Radics Géza: 1956 és előzményei III.

A helyzet azonban nem javult, s mert az „új kurzus" sem hozta el a várt eredménye­ket — legalábbis a moszkvai elvtársak szerint —, így a magyarországi vezetőket 1955. január 8-ra a Kremlbe rendelték.

Ez alkalommal a fejtágítón már Nagy lett a főbűnös, s mert nem volt hajlandó önbírálatot gyakorolni, és nem volt hajlandó beismer­ni hibáit sem, sőt lemondással fenyegetett — ami hallatlan volt a bolsevik gyakorlat­ban, merénylet a rendszer ellen — ezért a mindenható párt legveszélyesebb ellensé­gévé lépették elő. Malenkov is Nagy ellen fordul: „Rothadt mozgalom lapul Nagy elvtárs mögött." — mondja. Április végére kiszorították minden tisztségéből, sőt a pártból is kizárták. Rákosi és ötös fogata (Rákosi, Gerő, Hegedűs, Farkas és Révai) ismét a teljhatalmú úr lett. Megkezdődtek a visszarendeződések úgy az ipar, mind a mezőgazdaság területén. A pártfegyelem azonban fellazult. Nagy gazdaságpolitiká­jának számos támogatója volt a párton be­lül, sőt a Központi Bizottságban is akadt egy-kettő. A sztálini módszer alkalmazásá­ra azonban Rákosi nem kapott engedélyt Moszkvából. Nem, mert Moszkva ebben az időben már olajfaágat lengetett Tito orra előtt, és a Nyugattal való viszony is jó vá­gányon haladt.

Ahhoz, hogy a magyarországi események érthetőbbek legyenek, szükséges a moszkvai fejlemények áttekintése is. A nagy vezír, Sztálin halála után a szovjet felső vezetőinek egyik legnagyobb aggodalma és igyekezete volt, hogy közülük egyik se kaparinthassa meg a korlátlan hatalmat. Sztálin vasökle ugyanis számos magas rangú kommunista vezetőt ütött ki, és küldött „boldogabb le­gelőkre." Nem volt sem jó, sem biztonságos a „nagy tanítómester" közelébe, vagy kegye­ibe kerülni. A vakfegyelem járta mindenek felett abban az időben, és esetenként példát kellett mutatni.

A dolgozat végén felsorolt forrásmunkák közül kettőt kell kiemelni, melyekre e munka legfontosabb mondanivalója tá­maszkodik. A Szovjetunió felbomlása után, az 1990-es évek első felében — s talán utá­na is — számos titkos iratot hoztak nyilvá­nosságra. Ezek egy része 2002-ben a Central European University Press kiadá­sában Csaba Békés, Malcolm Byrne és Já­nos M. Rainer szerkesztésében jelent meg The 1956 Hungarian Revolution: History in Documents címmel.
A másik Charles E. Bohlen Witness to History: 1929-1969 című könyve, mely 1973-ban jelent meg. Bohlen úr 1953. áp­rilis elején érkezett Moszkvába, és vette át az USA nagyköveti tisztét. Bohlen tehát abban az időben képviselte Amerikát, amely magyar vonatkozásban az egyik leg­meghatározóbb kor volt. Személyesen is­merte ama szovjet vezetőket, akik kulcs­szerepet játszottak mind a világ hatalmi politikájában, mind a Szovjetunió és csat­lósai viszonyában. Az esetenkénti jellem­zés a szovjet vezetőkről és vezetésről az ő észrevételeire és lejegyzéseire támaszkodik. Mint fiatal diplomata 1934-ben segédkezett a moszkvai amerikai követség felállításá­ban is, miután Franklin D. Roosevelt elis­merte a Szovjetuniót.

Az előzőekben szó esett Berijáról, akit an­nak ellenére, hogy ő volt a NKVD vezetője, tehát az ő kezében volt a hatalom, mégis 1953. június 26-án letartóztatták, aztán koholt vádak alapján — Anglia részére kémkedett volna —, még azon év decembe­rében ki is végezték. Tudni kell, hogy min­den diplomata hivatalos „kémszolgálatot" is teljesít, hiszen az a feladata, hogy kor­mányának rendszeres jelentést küldjön minden észrevételéről, tapasztalatáról. Ebből a szempontból a zárt és szigorúan ti­toktartó kommunista országokban szolgá­latot teljesítők nagy hátrányban voltak a szabadabb nyugati társadalmakban szolgá­ló kommunista diplomatákkal szemben.
A Szovjetunióban a nyugati diplomata egy­szerűen nem, vagy csak nagyon nehezen tudott személyes kapcsolatot teremteni a lakossággal — akiktől értesüléseket szerez­hetett volna —, mert azok örökös rettegés­ben éltek, és egy ilyen kapcsolatfelvétel szabadságukba, vagy akár életükbe is ke­rülhetett volna. A nyugati diplomaták rá voltak utalva tehát az újságok sorok közöt­ti olvasására, elemzésére, és egymásra. Ki mit hallott? Mert hol az egyik, hol a má­sik magas rangú kommunista vezető is el-elkottyantott esetenként valami jelentőset. Ez történt Berija esetében is.

Bohlen úgy véli, hogy Berija megkezdte eltávolítani a titkosrendőrségből ama kétes elemeket, melyek a sztálinista időkből ma­radtak rá, és a maga megbízható embereit tette helyükbe. Ez a többieknek nem tet­szett, esetleg félelmet is okozott körükben, s még mielőtt Berija meg tudta volna szi­lárdítani hatalmát, letartóztatták. Ez persze ésszerű következtetés, de nem lehetetlen, hogy más egyéb is közrejátszott. Sztálin ha­lála után ugyanis az ő kezébe összpontosult a valós hatalom. Ha akarta volna, a többie­ket gond nélkül uralma alatt tudta volna tartani. Saját embereire talán azért volt szükség, mert minden vezető egy-egy fel­adat elvégzésére olyan egyént akar állítani, akiben megbízik, és alkalmasnak tart. Berija ugyanis ama bizonyos június 13-i és 16-i eligazításon arról is beszélt, hogy olyan embereket kell jelölni a feladatok el­végzésére, akik arra alkalmasak, és azok­hoz szabad kezet kell adni nekik.

Berija eltávolítása után Malenkov lett a miniszterelnök, majd 1953. szeptember 13-án Nikita Hruscsovot választották meg a Szovjet Kommunista Párt első titkárának. Malenkov Beriához hasonlóan látta a gaz­dasági tennivalókat, melyet Hruscsov és a többiek is elfogadtak, és közös megegye­zés, döntések alapján kormányoztak. Bohlen ezt „collective dictatorship"-nek nevezi.

forrás: magyarsorsonline.com

Nincsenek megjegyzések: