. Az alkotás, a kreativitás kiemelt jelentőségű, hiszen az 5. házból érkező inspirációk a fejlődést, a pénzcsinálást, a biztonságteremtést, a fegyverkezést, és tömegkommunikációt hozzák mozgásba. A radikális változások mindig az igazság kiderülésével állnak kapcsolatban, (9. ház) ám ezeknek az elmondása komoly ütközéseket, konfrontációkat von (szembenállás a Merkúrral) maga után. A törvényesség és igazságosság megvalósítása ugyanakkor minőségi felemelkedést eredményez, hiszen a Plútó, a Tejúton repülő Sas (Aqulia) csillagképet érinti. Egyelőre elég ennyi alapelemzés.

Miről szól a 2001. év az USA történelmében a képlet szerint?
A szimbolikus primer direkció adja az egyik választ a kérdésre. E módszer (1 fok = 1 év) szerint 225 fokkal elmozdítjuk a tengelyeket és a bolygókat, és megnézzük, hogy az alapképlettel így milyen aspektusokat kapunk. (225 év telt el 1776 óta, ezért forgatjuk el ennyi fokkal)
Ez már igen beszédes, többet elárul, mint az első becsapódásra felállított horoszkóp.
Kezdjük a legbeszédesebbnek nevezhető direkciós helyzettel. Az asc-Uránusz együttállás elérte a Neptun trigonját és a Merkúr oppozicióját. A radix képletben a Merkúr a Neptunnal szextil kapcsolatban van. Mit jelent ez? Nos, a Merkúr szimbolizálja az USA - mint egész - kreatív gondolkodás módját, kommunikációját és részben (mert az asc ura) a megjelenését is. Kreatív, újító szellemű gondolkodásról kell beszélnünk, hiszen az 5. ház ura is a Merkúr. Vizes jelben (Rák) áll, tehát a kommunikáció az érzelmekre gyakorolt hatást, ami azonban ennél fontosabb, az az, hogy az Ikrek csillagkép Pollux felének a fején áll! Tehát szellemi rálátás és irányítás hosszú távú igényét hordozza a Merkúr. Itt kell felfigyelnünk arra, hogy hátráló (retrográd) mozgást végez. A Tejút felé halad!!! A Merkúr alatt, a Tejúton lévő Egyszarvú csillagképpel is megvan a kapcsolata, vagyis az EGY-ség, a spirituális kiteljesedés igényével fordul az Isteni tudás, minősége, a Tejút felé.
Mivel ebben az évben (2001) lép az előrelépést is jelölő Uránusz (a X. ház ura) a Merkúr oppozíciójára, ezért most vizsgázik a merkúri lehetőségekből és feladatokból az ország. Most van lehetőség a magasabb szintre lépésre, (Tejút) de a legalacsonyabbra is. És itt már nem csak a WTC-ről van szó, hanem a hétköznapi élet, az állampolgárok felismeréseiről, személyes tapasztalatainak bölcsességé nemesítéséről is!
A tudás itt mélyülhet bölcsességé, hiszen az elmélyítést is jelképező Plútóval áll 180 fokos kapcsolatban a Merkúr, ráadásul az Uránusz pár év múlva el is éri! Vizsgáljuk meg a Neptunt is! A Szűz jelében és a Szűz csillagképében tartózkodik, az 5. házban, és az equatoron lévő Serleg csillagait is érinti. Mivel a 11. ház ura így ő jelöli a segítő erőket, a baráti segítséget is, de lényegében a valódi felszabadulást és megtisztulást szimbolizálja. Az alkotások (egyéni és állami szinten is) elsősorban érzelemből születnek (alkotás: 5. ház, a Neptun pedig a lélek mélységeit is jelöli), ugyanakkor a lelki rend (rend: Szűz) megalkotása válik itt feladattá.
2001-ben a leszálló holdcsomópont rálépett a Neptunra, így ez a belső munka még hangsúlyosabbá vált. Ha a Neptunt alacsony szinten működtetik, akkor a káosz és a ködösítés indul be, ami kihat a fegyverkezésre és erőszakos intézkedéseket is jelent (90 fokos kapcsolat a Marssal), kihat a pénz világára és a biztonság tudatának megingására (72 fokos kapcs. a 2. házhoz), bár ebben az esetben a quintil fényszög spirituális felismerést eredményez, kihat a hírek, információk szűrésére, elferdítésére (szextil kapcsolat a 3. házhoz), valamint hatással van az emberek jövőbe és az egyéni igazságképükbe vetett hitére is, hiszen a tűz (lelkesít, de égethet is) fényszögét, a trigont veti a Neptun az igazság házában (9.ház) álló Plútóhoz (mélységek, tömegek).
Az előbb tárgyalt Merkúr 60 fokos kapcsolatban áll a Neptunnal.

Összegezve: Érzelmekből induló kreatív gondolkodás, mely arra hivatott, hogy az USA területén összegyűlt, ott élő emberek lelkét felemelje. Ez megnyilvánul abban a szabadságban, hogy bárki megvalósíthatja terveit, álmait, önmagát, ez megjelenik azokban a spirituális tanítókban (Edgar Cayce, Shirley Maclaine, stb.), akik a szeretet fontosságát hirdetik, hirdették. A lélek rendjén dolgozva épül fel a belső otthon is (Merkúr a Rák jelében). Érzelmeket kell tudni elmondani, szavakba önteni úgy, hogy azzal a lélek legmélyebb régióit is a helyükre tudjuk tenni. Ebből születik a megtisztulás, az egyéni és csoport karma szintjén is (Neptun a 11. ház ura, vmint kapcsolatban van a Plútóval!).
A fent leírt összegzés aktiválódik 2001-ben. Oppozíciós (Merkúr) és trigonális (Neptun) formában. Mivel az asc-Uránusz konjunkció lép erre a pontra ezért itt átalakul (egyéni és országos szinten is) az USA arculata azért, hogy az igazság és a törvény (spirituális, örök értelemben, nem emberi jogi kategória ebben az esetben) alapján, hiszen a 9. házban járunk, magasabb szintre lehessen lépni! (Az Uránusz a X. ház ura).
A 2001 évben minden uránuszi, azaz váratlan esemény erről szól, ezt sugallja. Az oppozíciós aktiválódás alacsony szintje bizonyos ütközés, konfrontáció. Magasabb formanívón már a kiegészülés lehetőségét mutatja meg. És itt a kozmikus igazság felismerésére nyílt, s nyílik lehetőség. Az oppozíció hordozza a kiegészülni vágyás igényét is. Minden nehézség, dráma, sőt tragédia az életek karmikus láncolatát figyelembe véve, szükségszerűen visz előre. A 120 fokos fényszög, a trigon szimbolizálja azt a belső erőt, mely kiszabadítja az anyagból a láthatatlan tudást. Inspiráció, tűz és lelkesedés. Alacsony szinten éget, magas szinten a feleslegessé vált lerakódásoktól szabadít meg, hogy magasabbra emelkedhessünk. Itt a Neptun trigonjáról van szó. Rend van a lélek birodalmában? A 9. házban, vagyis az igazság területén aktiválódik e kérdés a 2001. évben. Tíz évvel ezelőtt (1991-ben) érte el a radix Nap a radix Holdat, s 2002-re már a Vénusz is eléri. A Hold szimbolizálja ebben a képletben a lélek biztonságának sorsjelentőségű megalkotását. (A 2. ház uraként a X. házban van.)
A Hold, mely a népet is jelöli a Vízöntő jelében áll együtt a fejlődés tengelyével, az MC-vel. A csoportkarma, itt a belső szabadság állapotának elérését, az érzelmi-lelki biztonság szintjétől teszi függővé. Ez a lelki biztonság most lassan a szépség és harmónia felé fordul, hiszen a Vénusz éri el a Holdat. A Vénusz újra utal a térben és időben való rend megteremtésének belső fontosságára, hiszen a rend (6.) és a mélylélek (12.) házait uralja. És ez már tényleg mindenkire vonatkozik, hiszen a Hold, amit elér a Vénusz, a népet és a tömegeket képviseli. A csillagháttere is sokatmondó. A Bak csillagkép halfarka, a Vízöntő múlt felé kiöntött vizében fürdik. Ez azt jelenti, hogy a múltból hozott feladatok, de a képességek is, a vízöntői tisztulást és termékenyítő tanítást szolgálják. Itt az újjászületés lehetősége is megjelenik, amit a Csikó és a Delfin csillagképek szimbolizálnak. Most a lélek rendjének megteremtése válik az újjászülető harmónia, szépség és egyensúly feltételévé!
A LÉNYEG MINDIG A LÁTHATÓ MÖGÖTT, A LÁTHATATLANBAN REJLIK! NEM A TRAGÉDIA (IX. 11.) UTÓLAGOS ÉSZREVÉTELE A FONTOS (A HOROSZKÓPBAN), HANEM A CSILLAGOK FÉNYÉBŐL KELL KIOLVASNI A BENSŐNKHÖZ SZÓLÓ ÜZENETET!
A CSILLAGOS ÉG, - A BÖLCSEK MINDENKI SZÁMÁRA NYITOTT KÖNYVE - BELÜL VAN!

Befejezésként vizsgáljuk meg a Merkúr helyzetét, a direkció alapján, a 2001. évre. Az Uránusz-Asc. együttállás 90 fokos fényszögére, valamint a Nap és a Jupiter felezőpontjának trigonjára lépett Amerika képletének uralkodó bolygója, a Merkúr. A 90 fokos, u.n. quadrát fényszöget racionalizáló erőnek nevezzük. Ezt a jelenlegi direkciós aspektust úgy is lehet értelmezni, hogy a képlet tulajdonosa most mutatja meg az igaz önvalóját. Konkrétan és félreérthetetlenül kiderül az, hogy ki is vagyok én, hiszen az ország személyiségét jelölő szimbólumok kerülnek egymással racionalizáló, konkretizáló (90 fok) kapcsolatba. A nyílt kommunikációt hirdető Merkúr most önmagát mutatja meg. A tájékozódást és tömegkommunikációt is jelölő Merkúr 2001-ben kiemelt jelentőségűvé válik. Az USA lakossága a sors legfontosabb kérdéseiről - az események hatására - lett kénytelen gondolkodni: Most, ezek után, hogyan tovább? Mi az igazi érték, melyek az élet lényeges dolgai? A sorsfeladat, az előrelépés, területén (X. ház) aktiválódott a Merkúr! Az igazságra (Jupiter) fényt (Nap) kell deríteni!!!! A biztonság megteremtésének (2. ház) területéről érkezik a Nap és a Jupiter trigonja.
Tekintsünk most el, a 2. ház alacsony szintjének (pénz, bankok, adók, stb.) igen csábító és látványosságot igérő elemzésétől, inkább a spirituális oldaláról közelítsük meg e területet. Ebben az esetben ez az életház a materiális szint megtermékenyítéséről szól. Az válik itt fontossá, hogy milyen minőségű vízzel teszem termővé a földet? A valódi biztonság alapja a termékenység, a termővé tétel. A VII. ház (külvilág) felett uralkodó Jupiter helyzete azt mutatja, hogy magas szinten a külvilág (amely mindig mindenkinél tükör) megnyilvánulásai hordozzák azt a bölcsességet, melyből harmóniát (itt áll a Vénusz is) termékenységet és stabilitást lehet teremteni. Ez a szint ma a politikában sajnos egyik országban sem jelenik meg, így ennek a megalkotása a kisemberekre marad.
A Nap Jupiter együttállása azt is mutatja, hogy a külvilág cselekvésre készteti az országot, illetve e cselekvésekkel próbál kifelé hatni, olykor kényszeríteni az USA. Ezt a Nap - mely mindig irányítóan cselekvő - helyzete mutatja. Persze itt is a magas szint elérése (Nap = a szeretet világossága) lenne kívánatos. A Nap és a Jupiter együttállása mutatja azt is, hogy az irányítás és a vezetés összekapcsolódik a törvényesség kérdésével.
A vezetés mindig a stabilitást tűzi ki célul (2. ház) és ennek a biztonságnak a jelenlegi szintje vizsgázik a 2001. évben, mert most éri el a Merkúr a Nap és a Jupiter trigon (120 fok) fényszögét. A trigon misztikus jelentése: tűz. Elég az anyag, hogy kiszabaduljon a teremtő szellem, mely ezután magasabb minőséget alkot az előző teremtményénél!
A világ politikai erői a spiritualitás magas szintjeit - eddig legalábbis úgy tűnik - nem ismerik, nem alkalmazzák. Az egyes emberekre, a népre (Hold) hárul a szeretet bölcsességének (Vénusz-Jupiter-Nap együttállás) külső, és belső megvalósítása! Hiszem, hogy ez sikerülni fog! A Vénusz, mint harmónia és szeretet, 2002-re eléri a népet szimbolizáló Holdat!
A világ nagy átalakulásának egyik tragédiája volt a szeptember 11-i merénylet. Minden ember előtt világossá kell, hogy váljon: Cselekedeteink egyetlen hiteles mércéje a SZERETET!

Paksi Zoltán

Nincsenek megjegyzések: