Asztrológiai házak

Az asztrológiai házak nagysága, elhelyezkedése az állatövi jegyekben a születés helyétől és időpontjától függ. Ezért szükséges a horoszkóp készitőjének, hogy tudja a lehető legpontosabb születési időt.
A horoszkópban a házak ezért a született részére a KÜLVILÁGOT jelenti.
A legtöbb asztrológiai iskola, irányzat Placidus házrendszerrel dolgozik.

Az egyes asztrológiai házak nem egyenlő nagyságúak, mint emlitettem a születési hely és idő függvénye. Minden egymással szemben lévő ház azonban egyforma nagyságú.

A horoszkóp házai az ascendenstől (AC) kezdődnek és az AC-nél végződnek, az óramutató járásával ellentétes irányban haladva. Az AC a születés pillanatát jelzi adott helyen és időben, ez a horoszkóp felkelő pontja.

A négy kardinális, vagy fő házcsúcs negyedekre osztja a horoszkópot. Az AC-ről már volt szó. Az IC az éjféli pont, a DC a japnyugta pontja, az MC a delelő pont.
Az első negyed (AC-IC) a tudattalan Én, a második (IC-DC) a tudattalan Te, a harmadik (DC-MC) a tudatos Te és a negyedik (MC-AC) a tudatos Én zónája.

Az asztrológiai jegyek egyenlő 30 ivfok hosszúságuak, a házak eltérőek, ezért egy asztrológiai házon belül szerepelhet egy, kettő vagy akár három asztrológiai jegy is. A jegyekről majd a házak teljes tárgyalása után lesz szó.

Most nézzük a negyedeket és a bennünk található házakat:

Az I. negyed tudattalan Én területe
1. ház
Az AC-re lépve születünk meg. Az első ház a fizikai fejlődésünk és az Én kialaku-lásának kezdete, az első 6 életév a gyermekkorból, később bármely korunkbanaz önképünk, a fellépésünk, a saját kirakatunk a többiek felé. A születsénap jegyé-től függetlenül olyanná szeretnénk válni (tudattalanul), amilyen az 1. Ház kezdeténekjegye. Az AC-közeli bolygók módositják a maszkot (Persona C.G. Jung után), amelyetviselünk önmagunk bemutatására. Az 1. ház kötepétől a végéig álló bolygóknak márnincs imago módositó jellege, de mindegyik 1. Házas bolygó automatikus eszközünkmagunk mutatására, elfogadtatására.
2. ház
A 2.ház csúcsánál kezdődik a szociális fejlődésünk, a 6.-12. Éves korig tartó élet-szakaszunk, a materiális és nem materiális értékeink és azokhoz való viszonyunk,ragaszkodások és kötődések (anyaghoz és személyhez), a biztonsági törekvéseink,a tehetségek és képességek. A 2. ház csúcsának jegye megmutatja, hogyan állunke kérdésekhez (tudattalanul), a 2. ház bolygói pedig megmutatják, mely eszközökkelrendelkezünk a ház céljainak megvalósitásához.
3. ház
Itt kezdődik a szellemi fejlődésünk, a tanulás, a nem szabadon választott kapcsola-taink kezelésének megtanulása, a komunikációs "iskolánk", a közfelfogás és életszemlélet tanulmányozása és megkérdőjelezése 12.-18. éves korig. A 3.házkezdetének jegye megmutatja, hogyan állunk e kérdésekhez (tudattalanul) és az itttalálható bolygók az eszközök 3. házbeli céljaink megvalósitásához.
4. ház
A 4. Ház a családról, az otthonról és a kollektivhez kötődő gyökereinkről szól,18.-24. Éves korig, amig el nem jön az ideje a felnőtté válásnak, az elszakadásnak.Ez a ház az érzelmi fejlődésünk első szakasza, a szülőkhöz való viszony, önmagunkmegtalálása a kollektivben (tudattalanul). Ez az első Te-ház a horoszkópban. Az úgy-nevezett Te-oldalon a kapcsolatainról van szó, nevezetesen itt a családi kapcsolata-inkról. A ház jegye saját hozzáállásunk a cseláddal és otthonnal kapcsolatos kérdé-sekhez, az itt álló bolygók a családi és otthonnal összefüggő kérdések megoldásábanfontosak.
5. ház
Ez a ház a szerelmi tapasztalat gyüjtések, a kockázat vállalalás, a saját határaink éslehetőségeink kipróbálása, valamint a saját gyermekek háza. Az 5. ház főkéntkapcsolatokról (tudattalan) szól és a 24.-30. éves kort jelzi. A ház csúcsának jegyea jelzett életterülethez való saját elképzeléseket és motivációkat mutatja, az itttalálható bolygók a szerelemmel, kalandvággyal és saját gyermekekkel kapcsolatoskérédésekben eszközként kinálkoznak.
6. ház
A 6. Az egzisztenciáról, a munkáról és munkastilusról, a munkához való viszonyról,az alkalmazkodásról és kötelességvállalásról szól (tudattalan), de die tartozik az egészség kérdése is. Ez a 30.-36. éves korig terjedő életszakasz, a végleges önálló egzisztencia megteretése. A ház csúcsánál lévő jegy megmutatja, szorgalamasak , vagy inkább találékonyak vagyunk-e, hogyan tekintjük saját egzisztenciánkat, tudunk-e másokkal együtt dolgozni és hogyan kezeljük beosztottjainkat, mennyire foglalkozunk egészségünk kérdéseivel. A 6. ház bolygói mely eszközökkel rendelkezünk e célok realizálásához.
7.ház
A partnerséget és a partnerideált jelöli, együttmüködő és alkalmazkodó képességünket (tudatosan). Itt kezdődik a valódi felnőttkor 36.-42. éves korig.A házcsúcs jegye megmutatja, milyen partnerséget, házasságot, tartós élettársiVagy üzleti kapcsolatot tartunk a magunk számára ideálisnak és mit várunk elA nekünk megfelelő partnertől., hogyan használjuk a tudatosan választott partner-séget tükörként önmagunk megismerésére. Az itt álló bolygók az eszközök a partner-ségünk kezeléséhez, a választáshoz.
8. ház
A mások értékeihez (anyagi és nem anyagi) való viszonyunk, tudatos belső változá-saink területe és ideje 42.-48. éves kor között. Szociális fejlődésünk fontos szakasza,hol tudatosan szét kell választani a sajátot a másétól és megfelelően tisztelni azt.Az osztozkodáshoz, a mások külső és belső értékeihez, tehetségéhez való viszonyrólszól ez az életterület. A ház csúcsának jegye megmutatja, milyen viszonyban vagyunk a mások értékeivel, a bolygók pedig azt, mivel tudunk e téren operálni.
9. ház
A saját filozófia, világnézet, hittel kapcsolatos (tudatos) kérdéseink területe, a szellemifejlődésünk csúcsa és befejezése 48.-54. éves korig. Itt lakik "a bölcsességünk".A ház csúcsának jegye megmutatja, hogyan állunk ezen életkérdésekhez és az itttalálható bolygók a szellemi fejlődésünk eszközei.
10. ház
Az egyéni vágyak és ambiciók, a karrier tudatos beteljesitésének területe, a sikerháza, 54.-60. éves korunk időszaka. A házcsúcs jegye a saját hozzáállásunk ajelzett témákhoz, a bolygók a sikereinkhez vezető eszközök.
11. ház
A tudatosan és szabadon választott kapcsolatok, a barátságok, az érdek és érdek-lődés szerinti kapcsolataink, a saját morálunk területe, 60.-66. éves korunk időszaka.Hogyan állunk e kérdésekhez, miben áll a saját morálunk, ezt a házcsúcs jegyeMutatja meg. A bolygók itt szintén realizáló eszközeink e területen.
12. ház
A kényszeres és önként, tudatosan vállalt magány területe, 66.-72. éves kor közöttiidőszak az életünkből. A belső lelki munka zónája, amikor kényszerből vagy önkéntmegszakitjuk kötődéseinket. A magány igénye és hogyanja a házcsúcs jegyébőlkövetkezik, az itt álló bolygók a külvilágnak nagyon keveset mutató, belső eszközeink.
http://www.astro-line.hu/html/body/archivum/int_astro5.htm

Nincsenek megjegyzések: