A Reiki - a buddhista hagyomány gyakorlatában

...Varga László buddhista szerzetes vagyok, egy mongol-kínai kolostori rend magyarországi fõapátja. A Tanokkal, és természetesen az ahhoz tartozó gyakorlattal, közel 15 éve foglalkozom. Amikor először hírét vettem, hogy a Reiki-nek hívott szellemi és orvoslási út megérkezett Magyarországra, nagyon örültem. Örültem annak, hogy ez a nagyszerű rendszer végre mindenki számára hozzáférhető, és örültem azért is, mert lám: egy újabb bizonyítéka a Hit és a Tudás csodáinak.
Nekünk, szerzeteseknek, szigorúan korlátozzák, hogy mit tárhatunk a világ elé, ezért ritka pillanatnak tartottam, hogy a Reiki megjelenhetett. Kezdetben nem is volt semmi baj, de az utóbbi időben - ahogyan mindannyian tudjuk - e szent rendszerbe is befészkelte magát korunk pestise: a kételkedés. Akik ismertek, és tudták, mivel foglalkozom, kétségbeesetten fordultak hozzám segítségért, mondván: ha megtaláljuk a magokat, talán megérthetjük, miért nő olyan sokféle fa. Õk még békepártiak voltak. A levelek, melyeket kaptam, fõleg a vitatott kérdéseket vetették fel, nevezetesen:
1. Hogyan lehetnek a beavatási utak és szimbólumok többfélék?
2. Mit takar valójában a Reiki kifejezés, és ki jogosult ennek használatára?
3. Mi a kristályokkal való orvoslás hagyománya és szerepe az Univerzális erõvel történő gyógyításban?
A választ én a Hagyományban kerestem. A Hagyományban, amely kultúra-, filozófia- és vallás feletti - mert a név, hogy buddhista csak egy terminus, mely arra utal, hogy a Hagyománynak ez a megfogalmazása Buddhától ered.
Ám ha csak Jézus életét, tanító beszédeit vagy gyógyításait megnézzük, azt láthatjuk, hogy kettejük világlátása valójában semmiben nem különbözik. A hajdan megszületett 66 evangéliumból a Bibliában 4 található, s a figyelmesen tanulmányozók számára feltűnhet a hasonlóság e szentiratok és a közel 500 évvel korábban kialakult hinayana buddhizmus néhány alapvető tanítása, majd a Kr. u. 100 körül kialakult mahayana buddhista tanok jórésze között. Mivel Usui mester is a buddhista szentkönyvekben találta meg rendszerének alapjait, érdemes elgondolkozni az ún. négyszeres beavatási utak ázsiai hagyományain, melyeknek alapja mindig a Négy Őselem Tana. Ehhez az eredeti szövegek között elsősorban a Gyémánt Szútra és az Éberség Négy Megalapozásának Szútrája kínálkozik. Természetesen, e szövegeket most nem írom le, de a lényeg, a négy lépésben történő beavatás menete a következőképpen van a szútrákban megfogalmazva.
Első lépés a Föld elem útja - a fizikai testre fordított figyelem, melyen keresztül a Kereső megtanul odafigyelni mozdulataira, testhelyzeteire, szavaira, légzésére; valamint uralkodik testi érzésein, s nem engedi, hogy azok kizökkentsék egyensúlyából. Ide tartoznak a fizikai ingerek, például a fájdalom feletti uralom is. Azt, aki ezt a fokozatot elérte, a folyamatba lépett-nek nevezik. Ehhez a lépéshez tartozik minden fizikailag végezhető praxis, pl.: a jóga ászanák vagy a harci művészetek formagyakorlatai.
A második fokozat a lélek próbája, a Víz elem útja. Ez az érzelmekre fordított figyelem, azok szélsőségeinek megértése /és nem elnyomása!/, természetük megfigyelése, s ezáltal a felettük való uralom megszerzése. Ugyanez a lépés tanítja meg a lelki állapotok fizikai testre gyakorolt hatásait is, melyek energetikai struktúráját a chakrák és vezetékek tana írja le, működési mechanizmusát pedig a szomatikus betegségek kialakulásában találjuk meg. A chakrák funkcióinak helyreállítására mantra-gyakorlatokat szoktak végezni, ezért a második lépcsőfokot a mantrák-útjá-nak is hívják. Aki ezt a fokozatot is megvalósította, azt nevezik egyszer visszatérő-nek.
A harmadik lépcső a gondolatokra fordított figyelem állomása, a Levegő elem útja. Itt a Keresőnek tetten kell érnie saját gondolatait, s megfigyelnie, hogy milyen esemény milyen ítéletet szül benne. A legfõbb parancsolat, melyet itt meg kell tanulni: Ne ítélj! Ezzel már az aktuális inkarnációnkban ránk jellemző asztrológiai Ént lehet feloldani - annak előítéleteit, rögeszméit, sarkított látásmódját kell levetkőzni. A hétköznapi gondolkodást fel kell hogy váltsa egy átfogóbb, kozmikus látásmód, mely valódi tisztánlátáshoz vezethet! Nagyon lényeges azonban, hogy amíg nem válik valaki pártatlanná a körülötte zajló eseményekben, amíg ítéletet alkot és érdeke fûződik a látás eredményéhez, addig nem nevezhető tisztánlátónak, mert nem az. A kozmikus szemlélet és gondolkodásmód különböző módszerekkel fejleszthető - ide tartoznak a koncentrációs gyakorlatok, a meditációk és a mandalák használata. Ha ezt a szintet is elérte a Kereső, azt mondják rá: aki nem tér vissza. Ez a reinkarnációnak azt a titkát fedi, miszerint életeinket nem csak ezen a bolygón és nem csak az Okozatok Világában, melyben most tartózkodunk, élhetjük - de ez a tanítás ennél jóval sokrétűbb, így most bővebben nem térnék ki rá.
A negyedik fokozatot elérő az, aki Tűzzel keresztel, s ez az Egyetemes Törvényre fordított figyelem szintje. Ezen a szinten lesz mesterré a Kereső, hiszen csak most válik olyanná, aki létezésének minden pillanatát a Törvény szerint látja, éli és cselekszi meg. Ez a Tűz, mellyel a beavatás során eggyé válik, maga a Szent Szellem, s erre az állapotra mondják, hogy a Kereső elérte a Szent /Arhat/ fokozatot, aki a béke és a csönd élvezője.

A 2. kérdésre, miszerint mit is fed valójában a Reiki kifejezés, a kínai hagyományban a következő található. A Szent Szellemre, az Egyetemes Isteni Erőre a Ling Chi karaktereket használják, melyek írott alakjából származtatható a Rei Ki két írásjele. A jel összetevői alapján így fordítható le a kifejezés: A Felhőkből Hármas Kapun érkező Erő, mely által egyik Ember a Másikért Tevékeny. Ezt látva, a kifejezés használatára tulajdonképpen mindenki jogosult lehet, aki az iméntiek szellemében végzi feladatát.
Természetesen a japán átirat azóta egy jaján eredetű iskolát is jelöl, így kifejezetten a japán nevet nem szerencsés más, hasonló hagyományon alapuló iskolának használnia, hisz ez félreértésekre adhat okot /ahogyan adott is/. Ezeken túl, ha valaki ismeri több vallás szentírásait is, bizonyára számtalan leírást talált már, ahol az éppen adott hitben elő ember egyfajta Reiki-t végez, azaz kézrátétellel gyógyít, szentel, beavat vagy akár halottakat támaszt fel. Ebből is nyilvánvaló, hogy nem egyszerűen egy orvoslási módszerről van itt szó, hanem - a fent leírtak tükrében - egy hosszú és fáradságos Szellemi útról, melyet ha követünk, visszatalálhatunk az Atyához, a Teremtés és minden Élet forrásához. Ezért van az, hogy ezt az Erőt használhatjuk a gyógyításban is.
S ezzel egyúttal rátérnék az utolsó kérdésre: a kristályokkal való gyógyításra. Ennek alapjait a Teremtéstanban találhatjuk meg. A kristályok abban különböznek az egyéb kõzetektõl, hogy egy Elemi Erőtől átitatva, amit az asztrológia bolygóerőknek nevez, képessé válnak egy különleges dologra. Úgy viselkednek ugyanis, mint egy optikai prizma, mely a fehér fényt tiszta színekre bontja - csak a kristályok az Egyetemes Fényt, az Isteni Erőt bontják le olymódon, hogy egyetlen tiszta Elemi Erőt engednek át a spektrumból. Ebből következett az a lehetőség, hogy a megfelelő chakrára téve /a megfelelõ kisugárzású követ!/ helyre tudták állítani az abban támadt diszharmonikus állapotot. Ezek után könnyen belátható, hogy ennek a gyógymódnak az alkalmazásához az orvosnak pontosan ismernie kell a betegség energetikai képét, a kristályok tulajdonságait, no meg az Erők természetét! És legfõképpen képesnek kell lennie közvetíteni a Fényt, melyhez hatalmas belső tisztaság szükséges. Ehhez a Hit és a Tudás egysége elengedhetetlen - mert egyik sem áll meg a másik nélkül.. Ha pedig egy gyógyító a beteg chakrái fölé helyezi a kezét, s közben ő maga is testben vagy lélekben beteg, úgy informatikailag a közölt energián keresztül beleviszi a betegbe a saját bajait is. Így tehát egy orvos, ha bármilyen szempontból felkészületlen, többet árthat néha, mint amennyit használ.

Köszönöm a bizalmat és lehetõséget, hogy mindezt elmondhattam. Szeretettel és barátsággal gondolok mindenkire, aki az Egyetemes Isteni Erő segítségével járja a maga útját.
Rev. Varga László buddhista szerzetes
http://reikilap.tvn.hu/web/kepek/reiki_a_budhistahagyomany_gyakorlataban.htm

Nincsenek megjegyzések: