Miért vagyunk megint gazdasági világválságban? 2.

Körülbelül fél évszázada a nyugat sok milliárd fontot vagy dollárt költött arra, hogy megvédje magát egy olyan ellenségtől, melyet maga alkotott és ma is ő tart fönn. Oroszországban a kommunizmus sok éve összeomlott volna már, ha a nyugati segítség állandó infúziói nem segítették volna.


A legtartósabb gyűlölet
A városközti kutatók nemzsidó-ellenesség-vizsgálata
2. rész


A 'hidegháború' csalás volt
Körülbelül fél évszázada a nyugat sok milliárd fontot vagy dollárt költött arra, hogy megvédje magát egy olyan ellenségtől, melyet maga alkotott és ma is ő tart fönn. Oroszországban a kommunizmus sok éve összeomlott volna már, ha a nyugati segítség állandó infúziói nem segítették volna. És miért? Mert a zsidók, akik mindkét felet irányítják, kifosztották a nyugatot hogy fölépítsék kommunista rendszerüket mellyel fenyegetik a világ többi részét.
A szovjet hadigépezet szinte teljesen nyugati alkotás, és olyan dolog nincs, mint "szovjet technológia" - csak nyugati technológia szovjet földön. 1917 óta a "szovjet technológia" 90-95%-a az Egyesült Államokból és Nyugateurópából származik. Mi építettük föl, vagy adtuk el, vagy ajándékoztunk el a kommunistáknak az acélművektől kezdve a az autógumi gyárakig, a rézbányáktól a gépkocsikig, az űrhajótól a számítógépekig mindent. Jordan őrnagy naplójából (New York, 1951) kiderül, hogy Amerika szállított a szovjeteknek "anyagok tonnáit, hogy atombombát gyárthassanak." Baillie Grohman parancsnok állította egy Candour (őszinteség) című brit újságban, hogy Oroszországnak teljes hozzáférése volt a brit technológiához. Antony Sutton professzor részletes tanulmányt írt a kelet-nyugati kereskedelemről és amit fölfedezett, az a nemzeti öngyilkossággal volt egyenlő: A Szovjetuniónak adott katonai segítség. Tények tömegével bizonyította és igazolta, hogy "Oroszországot Amerikában csinálták."
John Stockwell az amerikai CIA-tól megszegte titoktartási esküjét, hogy leleplezhesse könyvében az ellenség keresése során, hogy Amerika és Oroszország nem ellenségek hanem hű szövetségesek, akik ugyanazt a célt akarják elérni: az egyetlen szocialista-kommunista világdiktatúrát (lásd Frank Capell könyvét: Henry Kissinger, a szovjet ügynök.)
Marschalkó Lajos a Világhódítók c. könyvének 227 oldalán idézte Chaim Weizmannt (a Rotschild-kinevezte vezetőjét a cionista zsidóságnak a 20. század első felében.): "Egy nép vagyunk a látszólagos repedések, törések és véleménykülönbségek ellenére az amerikai és szovjet demokrácia között. Egy nép vagyunk és nem érdekünk, hogy a nyugat fölszabadítsa a keletet, mert ha megtenné, és fölszabadítaná a rabszolga népeket, akkor ez elkerülhetetlenül megfosztaná a zsidókat a világbirodalom keleti részének vezetésétől."

Az amerikai titkosszolgálat kimutatja a kommunizmus mögött álló zsidókat

Az USA katonai kémszolgálatának ezredese, John Beaty azt állította könyvében, a vasfüggöny Amerika fölött-ben, hogy zsidók kényszerítették a kommunizmust Oroszországra, ugyanannak a törzsnek a tagjai szivárogtak be az amerikai kormányba és államirányításba és ők lettek Amerika külpolitikájának igazi igazgatói. Továbbá ők irányították az amerikai médiákat, agymosták az embereket, aláásták az alkotmányt és belülről tették tönkre Amerikát.
Robert Williams őrnagy, az amerikai kémkedéstől könyvében a végső világrendben azt fedte föl, hogy a kommunista mozgalmon belül zsidó világhatalmi mozgalom rejtőzött és hogy az angolszászok, akiket alá kell aknázni, lágyítani, agymosni, fajukat a sötét fajokkal keverni, ha a cionisták győzni akarnak. Azt jelezte előre, hogy a fő stratégák ki fogják robbantani a harmadik világháborút a cionista Izrael, melyet Amerika és a nyugati világ támogat és az arab-mohamedán világ között, akik mögött a szovjetek állnak, de a tényleges cél a nyugat és a kommunizmus ipari és katonai erejének összeroppantása volt. A kommunizmust csupán ideiglenes fegyvernek tekintette a zsidók kezében, és azt jósolta, hogy a zsidó világállam ennek a háborúnak a romjaira épülne. Végkövetkeztetése: "Ha Amerika népe nem szerzi vissza kormányát és nem töri le a cionista gépezetet, annak a gépezetnek az őrültjei kisöpörhetik az emberiséget a Földről."

A cionizmus és a kommunizmus zsidó ikertestvérek

Douglas Reed azt állította, hogy a kommunizmus és cionizmus a keleteurópai zsidó gettókban születtek, az egyik, hogy felülről, a másik pedig alulról aknázza alá a kormányt, és hogy ezeknek a mozgalmaknak a végcélja ugyanaz: a zsidó világkormány.
Szaudi Arábia királya, Fejszál, akit, mint tudjuk, megöltek, leleplezte a kommunizmust, amikor úgy írta le a cionizmust, mint a "kommunizmus anyját" egy interjúban, melyet a Newsweek hetilap nyomtatott ki 1970 december 21-én. Hozzátette: "Segített a kommunizmus elterjedésében. Most az USA-t akarja gyöngíteni és ha a terv sikerült a világot öröklik. Ez nagy összeesküvés. Ők [Oroszország és Izrael] csak becsapják az arabokat, de valójában a cionistákkal szövetkeztek ... a cionizmus és kommunizmus kéz a kézben dolgoznak - hogy megállítsanak minden olyan intézkedést a Közel Keleten, mely a békét visszahozná. "

Miért volt a változás Kelet-európában?

A jelenlegi mozgás Oroszországban és máshol az úgynevezett vasfüggöny mögött, hogy a kommunizmusnak emberibb arcot adjon, lehet hogy csak propaganda hogy becsapja és gyöngítse a nyugat népeit. De emlékezzünk vissza David Ben Gurion, Izrael első miniszterelnök szavaira, melyek a Look folyóiratban jelentek meg 1962 január 16-án: " A világ képe 1987-ben .. a hidegháború a múlté lesz. A nemzetközi nyomás és az Oroszországi értelmiség nyomása több szabadságért és a tömegek nyomása, hogy életszínvonaluk erősödjön, lehet, hogy a Szovjetunió fokozatos demokratizálásához vezet."
"Másfelől a dolgozók és parasztok fokozatos befolyása és a tudósok növekvő politikai jelentősége lehet hogy az Egyesült Államokat jóléti állammá változtatja tervgazdasággal. Nyugat és Keleteurópa független államok szövetsége lesz szocialista és demokratikus kormánnyal - a Szovjetunió kivételével , mint szövetségi eurázsiai állam. Minden más földrész a világszövetségben egyesül, melynek nemzetközi rendőrség fog rendelkezésétre állni. Jeruzsálem lesz az emberiség legfelső ura."
Más szavakkal az egyesült Nyugat és Keleteurópa fogja a zsidó világkormányt megelőzni.
A keleti blokk országai liberálisabbak és demokratikusabbak lesznek, előkészítve beolvadásukat az európai egyesült államokba. Több milliárd fontos hitelről Lengyelországnak az EU-tól vitatkoznak hogy segítsék gyenge gazdaságát. Ez azt jelenti, hogy brit pénzt és árukat ömlesztenek Lengyelországba ahelyett hogy a brit népnek segítenének. A lengyelek keményen dolgoznak, jelenlegi gazdasági zavaraik a nemzetközi bankárok és az előző kommunista kormány korrupt szövetségének a terméke.
Nemrég hozták nyilvánosságra, hogy az ipari országok - beleértve Nagybritanniát - megegyeztek abban, hogy 36 milliárd fonttal segítik az új európai demokráciák fejlődését. Ezzel párhuzamosan egy új európai központi bankot állítanak föl hogy a föltörekvő keleteurópai országokat kölcsönnel lássa el. Ezt új problémákat fog szülni, mert újra pénzt állítanak elő semmiből, mint kamatot hozó adósságot.
Mi annak az állításnak az alapja, hogy a brit munkások munkabéremelkedése éleszti az inflációt?
Egy újonnan alapított európai központi bank ezért apránként föl kell hogy állítsa a zsidó világ központi bankot egyféle pénzzel. Már megindultak a törekvések az egységes európai pénz létrehozására.
Jelentős, hogy a keleteurópai országok "új demokratikus pártjainak" sok vezetője zsidó. A lengyel választók tiltakoztak a zsidók hatalma ellen.

Az angliai színes bevándorlás valódi oka

A valóság az, hogy a gengszter bankárok akik a pénzügy és kommunizmus alkotói, a 'brit' parlamentet is irányítják a színfalak mögött. Az alsóház csupán az árulók háza. Évekig minden párt politikusai elősegítették a pénzhatalom terveit és szándékait, és nem törődtek a brit nép érdekeivel. Ennek nem is lehetne jobb bizonyítéka színes bevándorlásnál.
A bennszülött brit nép világos óhaja ellenére és olyan módon, amit csakis hazaárulónak lehet nevezni, körülbelül 10 millió fajilag nem asszimilálható idegent hoztak a már túlnépesedett szigetre. A jövevények között vannak nyugatindiaiak, afrikaiak, indiaiak, pakisztániak, bangladesiek, irániak, vietnamiak, tamilok, fülöp-szigetiek, arabok, egyiptomiak, indonéziaiak, malajziaiak, dél- és közép amerikaiak, kínaiak, görög és török ciprióták, stb., nem is említve a nagyszámú 'majdnem fehért' Déleurópából. Most további milliók állnak előttünk Hongkongból és Törökországból, ha a törökök folyamodását elfogadják az 'európai' közösségbe. Az ellenségességet, melyet ezek a népcsoportok velünk szemben kimutatnak, gyakran csak azok az ősi gyűlölködés haladnak meg, melyet egymás iránt táplálnak.
Miért teszik ezt országunkkal? Mert a mindenható nemzetközi bankárok, a Rothschildok, Warburgok, Rockefellerek és társaik elhatározták, hogy minden népet a világkormány hatalma alá vetnek ha akarják, ha nem, és az egyes országok azonosságának széttöréséhez a legjobb eszköz a nép keveredése. A világkormánypárti szónok, Abraham Feinberg rabbi elmondta: "Egy világ- egy faj: ez nyilvánvalóan a fajok közötti házasságra bátorít föl."
Nagybritanniát választották ki a bankárok első áldozatukként a közös piac érdekében és más világkormány szerkezetek érdekében, melyeket kialakítanak. Hogy biztosítsák, hogy nemzetünk szétverése teljes és állandó, a bankárok megállapították, hogy egyedi angolszász-kelta népünket ki kell pusztítani mint különálló népcsoportot az erőszakolt fajkeveréssel feketék, sárgák és barnák hordáival, akiket szándékosan hoznak országunkba ezzel a céllal.
Eustace Mullins könyvében, a zsidók történetében idézte Rabbi Rabinovitch beszédét 1953-ból Budapesten, amely világosan megmutatja a zsidó bankárok szándékait: A fekete és fehér keverése a fehér ember végét jelenti ... Így a fehér faj el fog tűnni és legveszélyesebb ellenségünk csak emlékként él tovább.".
A politikusok, akikre ön szavaz, teljes mértékben együttműködnek a bankárokkal ebben a stratégiában. Hogy fölgyorsítsák a rombolás tempóját, és hogy fajunkat és nemzetünket bomlasszák, és hogy több új idegen bevándorlónak legyen hely, a brit népet a tömegpropaganda elárasztja az eszmével, hogy csökkentsék saját számukat abortusszal, sterilizációval, a férfi ondóvezetékének elkötésével és fogamzásgátlással. Gondoljunk vissza rá, hogy a tömegmédia alkalmazottai éppen úgy mint a parlamenti képviselők csak engedelmes szolgái és jólfizetett alkalmazottai a nemzetközi zsidó összeesküvésnek.
Fajunkat és nemzetünket most pusztítják ki. Mit tesz ön ez ellen? Szavazata bármelyik parlamenti pártra a sátáni bankárokat támogatja és saját fajtánk pusztítását.

A fajkeverés halálosabb veszély mint a hidrogénbomba

Könyvében: "Halálosabb mint a hidrogénbomba" Leonard Young repülőgépparancsnok azt állítja, hogy a színes bevándorlásnak csak két oka van: 1. Hogy keveredéssel bemocskolja és tönkretegye fajunkat. 2. Hogy degenerált városi csőcseléket produkáljon, melyet bárminemű forradalomra föl lehet használni.
Világosan azonosította a valódi hajtóerőt Nagybritannia tönkretevésére, amikor ezt írta: "a bankrendszer, melyet 1694-ben csempésztek be ebbe az országba, és azt követőleg az egész világon ez volt annak fő módja annak, ahogy a zsidók nyomorúságot és szegénységet hoztak mindenhová. Pénzügyi manipulációikkal ők voltak a legtöbb háború, a gazdasági és társadalmi bajok okozói. Sikerült nekik irányítást szerezi a kormány fölött és a médiák fölött (sajtó, rádió, TV, filmek, könyvkiadók, hírügynökségek, stb.) és így el tudták nyomni az igazságot hazugságot propagálva. Ennek segítségével hülyítették és csapták be az embereket és hajtották bele az ezt követő legöngyilkosabb irányzatokba, ameddig a zsidók nem jutottak abba a helyzetbe, hogy úgy hiszik, harapófogójukban tartják a világot a nemzetközi intézményekkel és néhány fajta ellenállhatatlan világrendőrség segítségével, melyet ők irányítanak.
Ha azt hiszi, hogy Nagybritanniában nincs cenzúra, próbáljon meg venni könyvemből egy példányt "bármelyik jobb könyvesboltban" vagy vegye ki azt valamelyik könyvtárból.
Az ENSZ a világkormány prototípusa. Egy ismert zsidó, Harold Wallace Rosenthal ezt írta vallomásaiban: "Az ENSZ nem más, mint a csapda ajtaja, amely a vörös világ hatalmas koncentrációs táborába vezet. ... Mi (azaz a zsidók) irányítjuk az ENSZ-et."
Az ENSZ irányelveiben kimondja, hogy nemzetközi kereszteződésre van szükség és egységes világlakosságra. Az egymást követő brit kormányok támogatták ezeket a célokat aláírva az ENSZ alapokmányát. Az ENSZ alapokmányát legnagyobb részben Alger Hiss írta, Roosevelt elnök fő külpolitikai tanácsadója. Hissre később rábizonyították, hogy kulcsembere volt a szovjet kémkedésnek Amerikában. Eltekintve Hisstől és az őt föladó embertől, ennek a hálózatnak minden embere - beleértve a szovjet követség alkalmazottait, akik ezt irányították, zsidó volt.
1912-ben Israel Cohen írt egy könyvet a kommunista taktikáról, melynek címe "faji program a 20. század számára" volt. Ez jóshatásúnak bizonyult: "Észre kell vennünk, hogy pártunk legerősebb fegyvere a faji feszültségek. A sötét fajok tudatába hívjuk, hogy őket évszázadokon keresztül elnyomták a fehérek, és ezzel beadjuk nekik programunkat. A gyarmatosítás és imperializmus kifejezések hasznos eszközei propagandánknak. Amerikában körmönfont módon fölhecceljük a négereket a fehérek ellen, a fehérekbe bűntudatot nevelünk bele a négerek kizsákmányolása miatt. Segíteni fogjuk a négereket hogy sikereket érjenek el az élet minden területén, a szakmájukban, sportban és szórakoztatásnál. Ilyen tekintély birtokában a fehérek keveredni fognak a fehérekkel amely kiszolgáltatja Amerikát (és Nagybritanniát) céljainknak."
Ezért dolgozik bankárok irányította TV-nk és szórakoztató iparunk gőzerővel azon, hogy segítse a négereket, és ezért vannak néger és ázsiai bemondóink, akik 'híreket' mondanak és a gyerekeket szórakoztatják. Hogy mennyire sikeres volt propagandájuk, azt az mutatja, hogy növekvő számban akadnak britek, akik faji öngyilkosságra képesek, és összeköltöznek a sötét fajokkal korcsokat produkálva. Ezt végigvive állandó és megfordíthatatlan tönkretételt jelent Nagybritanniának és a brit népnek, és pontosan ezt akarják a pénz urai.

A faji törvények

A brit zsidók tanácsának cionista küldöttei megfogalmazták a "faji törvényeket", melyet most jóváhagyott a köztörvényi hatóság és több más bizottság. Azt első faji kapcsolatok törvényét az alsóház munkáspárti főjogásza, a bevándorolt orosz zsidó, Sir Frank Soskice javasolta 1965-ben. Ennek erőteljes kibővítését szavazta meg az alsóház 1976-ban, például megszüntette azt a kikötést, hogy a királynak kell megvizsgálni a szándékosságot fajgyűlölet miatti elítéléseknél. A törvény megszavazásakor az alsóház 635 tagjából 132 volt jelen.
Ismert dolog, hogy számos parlamenti tag magánemberként ellene van a faji kapcsolatok törvényének, de féltek attól, hogy ha nem szavazzák meg a törvényt és fölszólalnak ellene, akkor:
1. a zsidó tömegmédia befeketíti őket "rasszistának" mondva, ami miatt a növekvő számú "etnikai kisebbségi" körzetekben nem szavaznának többet rájuk
2. A zsidó szervezésű "antirasszista / antifasiszta" 'bérelj ki csőcseléket céljaidra' céltábláivá lennének. És így ezt a fontos törvényt a képviselők 80%-ának távollétében szavazták meg. Hála ezeknek a gyáva árulóknak, hogy a zsidók keresztülvihették parlamenti komédiájukat és akaratukat keresztül tudták vinni a brit nép többségének ellenére.
Ezt követőleg sok hasonló törvénytervezetet mutatott be az alsóházban a litván zsidó államtitkár, Leon Brittan(isky), aki ma az európai unió komisszárja.
Lehet hogy csodálkozik, hogy miért támogatta a hazai iroda a faji viszonyok törvényét olyan nagy mértékben. Eltekintve a zsidó titkároktól és a sajtóban kampányoló csoportoktól, mint a zsidó képviselők testülete, az egyik legfontosabb faktor ennél a zsidó polgári alkalmazottak színfalak mögötti befolyása, ebből egy különösen jellemző típus Neville Nagler.
Az 1970-es és 80-as években Nagler volt a hazai iroda vezetője aki faji kapcsolatokért volt felelős. A zsidó krónika büszke volt befolyására a middlesexi hivatalos zsidó hitközségben. Nyilvánosságra hozta, hogy ha a kabinet minisztere a fajok kapcsolatáról beszélt, Nagler mindig jegyzetelt a beszéd alatt. Az újság szintén megírja, hogy Nagler rendszeresen találkozott a zsidó képviselők bizottságával. Ezek a jelentések igazolták, amit bevándorlásellenesek mindig gyanítottak, hogy miért volt a képviselők bizottsága olyan jól informálva tevékenységükről, személyzeti és személyes körülményeikről. A bizottság gyakran kifecsegett ( leányvállalataival, szervezeteivel és kiadványaival és a zsidó krónika hencegő cikkeivel) olyan ismereteket, melyeket csak hivatalos (Azaz rendőrségi különleges alosztály) segítségével lehetett volna megszerezni. Mint ismeretes, a hazai iroda hozzáfér ezekhez a titkos adatokhoz.
A hazafiak még jobban megdöbbentek, amikor 1991 elején a zsidó krónika kiharsogta, hogy Nagler visszavonult a a hazai bizottságból és kinevezték teljes állású főnöknek a zsidó képviselők testületének élére!

Évekkel ezelőtt kiagyalt tervek

A nemzsidó világban faji káosz előidézése már régi zsidó terv. 1850-ben Marx Károly (igazi neve Mozes Mordechai Levy), zsidó rabbik fia és unokája, kiadta kommunista kiáltványát. Ebben a család fölszámolását, az országok és nemeztek megszüntetését javasolja minden vallással és erkölccsel egyetemben. Ki kételkedik abban, hogy mindez ma beteljesedőben van? A bizonyíték körülöttünk van a színes bevándorlással és a hivatalosan támogatott elkorcsosulással, a házasság és család erőteljes megtámadásával, általában az erkölcs támadásával, a pornográfia, a szexuális videók, a szexuális kilengések, a zene helyett játszott dzsungeli hangzavar és ordítozás, amelyről azt állítják könnyen hívőknek, hogy az művészet . és mindez végtelenül.
Egy levélben Marx Károlyhoz, melyet a La Revue de Paris hozott nyilvánosságra, a zsidó Baruch Levy ezt írta: "A zsidó nép a saját messiása lesz. meg fogja szerezni a világuralmat más fajok kiirtásával, a határok megszüntetésével, a királyság megszüntetésével és a világköztársaság létrehozásával."

Mindez ma nagyon közel áll a megvalósításhoz. A nemzetközi zsidóság tervének majdnem teljes sikerét a következők tették lehetővé:
1. A pénz irányítása.
2. A médiák irányítása.
3. A pénz és médiák irányításával együtt járó könyörtelen gyakorlat, amely tömegek menekülését és a kulcsszemélyek manipulálását teszi lehetővé.

Fajkeverés: elnyomják a történelem tanítását

A hágai nemzetközi bíróság 1965 júniusában tényekkel mutatták meg a különféle népcsoportok hatását egymásra. Ebben az előadásban Van den Haag professzor a New Yorki egyetemről határozottan azt állította a bíróság előtt, hogy a nem szabályozott kapcsolat az etnikai csoportok között szociális rendezetlenséget és a bűnözés megnövekedését eredményezi. Szükségtelen elmondani, hogy a világbíróság előtt a professzor nagyon népszerűtlen lett és kevés nyilvánosságot kapott.
Valóban világos történelmi tény, hogy a különféle etnikai csoportok keveredése egy megállapodott tisztavérű népességgel fontos szerepet játszott a történelem nagy civilizációi és birodalmai hanyatlásában és eltűnésében, az egyik legutóbbi példa erre Portugália. A 15. és 16. században a portugálok az utazók, fölfedezők és kalandorok népe volt. Gyarmatokat hoztak létre Ázsiában, Afrikában és Délamerikában. Ennek eredményeképpen Portugália lett Európa egyik leggazdagabb és legerősebb népe Európában. De 1441-ben, Afrika déli partjainak fölfedezése után az első fekete rabszolgákat hozták be Portugáliába, és 100 éven belül Portugália tíz százaléka fekete lett. Az Encyclopaedia Britannica 1911-es kiadásában, mielőtt a zsidó történelemrombolók valóban közbeszóltak volna, a következő megjegyzés olvasható: "A portugálok szabadon házasodtak rabszolgáikkal, és az idegen vér alaposan megváltoztatta a nép jellemét és lelkületét. Túlzás nélkül lehet állítani, hogy a 17. századbeli és a későbbi portugálok két különféle fajhoz sorolhatók."
A mai Portugália szegény és elmaradt. élő bizonyítéka annak, hogy mi történik egy fehér országgal, ha lakosságát feketék tizedelik meg. Ezt alapvetően fontos tényt a mai történelemkönyvek nem tanítják. Egy mai lexikon vagy történelemkönyv sem említi meg a fajkeveredés hatását Portugáliában. A történelmet nemcsak elferdítik, hanem részeit eldugják, hogy elrejtsék előlünk as színes bevándorlás következményeit.

"Tedd a rasszizmust piszkos szóvá"

Őseink harcoltak és meghaltak azért, hogy a spanyolokat, franciákat és németeket kiűzzék, ha megpróbálták megszállni szigetünket. De a britek mai nemzedékét hallgatásra és passzivitásra kényszerítik, amikor történelmünk legnagyobb megszállása zajlik le. Ha őseink visszatérnének, valamennyiünket őrültnek vagy hülyének tartanának, vagy hazaárulóknak. A fél világ Nagybritanniába szeretne jönni, nemcsak a 3 250 ezer hongkongi kínai, akik azt mérlegelik, hogy ideáramlanak. Ideje, hogy hitvány politikusaink a briteket tegyék első helyre saját országunkban. A propaganda befeketítő szavainak használatával, mint 'rasszista' vagy 'fasiszta', a bankárok irányította tömegmédia agymosta a briteket, hogy passzívak és impotensek maradjanak, miközben fajukat tönkreteszik és országukat ellopják tőlük.
1922-ben a bolsevik vezető, Selenkov Moszkvában azt mondta: "A nemzetellenesség és rasszistaellenesség légkörét kell a fehérek közt létrehoznunk. A hazafiasságot és a faji büszkeséget jelentéktelen absztrakciókká kell tennünk és a rasszista szót piszkos szóvá." Milyen sikeres volt ez a terv!
A britek ma remegnek, ha meghallják a rasszista szót. Rosszabb, mintha valakit tolvajnak hívnának. de a 'rasszizmus' nem más, mint a patriotizmus rokon értelmű szava, jogos szó, melyért milliók haltak meg. A saját fajt tenni első helyre erény és nem bűn. A legnagyobb bűn segíteni az ellenségnek, hogy széttörje a saját nemzetünket és fajunkat, és a megabankárok a legnagyobb ellenségei a brit népnek egész történelme során.

Bevándorlás és rabszolgakereskedelem: A zsidó kapcsolat.

Utóiratként vizsgálatunkhoz, melyben a zsidóság módját vizsgáltuk a fajkeveredés bátorítására fehérek között (míg álszent módon saját jogukhoz ragaszkodnak, hogy megvédjék magukat az 'asszimilációval' szemben bármely nemzsidó környezetben, fehér, barna, fekete vagy sárgában), fölhívjuk olvasóink figyelmét a 'Ki hozta a rabszolgákat Amerikába?' c. könyvre, melyet a szabadság fiai adtak ki Amerikában.
Ez a könyv a Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pennsylvania eredeti feljegyzésein alapul. Megmutatja, hogy a hajótulajdonosok, akik a négereket Amerikába hozták, túlnyomó részben zsidók voltak. A könyv a következő adatokra emlékeztet: "Körülbelül száztíz millió feketét fogtak meg és szállítottak el afrikai hazájából. Ezekből csak tizenegy millió érkezett meg élve a gyarmatokra." Ideje, hogy a négerek megtudják az igazságot a visszataszító rabszolgakereskedelemről."
Komikus, hogy az állandó agymosó kampány részeként a fajkeveredés érdekében (a nemzsidók között) , a zsidó film és TV mogulok túlóráznak azért, hogy a négereknek a sértettség, míg a fehéreknek a bűntudat érzését csepegtessék be bemutatva, hogy fehér nemzsidók felelősek a rabszolgakereskedelemért, amikor valójában a történelem tanúsága szerint ez a gonosz üzlet a zsidó gyorsan meggazdagodni akaró művészek üzlete volt.
Ez kis illusztrációja annak, hogy mit tettek a múlt zsidai valójában és a zsidók, akik ma az információközlést irányítják, hogyan produkálnak hazugságokat hogy összezavarják a történelmi tényeket. A leggyávább nemzsidó 'antiszemita' ellenesnek is meg kéne kérdeznie zsidó barátait arról a zsidó játékról, melyet a fajok kapcsolatának terén játszanak. Ha mint valószínű, kérdéseiket bántalmazással viszonozzák és a faji kapcsolatok törvényével való fenyegetéssel viszonozzák, akkor azt javasoljuk, hogy olvassák el George Orwell könyvét a zsidó stratégiáról a jövő zsarnoki szuperállamában, az 1948-ban: "Az, aki a jelent uralja, uralja a múltat. Aki a múltat uralja, uralja a jövőt."
A zsidó média megrontja a történelmi iratokat hogy manipulálja érzelmeinket és értékeinket és így befolyásolja politikai ítélőképességünket, hogy készségesen elfogadjunk olyan utasításokat, amelyek a zsidóság érdekeit szolgálják akkor is, ha ezek saját érdekeinket sértik.
Fölfedjük a zsidó propaganda háborúnak ezt az eszközét a nemzsidó szellem ellen, amikor egy későbbi fejezetben a hatalmas hazugsággal foglalkozunk, melynek neve a "holokauszt".

A média a bankárok eszköze

Nyilvánvaló, hogy azok az emberek, akiknek hatalmuk van határtalan mennyiségű pénz kibocsátására semmiből, és azt, ahogy elmondtuk, kölcsön tudják adni, ezek nemzeteket és kormányokat, oktatást, médiát, titkos társaságokat, egyházat - valójában mindent uralnak, ami bármit is tesz az országban. A médiaellenőrzésük majdnem teljes mértékű. Az embereket "ostoba disznóknak tartják, melyek egyhangúan röfögnek és visítanak, amikor az igazat vagy hazugságokat adunk be nekik, és lóseggeknek, akik véleményét ők szabják ki és alakítják. (Forrás: Harold Wallace Rosenthal vallomásai).
Ha újságot vesz vagy a TV díját fizeti meg, akkor azért fizet, hogy hazudhassanak önnek, becsaphassák, agymoshassák és becsaphassák, hogy jelentéktelenségek halmazát önthessék önre, amely elrejti a bomlasztás anyagát.
Douglas Reed, a Times volt külföldi levelezője ezt írja "Cion ellentmondásai" c. könyvében: "A vélemény ma gyártott termék, és bármilyen kívánt formában előállítható.", valamint "Az újságok titkos ellenőrzés alatt állnak" [azaz cionista ellenőrzés alatt]. Az újságok és tömegkommunikációnk többi része néhány szupergazdag zsidó milliárdos ellenőrzése alatt áll, mint Edgar Bronfman, Robert Maxwell, Harry Oppenheimer, Armand Hammer és a Rothschild család. Ezeknek az embereknek az irányítása alatt az újságíróság megvetendő tevékenységgé változott hivatásos propagandisták és fizetett hazudozók számára. Néhány éve ezt a tényt egy saját emberük mondta ki. John Swinton, a New York Times vezérigazgatója a nyugdíjba menése tiszteletére adott banketten ezt mondta:
"Ha bárki önök közül meg merné írni a valóságot, akkor hamarosan az utcán találná magát új állást keresve. A New Yorki [vagy Fleet Streeti] újságíró fő feladata az igazság elkendőzése, a nyilvános hazudozás, mammon lába előtt való kúszás, és fajának és országának eladása napi kenyeréért. Eszközök és bábuk vagyunk a gazdag emberek kezében, akik a színfalak mögött vannak; ugráló bohócok vagyunk. Ők húzzák a zsinegeket és mi táncolunk. Tehetségünk, erőforrásaink, életünk más emberek tulajdona. Szellemi prostituáltak vagyunk."
Arthur Butz professzor, a a North-Western egyetem , USA mérnöki tanszékének vezetője és a 20. század csalásának, a cionista holokauszt csalás elsöprő leleplezésének írója, rövidebben fogalmazta meg ezt: "A média hazugsággépezet, nagyobb mértékben, mint ahogy az sok független elme gondolná."

Az antiszemitizmus oka, a zsidók nemzsidó-ellenessége

Kevés nemzsidó veszi észre, hogy a mai zsidó világ két külön faji ágból tevődik össze. A többség (kb. 80%) az askenázi vagy keleteurópai zsidók. Ezek nem a bibliai 12 törzs leszármazottai, hanem egy török-mongol népé, akiknek egy Kelettörökország és Déloroszország közötti területen volt birodalmuk, a kazár birodalom. Ez a birodalom virágzott, miután a római birodalom szétmorzsolódott és amikor a két nagy vallás, a keresztény és a mohamedán híveket toborzott, főleg háborús hódításokkal. A kazár birodalom e között a két vallás közötti erőtérben volt. Egy kazár uralkodó, aki meg akarta őrizni az ország függetlenségét, úgy határozott, hogy népének a vallási 'harmadik utat' a legjobb választani, és a júdaizmushoz csatlakozott. Akkor a tizenkét törzs zsidói többnyire a szentföldön éltek szétszórva és gyengék voltak. A maradék egy része a kazárok országába ment, a kazár király elhatározását 'talált pénzként' értékelte és szívesen segített neki a tömeges térítésben.
Az 'eredeti' zsidók tömege nem ment északra Palesztinától, hanem nyugat felé Északafrika partjai mellett és onnan mentek be Spanyolországba. Ezt a kisebbséget ma szefárd, vagy spanyol és portugál zsidóknak nevezik. A kazár vallásváltás története a jól ismert zsidó író és a miszticizmus híve, Arthur Koestler könyvében van leírva, a tizenharmadik törzsben. A cionistákat természetesen nagyon kínos helyzetbe hoztak Koestler történetei, mert ez bebizonyítja, hogy állításuk, mely szerint 'a zsidóknak joga van őseik földjére visszatérni' csak a szefárdokra lehet igaz, és azok utódaira. A 80%-os askenázi zsidó ilyen igénye teljesen hamis.
A keresztények szidókkal szembeni viselkedését nevetségessé teszi, hogy Jézus Krisztusban hisznek, aki zsidó volt, és a kereszténység a júdaizmusból származik. Ez a két hit, noha elterjedt, mindkettő hazugság. Jézus Krisztus nem volt zsidó. Jézus galileai volt, mint minden tanítványa, kivéve júdást, aki edomita zsidó volt. A zsidó farizeusok és szadduceusok voltak Krisztus legelszántabb ellenségei és végül ők feszítették őt keresztre. Maga Krisztus a legmetszőbb kritikával és feddésekkel illette a zsidókat, akik ma biztosan elítélnék őt a zsidók hozta faji viszonyok törvénye értelmében.

Krisztus a zsidókat 'viperák fajzatának (nemzedékének)' nevezte (Máté 23:33). A kitűnő bibliatudós, Scofield szerint, a bibliára utalva azt mondja, hogy az Újtestamentumban a 'nemzedéknek' fordított szó valójában fajt jelent. Úgy tűnik, hogy Krisztus a zsidókat tette felelőssé a sok ártatlan vérért, mely a történelem kezdete óta kifolyt. (Máté 23:25).
A zsidók valóban a kígyót használják törzsük jelképeként és azt állították, hogy amikor a kígyó körülfonja a Földet, akkor ők fogják uralni a világot.

Folytatjuk!

http://magyarsors.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3358:miert-vagyunk-megint-gazdasagi-vilagvalsagban-2&catid=37:gazdasagi-elemzesek&Itemid=84

Nincsenek megjegyzések: