Nő a világban a sötétség!

És nő, már mióta! Kezdődött azzal, hogy a Világba, világosságba (hiszen a Világmindenség -és nem csupán a Föld- teremtése azzal kezdődött: Legyen Világosság! -mondta Isten) a teremtmények behozták saját sötétségüket, valósítván azt. Ez természetesen magát a Világosságot nem érinti, ám a teremtményeket, hiszen ők csak lehetőségeik szerint tökéletesek, nagyon befolyásolja. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a Világkorszakok szerint a sötét kor a Káli juga, idejét éljük. Ez a szellemi sötétség növekedését erőteljesen segíti. A fogalmakat nem magyarázom, részletezem túl. Ha valakit részleteiben érdekel a dolog, az alapokat nálam, a magasabb szintű ismereteket Pap Gábornál sajátíthatja el! De beszél erről, minden keleti filozófiai irányzat, a maga keretein belül.

És most nézzük, mi is ennek a következménye, majd, hogy ebből mi a kiút, a magyar hagyományok ismeretéből fakadóan! Jelenleg a Halak, Halakságában vagyunk. Ennek valósulása, anyagiasulása, testisége a Szűz Szűzségében van.
Nem vagyunk a Vízöntő korban, ám a Vízöntő, mert ráömlik a szomszédos jegyekre, jelen van. Miből érzékelhetőek a fentiek?
A Szűz legmagasabb szintű működése, a Nagyboldogasszonyság, ennek földi megjelenése a Kisboldogasszonyság, a Szűz Máriaság.
Legalacsonyabb foka az a minőség, amely élvezeteket hajszoló, ám annak következményeit nem vállaló, racionalitásra törekvő (a tudomány és az információ felhalmozás és feldolgozás, a média, térnyerése), ezért vallás és hit és főként erkölcs ellenes.
A Szűz részint a gyökértől választ el, mert arat, lásd az arató szűz fogalmat, részint, és ebben szerepe van már a Halakra ráömlő Vízöntő kétdimenziójúságának, mely a mélységet és az időt nélkülözi a négy dimenzióból, síkra szervezi az életet, mely ez által, vagy belepusztul, vagy virtuális léttel igyekszik pótolni a kieső két dimenziót.
Miután itt szellemi síkú működésről és annak a világban „csupán” lenyomatáról, vagyis a tudati problémák következtébeni valósulásáról beszélhetünk, ezért az a képzetünk támadhat, és a sötétség képviselői, vagy csupán azok szolgálói, ezt sugallják is, mindez nincs igazán komoly hatással az életünkre!
Hát nézzük!

Korunkban a Mária-jelenések reneszánszát éljük. És Ő imára, és erkölcsös életvitelre buzdít! A folyamatos ima azért alkalmas igazán, mert amellett, hogy Istennel kapcsolatba lépünk, folyamatossága esetén, nincs időnk helytelenül cselekedni! Ima közben ugyanis másokért tenni lehet, ellenük azonban, éppen az ima szövegének átélése okán, nehéz. Vagy nem imádkoztunk, csupán egy szöveget átélés nélkül ismételgettünk!

A sötétség működésére még könnyebb rávilágítani! Miénk az éjszaka! Mi más lenne a Sötétség jelmondata? A műfény, nem azonos a Világ Világosságágának fényével, mégha „napfénylámpák” világítanának is! A világban egyre nő a kurvaság (KuRVe= KöRíV vagyis kanyar, azaz a KuRVa az, aki elkanyarodott, eltért az egyenes úttól). És itt most nem csupán a nőről van szó, hiszen a hímringyó kifejezés sem véletlenül keletkezett!
Általánosabban, a Szűz rossz fokozatát valósítja az, aki az élvezetekért hajlandó minden értéket feláldozni. És ez azzal súlyosbodik, hogy a világ értékrendje egyre csökken! Következésképp, egyre könnyebb rávenni az átlagembert értékei elhagyására!

Mik az értékek? Isten létének, bennünk és életünkben, illetve másokban való jelenlétének felismerése. A gyermekért, mint az élet folytatásáért, és másokért vállat áldozat. Ezek a legfontosabbak!

Mik az eltérítés eszközei? Van ugyan tömegoktatás, ám ott már egy értéktelen értékrendet mutatnak fel a gyermeknek. Legnagyobb bajok a történelemtanításban vannak. Hiszen hamis történelemkép kialakításával azon népeknek, akiknek nem volt múltja, annak kreálnak, álmúltat, vagy elhitetik vele (lásd amerikaiak), hogy értéket hozott létre, és dicsőséggé teszik számára azon gyalázatos tetteket, melyeket pár száz éve elei lekövettek. Akinek viszont volt múltja, annak, ha az dicsőséges, értsd: összegségében Istennek tetsző, azt meg kell szüntetni, el kell hallgatni, ki kell forgatni, akinek dicstelen, vagy csak jelentéktelen, annak fel kell magasztalni, vagy itt is álmúltat kell kreálni.

Tipikus módszere még a kornak (és a Sötétségnek), a demokrácia sajátos formája, mely az értéket és az értéktelent, sőt, a kimondottan károsat egy szinten kezeli, mintha azok valóban felcserélhetőek lennének. A (még egyenlőre) kisebbségben lévők által képviselt értéktelenséget, és káros devianciákat képviselőket piedesztálra emelve és azoknak egyenlő esélyeket követelve, és ezáltal a különböző szintű dolgokat is összekeverve, megszünteti az erkölcs és az erkölcstelen fogalmát, mert összemosva, a deviáns lesz az értékes, hiszen ha nem tápláljuk, kihal! (Jelszó: Small is beautiful! A kicsiny gyönyörű!) És nélkülük, nem lesz kerek a világ! Juj de borzasztó veszteség!
Félreértés ne essék! Nem kell kiirtani! Kihal magától is a deviáns viselkedés, ha helyes erkölcsi normák közt élünk! És immáron a megoldásnál tartunk! A deviánsoknak is segítenünk kell áttérni a helyes erkölcsi normák világába! Ha törekszik, mindent megkap, még a társadalmi megbecsülést is! De ne ő határozza meg, milyen legyen a helyes erkölcsi norma! Elégedjen meg az őt körülvevő szeretettel! Ami minden gyógyulni vágyónak kijár! A nagyobb figyelemmel, a gyengédséggel! Ne a devianciájára, hanem a változni akarására legyen büszke! Ez a szeretet parancsa, nem a helytelenség elnézése!
Mindenkinek fontos, hogy világosan felismerhető legyen mi a jó és mi a helytelen! Ám ezt az isteni működésrend és ezáltal Isten helyes ismerete határozza meg! Azáltal, hogy megismervén Istent, az Ő cselekvésén, a teremtésen által, mert képére és hasonlatosságára, vagyis képességeinek és tulajdonságainak birtoklására vagyunk teremtve, ha valósítjuk, Hozzá akarunk emelkedni, mind szellemi-lelki, mind testi valónkban (lásd a feltámadott Jézus Krisztus testi valóját).

Ehhez segít az ősök, és a legősibb nép, bizony a szkíta (Justinus szerint is!), elsősorban erkölcsi hagyományainak követése, mely, a gondolkodáson át, mely nyelvfüggő, a magyar nyelven, mint ragozó, mellérendelő és gyök alapon működő, ható. Kiegészítve ugyancsak őseink csillagmítoszi keretrendszerének, és ennek alkalmazásának ismeretével, mely a fény útján való járásra segít rá, több módon is!
Első sorban, az égi mozgások ismeretéből, mely Isten cselekvésének egyike, felismer és meghatároz ritmusokat, melyre, erkölcsi értelmet is adva ezen jeleknek, ha helyesen figyelünk, és követjük azok utasításnak értelmét, valósítjuk az isteni működést életünkben is.
Másodsorban a fényárnyék változások éves és napi ritmusának, szintén erkölcsi töltetű, értelmezésével és követésével segít Istenre hangolódni.
Harmadrészt a fény segítségével épített templom, és a fény vonulása által olvasott templomi freskók fénylény, azaz Urunk Jézus Krisztus által megvilágított és megvilágosított freskórészlet mondandójának értelmezése által segítenek felismerni a teremtés igazságait. Végezetül elmondható, csak ezen hagyomány, mindenkinek, többségnek és kisebbségnek egyaránt, elsajátítása a lehetséges megoldás hosszútávon, és teljességében!

Előadásaim ingyenesek!
Vidéki, esetleg külföldi előadás esetén, a szállításom és szállásom megoldását kérem csupán! nemes "álmosházi" lőgérpatonyi Hervay Tamás, lélekemelgető táltospap, a magyarságtudomány magisztere, a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme tanára

Nincsenek megjegyzések: